Spausdinti

Maisto saugos ir kokybės katedra

LSMU Veterinarijos fakultetas
Maisto saugos ir kokybės katedra
Kontaktai

 

Katedros vedėjas
Prof. Mindaugas Malakauskas
El. paštas: mindaugas.malakauskas@lsmuni.lt

 

Istorija

1940 m. rugsėjo 1d., Veterinarijos akademijos Maisto produktų ir pašarų laboratorijos bazėje buvo įsteigtas Maisto higienos institutas, jo direktoriumi paskirtas prof. dr. J. Nainys. 1946 m. institutas perorganizuotas į Veterinarinės-sanitarinės ekspertizės, o 1948 m. Veterinarinės-sanitarinės ekspertizės ir zoohigienos katedrą. Iki 1973 m. jai vadovavo prof. J. Nainys. 1974 m. katedros vedėju tapo dr. V. Iešmantas, o 1977 m. doc. dr. V. Skimundris. 1989 m. katedra pavadinta Zoohigienos ir maisto produktų sanitarijos katedra. Nuo 1990 m. jai vadovauja doc. dr. J. Vaitkus, o nuo 1995 m. prof. dr. B. Bakutis. 2004 m. katedra pavadinta Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedra. Nuo 2008 m. katedrai vadovauja prof. dr. M. Malakauskas. 2011 m. liepos 1 d. katedros pavadinimas keičiamas į „Maisto saugos ir kokybės“.

2000 m. prie katedros įkurta „Mikotoksikologijos laboratorija“, 2005 m. išsiplėtus laboratorijos veiklai, laboratorijos pavadinis pakeistas į „Gyvūnų gerovės tyrimų laboratorija“. Taip pat įgyvendinant „Slėnis NEMUNAS“ veiklą Gyvūnų sveikatingumo it gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centre įkurta „Gyvūninių maisto žaliavų saugos ir kokybės tyrimų laboratorija“.

 

Tikslas ir uždaviniai

Maisto saugos ir kokybės katedros tikslas – užtikrinti kokybišką veterinarijos gydytojų, veterinarinės maisto saugos bei maisto mokslo specialistų paruošimą pagal atitinkamose studijų programose numatytus reikalavimus.

 

Studijos/Dėstomi dalykai

 

Katedroje dėstoma būsimiems veterinarijos gydytojams (Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programa). Nuo 2004 m. katedra koordinuoja veterinarinės maisto saugos specialistų (Veterinarinės maisto saugos nuolatinių bei ištęstinių I ir II pakopos studijų programos) rengimą. Nuo 2013 m. katedra taip pat koordinuoja Maisto mokslo studijų programos (Maisto mokslo nuolatinių bei ištęstinių I ir II pakopos studijų programos) specialistų rengimą. Katedros darbuotojai taip pat dėsto Gyvūnų mokslų fakulteto studentams (Gyvūnų mokslų nuolatinių bei ištęstinių I ir II pakopos studijų programos) bei Medicinos fakulteto studentams (Medicininė ir veterinarinė biochemijos nuolatinių I pakopos studijų programa).

Katedros mokslininkai aktyviai dalyvauja ir Žemės ūkio mokslų (Veterinarinės medicinos ir Gyvūnų mokslų) trečiosios pakopos studijų (doktorantūros) įgyvendinime.

 

Praktika

Maisto saugos ir kokybės katedra organizuoja bei koordinuoja studentų praktikas:

 • Veterinarinės medicinos vientisosios studijos – Maisto higienos praktika, 2 ECTS.
 • Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijos – Praktika maisto įmonėse, 5 ECTS; Gamybinė praktika, 15 ECTS.
 • Veterinarinės maisto saugo magistro studijos – Praktika, 15 ECTS.
 • Maisto mokslo bakalauro studijos – Bendrosios maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijos praktika, 5 ECTS; Gamybinė praktika, 10 ECTS.
 • Maisto mokslo magistro studijos – Gamybinė praktika, 10 ECTS.
 • 2018 m. Veterinarinės maisto saugos studijų programos studentė Greta Šalčiūtė, vadovaujama dr. Sigitos Ramonaitės, vasaros mokslinės praktikos metu Maisto saugos ir kokybės katedroje vykdo mokslinį tyrimą: ,,Virulentiškumo genų paplitimas C. jejuni padermėse išskirtuose iš broilerių produktų, laukinių paukščių, pieninių galvijų ir vaikų“. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.
 • 2018 - 2019 m. Maisto mokslo studijų programos studentė Justina Tomkevičiūtė vadovaujama prof. dr. Loretos Šernienės, mokslinės praktikos metu Maisto saugos ir kokybės katedroje vykdė mokslinį tyrimą ,,Pieno produktų saugos ir tvarumo didinimas antioksidacinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčiais augalų ekstraktais ir Lactococcus lactis bakterijomis“. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

 

Mokslinė veikla

Katedros mokslininkų vykdomi tyrimai yra siejami su maisto žaliavų ir produktų saugos ir kokybės tyrimais. Atskiros tyrimų kryptys orientuotos į:

 • ekologinės gyvulininkystės vystymosi skatinimą, ekologiškų produktų rizikos veiksnių vertinimą.
 • aplinkos veiksnių įtakos gyvūnų sveikatingumui ir produkcijai įvertinimą, vandens ir pašarų higieninių rodiklių tyrimus, bei naujų prevencinių priemonių ir būdų paieška, stabilizuojant mikrobiologinius procesus pašaruose, pašarinių žaliavų saugyklose, gyvūnų laikymo patalpų ore; gyvūnų gerovės koncepciją ir gerovės rodiklių analizė;

 • žemės ūkio aplinkos taršos tyrimus, gyvūnų elgsenos ir gerovės tyrimus;

 • mikotoksinų kaupimosi dėsningumo įvertinimo pašarų žaliavose ir pašaruose bei mikotoksikozių prevencijos tyrimus;

 • gyvūnų ligų poveikio mėsos kokybei ir rizikos žmonių sveikatai įvertinimą;

 • zoonozių sukėlėjų (kampilobakterijų, jersinijų, listerijų ir kt.) molekulinės epidemiologijos bei genetinės įvairovės tyrimus, bakterijų savybių, lemiančių išgyvenimą, prisitaikymą bei plitimą maisto grandinėje, tyrimus; zoonozių sukėlėjų atsparumo antibakterinėms medžiagoms tyrimus; kai kurių maisto gamybos technologijų įtaką kokybės ir saugos rodikliams;

 • augalinių žaliavų, produktų, nutraceutikų gamybos technologijų prototipų kūrimą, šalutinių maisto pramonės produktų valorizavimą į pridėtinės vertės žaliavas ir chemikalus, maisto žaliavų ir produktų cheminės ir biologinės saugos bei kokybės tyrimus, cheminės ir biologinės taršos augalinėse bei gyvūninėse žaliavose ir produktuose mažinimą, technologinių – funkcionaliųjų mikroorganizmų biomasių technologijų prototipų kūrimą;

 • augalų ir jų ekstraktų pritaikymą pieno produktų technologijose ir saugai;

 

Apgintos disertacijos

 
 • 2019 m. Kristina Kondrotienė „Bakteriocinus gaminančių Lactococcus lactis bakterijų charakterizavimas ir jų taikymas saugesnių pieno produktų gamybai“ (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2018 m. Vytautė Šakienė (Starkutė) „Biotechnologiniai sprendimai tvarių ir saugių augalinių baltymų išgavimui taikant beatliekines ir mažaatliekines gamybos technologijas“ (vadovė prof. dr. Elena Bartkienė), žemės ūkio mokslai, zootechnika.
 • 2018 m. Anita Rokaitytė „Biologinių ir cheminių medžiagų savybių pritaikymas mėsos pusgaminių ir gaminių kokybei gerinti“ (vadovė prof. dr. Gintarė Zaborskienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2018 m. Gintarė Zakarienė „Biologiškai aktyvių medžiagų bei antibakterinėmis savybėmis pasižyminčių paviršių taikymas Campylobacter jejuni kontrolei paukštienos gamybos grandinėje" (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2017 m. Vita Krunglevičiūtė (Lėlė) „Natūralių biopriemonių panaudojimo galimybės pieninių galvijų pašarų konservavimui ir jų įtaka gyvulių sveikatingumui bei produkcijos kokybei“ (vadovė prof. dr. Elena Bartkienė), žemės ūkio mokslai, zootechnika.
 • 2017 m. Jurgita Jovaišienė „Silosuotų pašarų higieninių rodiklių ir mikroskopinių grybų antrinių metabolitų tyrimai bei rizikos galvijų sveikatingumui įvertinimas“ (vadovas prof. dr. Bronius Bakutis), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2016 m. Erika Mozūrienė „Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją“, (vadovė prof. dr. Elena Bartkienė), žemės ūkio mokslai, zootechnika.
 • 2016 m. Jūratė Šlapkauskaitė „Augalų ir jų ekstraktų antimikrobinių, fitocheminių ir antioksidacinių savybių įvertinimas bei pritaikymas raugintų pieno produktų saugai“, (vadovė prof. dr. Dalia Sekmokienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2015 m. Sigita Ramonaitė „Nauji ir dominuojantys Campylobacter jejuni sekų tipai, populiacijos genetinė struktūra bei filogenetiniai ryšiai kampilobakteriozės etiologijoje“, (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas),žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2014 m. Rasa Vaitukaitytė „Kalakutų pododermatito, artrito-tendovaginito ir kojų kaulų deformacijų įtaka mėsos kokybei(vadovė prof. dr. Gražina Januškevičienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2013 m. Jurgita Bunevičienė „Kampilobakterijų, susijusių su broilerių mėsa ir žmonių susirgimais, genetinė įvairovė bei atsparumas antimikrobinėms medžiagoms(vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2013 m. Aleksandr Novoslavskij „Enteropatogeninių Yersinia enterocolitica ir Yersinia pseudotuberculosis paplitimas kiaulių bandose Lietuvoje ir šių bakterijų charakterizavimas“, (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2012 m. Vidmantas Paulauskas „Kalakutų krūtinės bursos pažeidimų ir ascito įtaka mėsos kokybei(vadovė prof. dr. Gražina Januškevičienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2010 m. Eglė KudirkienėCampylobacter jejuni paplitimas, genetinė įvairovė bei išgyvenimo ypatumai broilerių mėsos gamybos grandinėje Lietuvoje“ (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), biomedicinos mokslai, veterinarija.
 • 2009 m. Rūta Mickienė „Eterinių aliejų poveikis gyvulių aplinkos mikroorganizmams“ (vadovas prof. dr. Bronius Bakutis), biomedicinos mokslai, veterinarija.

 

Ruošiamos disertacijos

 • Jurgita Aksomaitienė, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema „Campylobacter jejuni padermių fenotipinis atsparumas antibakterinėms medžiagoms ir genų, koduojančių atsparumą antibiotikams, polimorfizmo tyrimai“. Vadovas – prof. dr. Mindaugas Malakauskas

 • Eglė Zokaitytė, Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties darbas tema „Tvarus vietinių žemės ūkio resursų taikymas nutraceutikų formulių ir technologijų kūrimui “. Vadovė – prof. dr. Elena Bartkienė

 • Paulina Zavistanavičiūtė, Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties disertacija tema „Šalutinių gamybos produktų taikymas mikroorganizmų įkapsuliavimui/įmobilizavimui bei tvarių ir antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių pašarų priedų gamybai“. Vadovė – prof. dr. Elena Bartkienė

 • Lina Laučienė, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema „Gyvūninės kilmės maisto kitimo jį gaminant, perdirbant, laikant, virškinant in vitro nustatymas galutinio produkto saugos ir kokybės aspektais“. Vadovė – prof. dr. Loreta Šernienė
 • Dainius Uljanovas, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema "Arcobacter spp.: patogeniškumo, atsparumo antibiotikams genetiniai ypatumai ir galimas poveikis visuomenės sveikatai". Vadovas – prof. dr. Mindaugas Malakauskas, konsultantas - prof. dr. Thomas Alter.
 • Rimvydas Falkauskas, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema "Zearalenono, jo derivatų ir kitų mikotoksinų biotransformacija karvių organizme ir organizmo atsakas ". Vadovė – doc. dr. Violeta Baliukonienė.
 • Gintarė Vaičiulienė, Žemės ūkio mokslų srities Gyvūnų mokslų krypties, disertacija tema „Biologinių junginių panaudojimas, eliminuojant mikotoksinus pašaruose, gerinant pašarų higieninę būklę“. Vadovė – doc. dr. Violeta Baliukonienė.
 • Justina Milerienė, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema "Inovatyvių biožaliavų ir pienarūgščių bakterijų taikymas saugesnių ir padidintos vertės pieno gaminių kūrimui". Vadovas – prof. dr. Mindaugas Malakauskas.
 

 

Vykdomi projektai

 • 2019-2022 m. COST veiklos projektas Nr. CA18101 “Sourdough biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses” (SOURDOmICS), Lietuvos atstovė valdymo komitete prof. dr. E. Bartkienė, atstovo pavaduotoja: dr. V. Lėlė.
 • 2018-2021 m. priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ finansuojamas projektas“ Inovatyvus pieno ir išrūgų maistinių matricų modeliavimas naujais raugais ir biokomponentais saugesnio sūrio gamybos technologijai sukurti (INOSŪRIS), Projekto vadovas prof. dr. M. Malakauskas.
 • 2018 – 2021 m.Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos finansuojamas projektas „Pieninių karvių bandų sveikatingumo gerinimas optimizuojant gyvūnų gerovę ir panaudojant biopreparatus bei fitopreparatus, mažinant antibiotikų naudojimą ir patogeninių mikroorganizmų atsparumo antibiotikams išsivystymą (Nr 35BV-KK-17-1-03773). Vykdytojai: dr. A. Novoslavskij, dr. A. Gabinaitienė.
 • 2017-2021 m. priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART) finansuojamas projektas “Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas” (EUNUTRITECH), Projekto vadovas prof. dr. V. Jakštas, vykdytojai: prof. dr. E. Bartkienė ir kt.

 • 2017-2020 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes“ (EMOPSYCHOSCREEN), No. P-MIP-17-49, LSMU projekto dalies vadovė prof. dr. V. Adomaitienė, vykdytojai: prof. dr. E. Bartkienė ir kt.
 • 2019 m. MTEP projektas sutarties Nr.  PR19-38 ,,Cannabis sativa L. emulsijų gamybos technologijos sukūrimas” (finansuotas Martyno Moskaus IDV), vadovė prof. dr. E. Bartkienė.
 • 2017-2019 m. „Pažangūs mėšlo standartai tausojančiam maisto medžiagų tvarkymui ir emisijų mažinimui (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions). Vadovaujanti institucija: Natural Resources Institute Finland (Suomija). Partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir kt., LSMU projekto dalies vadovas: dr. V. Ribikauskas.
 • 2017-2019 m. Erasmus+ Programos finansuojamas projektas „Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards“ (HECAFS). Projekto nr. 574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Koordinatorius: Latvijos žemės ūkio universitetas. LSMU projekto dalies vadovas: dr. Alvydas Šarlauskas.

 • 2016-2019 m. Portugalijos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Psycho-social motivations associated with food choices and eating practices“. Koordinatorius Vizėjaus politechnikos institutas, LSMU projekto dalies vadovė: prof. dr. Elena Bartkienė.

 

Vykdyti projektai

 

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedros darbuotojai vykdo bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio tyrimų ir aukštojo mokslo institucijomis keičiantis dėstytojais ir plėtojant mokslinius tyrimus: Kopenhagos universitetas, Veterinarinės ligų biologijos katedra (prof. J. E. Olsen, prof. H. Ingmar, prof. M. A. Bojesen ir kt.) (Danija), (maisto mikrobiologijos sritis); Helsinkio universitetas, Maisto ir aplinkos higienos katedra (prof. M. L. Haninnen, prof. H. Korkeala) (Suomija), (maisto mikrobiologijos sritis); Berlyno laisvasis universitetas, Maisto saugos ir higienos institutas (prof. Th. Alter) (Vokietija), (maisto mikrobiologijos sritis); Londono universitetas, Londono Higienos ir tropinės medicinos koledžas (dr. R. Stabler) (Jungtinė Karalystė), (maisto mikrobiologijos sritis); Vokietijos Federalinio rizikos vertinimo institutas, Epidemiologijos, biostatistikos ir matematinio modeliavimo padalinis (dr. M. Greiner) (Vokietija), (maisto mikrobiologijos sritis); KTU Maisto institutas, Maisto produktų technologijos katedra, (Lietuva), (maisto mikrobiologijos sritis) bei Juslinės analizės mokslo laboratorija (maisto jusliniai tyrimai); Vienos universitetas, Analizinės chemijos fakultetas (Austrija), (augalų fitoestrogenų tyrimo sritis); Suomijos VTT Biotechnologijos mokslinis centras (Suomija), žinduolių lignanų tyrimo sritis; Martino Liuterio universitetas, Mitybos mokslo institutas (Vokietija), skaidulinių medžiagų tyrimo sritis; Latvijos žemės ūkio universitetas (Jelgava, Latvija) ir Maisto saugos, gyvūnų ir aplinkos sveikatos institutas ,,BIOR“ (Ryga, Latvija), mikrobiologijos ir teršalų augaliniuose maisto produktuose tyrimų sritys; Varmijos ir Mozūrijos Universitetas (Olštynas, Lenkija), maisto mikrobiologijos, in vivo fermentuotų augalinių maisto produktų, maisto juslinių tyrimų sritys; Hanoverio veterinarinės medicinos universitetas, Aplinkos ir gyvūnų higienos institutas (Vokietija) ir Hohenheimo universitetas, Aplinkos ir gyvūnų higienos institutas (Vokietija), produkcijos gyvūnų higienos sritis; Estijos Gyvenimo mokslų universitetas, Gyvūnų higienos, gerovės ir elgsenos institutas (Estija), žemės ūkio gyvūnų higienos, gerovės, ekologinio ūkininkavimo srityse; Švedijos Žemės ūkio mokslų universitetas, Gyvūnų aplinkos ir sveikatingumo katedra (Švedija), žemės ūkio gyvūnų higienos, gerovės sritys; Gamtos išteklių ir gyvosios gamtos mokslų universitetas, Agrobiotechnologijų katedra, IFA-Tulinas (Austrija), mikotoksinų tyrimų augalinėse žaliavose, maisto produktuose, pašaruose sritis; BOKU (Viena, Austrija), Maisto fizikos katedra, Maisto mikrobiologijos katedra, maisto (bio)technologijų sritis; Vizėjaus politechnikos institutas (Vizėjus, Portugalija), įvairios maisto mokslo sritys; Neapolio universitetas (Neapolis, Italija), maisto chemijos sritis; Leipcigo universitetas (Leipcigas, Vokietija), maisto technologijų sritis; Latvijos universitetas (Ryga, Latvija), maisto chemijos sritis.

2017 m. balandžio 28 dieną patvirtintas dr. Vytauto Ribikausko atstovavimas Lietuvai ir narystė ES Gyvūnų gerovės platformoje (European Platform on Animal Welfare). Pagrindinę ekspertinę Tarybą sudaro Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Graikijos, Airijos ir Lietuvos atstovai.

 

Vykdomi mokymai ir renginiai

 • Kasmet katedroje vykdomi skerdenų vertintojų kursai bei trichinelių nustatymo ir diferencinės diagnostikos taikant trichinoskopiją, kursai.
 • Nuo 2013 m. katedroje kasmet organizuojamas renginys „Sveiko maisto šventė“, kuriame dalyvauja studentai, darbuotojai, maisto gamintojai bei LSMU gimnazijos mokiniai.
 • Nuo 2017 m. katedroje vykdomi pradiniai bei periodiniai radiacinės saugos kursai veterinarijos gydytojams, o  nuo 2018 m. - periodiniai kursai asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą veterinarijoje.
 • Katedros darbuotojai dalyvaujama ekologinio ūkininkavimo veikloje Lietuvoje (Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimo organizacija „Ekoagros“, asociacija „Gaja“).
 • Katedros darbuotojai taip pat dalyvauja švietėjiškoje veikloje (skaito paskaitas asociacijoje „Šviesuva“ ir kt.).

 

Moksliniai pasiekimai, apdovanojimai

 • 2017 m. - dr. Vita Lėlė LMA (Lietuvos Mokslų Akademija) Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premijos laureatė.
 • 2016 m. - dr. Vita Lėlė LSMU „Doktorantas 2016“ konkurso I vietos laimėtoja, LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1117.
 • 2016 m. - dr. Sigita Ramonaitė (Lietuvos Mokslų Akademija) Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premijos laureatė.
 • 2015 m. - prof. dr. Elena Bartkienė LSMU „Jaunasis mokslininkas 2015“ konkurso II vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1247.
 • 2014 m. - dr. Vita Lėlė LSMU Veterinarijos akademijos „Doktorantas 2014“ konkurso I vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1409.
 • 2013 m. - prof. dr. Elena Bartkienė LSMU Veterinarijos akademijos „Jaunasis mokslininkas 2013“ konkurso I vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1257.
 • 2013 m. - dr. Sigita Ramonaitė LSMU „Doktorantas 2013“ konkurso I vietos laimėtoja, LSMU rektoriaus įsakymas V-1257
 • 2011 m. - prof. dr. Elena Bartkienė LSMU Veterinarijos akademijos „Jaunasis mokslininkas 2011“ konkurso I vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1012.

  

Kontaktai