Spausdinti

Funkcijos

 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Universiteto strateginius ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus;
 • rengia Universiteto valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą;
 • rengia vykdomų programųišlaidų ir pajamų už teikiamas paslaugasbei Universiteto padalinių sąmatas;
 • analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, teikia Universiteto vadovybei siūlymus dėl jų perskirstymo ir  sąmatų tikslinimo;
 • dalyvauja rengiant valstybės kapitalo investicijų projektus;
 • dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, užsienio šalių programų, fondų ar institucijų lėšomis;
 • analizuoja ir kontroliuoja Universitetui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir Universiteto pajamų už teikiamas paslaugasnaudojimą pagal tam tikras programas, priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;
 • dalyvauja rengiantįsakymų projektus Universiteto struktūros, padalinių darbo užmokesčio fondo, darbuotojų tarnybinių atlyginimų, priedų nustatymo,dėl studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, nustatymobei kitais finansiniais klausimais;
 • dalyvauja rengiant nutarimų, įsakymųprojektus kitais Universiteto veiklos klausimais;
 • dalyvauja rengiant ketvirtines ir metines valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas;
 • rengia, tvarko ir teikia Universiteto finansinės veiklos ataskaitas ir kitą informaciją, susijusią su Universiteto veikla Lietuvos Respublikos finansų, švietimo ir mokslo, žemės ūkio ministerijoms, Lietuvos mokslo tarybai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai,bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sprendžia kitus Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atlieka paskirtas funkcijas.