Thermo Fisher Scientific Baltics

 „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos skyrimo 2017–2018 mokslo metams konkurso sąlygos:

1. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetu (toliau – LSMU), kviečia LSMU Medicininės ir veterinarinės biochemijos bei Medicininės ir veterinarinės genetikos 2 ir 3 kurso studentus bendrovėje atlikti ir parengti ginti pirmosios (bakalauro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.

2. Bendrovė kviečia nuo rudens studentus atlikti praktiką ir skiria UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardines stipendijas (toliau – Stipendija).

3. Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros biotechnologijai gabius ir motyvuotus LSMU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

4. 2017-2018 m.m. Stipendijos, skiriamos pirmos pakopos (bakalauro) studentams, dydis – 964 Eur (skiriama visiems mokslo metams).

5. Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį.

6. Paskyrus Stipendiją, jos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. Buvęs stipendininkas gali vėl pretenduoti, ir jam Stipendija gali būti paskirta kelis kartus.

7. Studentai, teikdami paraiškas gauti Stipendiją 2017-2018 m. m., turi pasirinkti baigiamojo darbo, kurį rengs UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą iš šio sąrašo:

 

Nr.

Preliminarus temos pavadinimas

1

Membraninės chromatografijos taikymo baltymų gryninimo procesuose tyrimai

2

Proteazių raiškos Bacillus genties kamienuose tyrimai

3

Didelio efektyvumo jonų chromatografijos (HPIC) anijonų metodo optimizavimas

4

Atvirkštinių transkriptazių mutantų, atsparių slopikliams, tyrimai

5

RNR sekas atpažįstančių CRISPR sistemų savybių ir jų naujų taikymų biotechnologijoje tyrimai

6

Termostabilių helikazių savybių ir jų naujų taikymų biotechnologijoje tyrimai

7

Deoksinukleazių struktūros ir sąveikos ryšių, raiškos įvairiuose šeimininkuose bei gryninimo ypatumų tyrimai 

8

Su baltymais sąveikaujančių oligopeptidų termostabilumo tyrimai 

9

Priemaišinių RNR aptikimas  ir kilmės nustatymo tyrimai

10

Baltymų transliacinio aparato E.coli ląstelėse pokyčių įtakos heterologinių baltymų tirpumui tyrimai

11

Linijiniai degraduojami polimerai ir jų panaudojimas fermentinėse reakcijose

 

Vienas studentas gali nurodyti ne daugiau kaip 3 temas.

 

8. Pretenduoti į Stipendiją gali pažangūs pirmos pakopos pakopos LSMU studentai, studijuojantys su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir siekiantys UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atlikti ir parengti ginti pirmos studijų pakopos baigiamąjį darbą.

 

9. Paraiškas galima teikti iki 2017 m. gegužės 25 d.

 

10. Pretendentai savo kandidatūrą stipendijai gauti siūlo patys, pateikdami konkursui šiuos dokumentus:

 

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • motyvacinį laišką, kuriame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą;
  • pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo;
  • valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  • praktikos ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

 

11. Dokumentai pateikiami Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (el. pašto adresu: ieva.poderyte@lsmuni.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. pašto adresu: kristina.poce@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

 

12. Studentų paraiškas vertina vertinimo komisija (toliau – Komisija), kuri sudaroma pagal Stipendijos nuostatuose patvirtintą tvarką. Komisija vertina jai pateiktus dokumentus ir prireikus  kvies pretendentus pokalbiui.

 

13. Skirdama Stipendiją, Komisija įvertina studento studijų rezultatus ir pažangumą (paskutinių dviejų sesijų rezultatų svertinis vidurkis turi būti ne mažiau kaip 8 balai), motyvaciją ir praktinius tiriamojo darbo įgūdžius.

 

14. Paskirta Stipendija peržiūrima kas semestrą ir stipendininkas gali prarasti teisę į ją ar jos mokėjimas gali būti nutrauktas arba sustabdytas Stipendijos skyrimo nuostatuose, patvirtintuose 2014 m. birželio 26 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. BN 14/06/26/01 (1 priedas), nustatyta tvarka.

 

15. Informacija apie paskirtas stipendijas skelbiama LSMU tinklalapyje.

 

16. Stipendijos konkurso sąlygos yra parengtos remiantis „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio ir Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto sutartimi Nr. BN 14/06/26/01.

                                                           

2017 m. gegužės 5 d.