Spausdinti

Valstybės ir valstybės remiamų paskolų prašymų teikimo datos

Valstybinis studijų fondas, vadovaudamasis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 64-2569) (toliau - Aprašas) 27 ir 69 punktais, ne vėliau kaip 2014 m. rugpjūčio 20 d. numato skelbti valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms, dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ir valstybės paskolų studijų įmokai mokėti rudens semestrą gauti planuojamą prašymų-anketų teikimo pradžią - 2014 m. rugpjūčio 21 d. (nuo 10 val), pabaigą — 2014 m. rugsėjo 26 d.


Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, Valstybinio studijų fondo direktorius, atsižvelgdamas valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų poreiki bei valstybės paskoloms teikti skirtas lėšas, patvirtina studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolq sutartis, sąrašą. Numatoma studenttb kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašo paskelbimo data gali būti — 2014 m. spalio 15 d.


Studentai, norintys gauti valstybės paskolą arba valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje, užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti ją Fondui nurodytu būdu iki 2014 m. rugsėjo 26 d.

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite adresu https://www.vsf.lt/ltldokumentu-formos) Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Vadovaujantis Aprašu, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams rudens semestrą bus teikiamos šios paskolos:

1. Valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti, studentams istojusiems iki 2009 m. Teisę gauti valstybės paskolą turi Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studijų studentai, kurie moka  Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 94 straipsnio 4 dalyje nustatyto dydžio studijq imoką (520 Lt).

2. Valstybės remiamos paskolos:

2.1. paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies.

2.2. paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijq metus negali viršyti 50 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (6 500 Lt). 2.3. paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiti (7 800 Lt).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijti programas.

Paskolos gavėjo bendra gautų paskolų suma, neįiskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžiai (50 050 Lt).

Studentai, pageidaujantys gauti aukščiau minėtas paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus-anketas.