Spausdinti

LSMU Senatas skelbia naujos kadencijos Tarybos rinkimus

                                                                                                                                                                            

2015 11 23

Skelbimas apie viešojo konkurso būdu renkamų Tarybos narių, nepriklausančių LSMU personalui ir studentams, rinkimus į neužimtas vietas

2015 m. lapkričio 20 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato nutarimo  Nr. 67-01 1 priedas

SKELBIMAS APIE viešąjį  konkursą laisvoms Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nario pareigoms EITI

 Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 24–26 punktų nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas skelbia viešąjį  konkursą laisvoms Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nario pareigoms eiti.
Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

a) turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse;

b) turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti LSMU tikslų ir įgyvendinti LSMU misiją;

c) nedirbantys pedagoginio, mokslinio arba kitokio darbo sutartiniu pagrindu aukštosiose mokyklose bei neinantys pareigų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose, nevadovaujantys aukštųjų mokyklų padaliniams;

d) turintys ne žemesnę nei trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383);

e) esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme Nr. VIII-1316 (Žin. 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69-3523; 2013, Nr. 75-3762).

Tarybos nariai negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.
Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2015 m. gruodžio 23 d. 14.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS PAREIGAS DOKUMENTAI, NEATPLĖŠTI IKI KVALIFIKACIJOS VERTINIMO POSĖDŽIO“, asmeniškai arba registruotu laišku adresu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybai (55 kab., M. Jankaus g. 2, 50275 Kaunas) privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3.  teisės aktų nustatyta tvarka išduoto dokumento, įrodančio trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma), kopiją;
 4. užpildytą „Kandidato į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą“ anketą (forma patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 67-01, viešai skelbiama www.lsmuni.lt);
 5. privačių interesų deklaraciją (užpildytą,pateiktą ir atspausdintą, naudojant VMI EDS sistemą);
 6. taip pat kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui Tarybos nario pareigoms eiti.

Pastabos:

 1. 1–2 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro (arba išdavusios institucijos įgalioto darbuotojo, arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus).
 2. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą.
 3. Užsienio valstybių išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477; 2013, Nr. 112-5592), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).


Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis telefonais (370 37) 32 72 01; (370 37) 32 72 70, (370 37) 32 72 06 ar elektroniniu paštu Valerija.Kieteliene@lsmuni.lt arba rektoratas@lsmuni.lt

Kandidato į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybą anketa

                                                                                                                                                                             

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas 2015 m. spalio 2 d., nutarimu Nr. 64-01, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narių rinkimų tvarkos nuostatomis, nutarė pradėti naujos kadencijos (2015-2020) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos sudarymo procedūrą.

Daugiau informacijos apie RINKIKŲ bei VIEŠOJO KONKURSO būdu renkamus Tarybos narius rasite žemiau.


2015 11 16

Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas, LSMU) Statuto 24–26 punktų nuostatomis, LSMU Tarybos narių rinkimo tvarka (patvirtinta LSMU Senato  2014 m. gegužės mėn. 16 d. nutarimu Nr. 46-09), LSMU Senato nutarimu dėl universiteto padalinių (arba jų grupių) rinkikų proporcijų LSMU Tarybos narių rinkimams patvirtinimo (2015 m. spalio mėn. 19 d. Nr. 65-01), LSMU nutarimu dėl rinkikų renkamų LSMU Tarybos narių iš Universiteto personalo rinkimų komisijos ir nurodymų jai (2015 m. spalio mėn. 19 d. Nr. 65-02), LSMU Senato pirmininkas ir Komisija rinkikų renkamų LSMU Tarybos narių iš Universiteto personalo rinkimams vykdyti (toliau – Rinkimų komisija) šaukia LSMU Tarybos narių, kai juos renka Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, Universitete pareigas užimančių konkurso būdu, išrinkti atstovai (toliau – Rinkikai), Rinkikų susirinkimą bei informuoja, kad:

 1. Kandidatais į Rinkikų iš Universiteto Personalo renkamus LSMU Tarybos narius užregistruoti šie LSMU darbuotojai.
 2. Rinkikais užregistruoti šie LSMU dėstytojai ir mokslo darbuotojai.
  Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas Rinkikas balsuos už abiejų akademijų kandidatus, iš viso bus renkami 5 Tarybos nariai.
 3. LSMU Tarybos narių Rinkikų susirinkimas šaukiamas 2015 m. gruodžio 1 d., antradienį, MLK Z.Januškevičiaus posėdžių salėje (Eivenių g. 4, Kaunas):

11.00-12.00 val. – Rinkikų registracija, balsavimas.

12.00-14.00 val. – balsų skaičiavimas.

14.00 val. – rinkimų rezultatų skelbimas.

Vadovaujantis LSMU Tarybos narių rinkimo tvarkos 12 punkto nuostatomisRinkikų susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų Rinkikų. Rinkikų susirinkimo metu renkami Tarybos nariai. Tarybos narys išrenkamas didesne kaip pusės susirinkime dalyvaujančių Rinkikų balsų dauguma.Keliems kandidatams gavus vienodą balsų skaičių arba nė vienam kandidatui nesurinkus balsų daugumos, ne vėliau kaip per 7 dienas organizuojami pakartotiniai rinkimai”, esant poreikiui, iš karto vyks pakartotiniai rinkimai:

14.00-14.30 val. – Rinkikų registracija, pakartotinis balsavimas.

14.30-15.30 val. – balsų skaičiavimas, rezultatų paskelbimas.

Siekiant užtikrinti sklandžią rinkimų eigą, maloniai prašome LSMU padalinių ir jų grupių išrinktus Rinkikus gruodžio 1 d. aktyviai dalyvauti Rinkikų susirinkime.

LSMU Senato pirmininkas

Rinkimų komisija

Kontaktai pasiteirauti:

Rinkimų komisijos pirmininkė prof. A.Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Rinkimų komisijos sekretorė dr. R.Naginienė, tel.: 302953, 5375, rima.naginiene@lsmuni.lt

 


2015 10 30

Skelbimas apie Universiteto Personalo – Rinkikų – renkamų LSMU Personalui priklausiančių Tarybos narių rinkimus

Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas, LSMU) Statuto 24–26 punktų nuostatomis, LSMU Tarybos narių rinkimo tvarka (patvirtinta LSMU Senato  2014 m. gegužės mėn. 16 d. nutarimu Nr. 46-09), LSMU Senato nutarimu dėl universiteto padalinių (arba jų grupių) rinkikų proporcijų LSMU Tarybos narių rinkimams patvirtinimo (2015 m. spalio mėn. 19 d. Nr. 65-01), LSMU Senato nutarimu dėl rinkikų renkamų LSMU Tarybos narių iš Universiteto personalo rinkimų komisijos ir nurodymų jai (2015 m. spalio mėn. 19 d. Nr. 65-02), LSMU Rektoriaus įsakymu dėl komisijos sudarymo (2015 m. spalio mėn. 28 d. Nr. V-1051), LSMU Senato pirmininkas ir Komisija rinkikų renkamų LSMU Tarybos narių iš Universiteto personalo rinkimams vykdyti (toliau – Rinkimų komisija) skelbia LSMU Tarybos narių, kai juos renka Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, Universitete pareigas užimančių konkurso būdu, išrinkti atstovai (toliau – Rinkikai), rinkimus bei informuoja, kad:

 1. Universiteto padalinio posėdžio protokolo išrašą ir sutikimą (arba laisvos formos prašymą, jeigu kandidatas iškelia savo kandidatūrą) pristatyti Rinkimų komisijos pirmininkei prof. A.Valančiūtei š.m. lapkričio 9-13 dienomis, 13-16 val. adresu: LSMU „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Eivenių g. 4, 425 kab. Kandidatus, priklausančius Universiteto Personalui, į LSMU Tarybą gali siūlyti fakultetų tarybos, mokslo institutai, katedros, fakultetų institutai ir klinikos. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats asmuo, priklausantis Universiteto personalui.
 2. Padalinio Rinkikų sąrašus pagal padalinius ir nustatytas rinkikų proporcijas pristatyti Rinkimų komisijos pirmininkei prof. A.Valančiūtei š.m. lapkričio 9-13 dienomis, 13-16 val. adresu: LSMU „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Eivenių g. 4, 425 kab. Nustatytas Universiteto padalinių (arba jų grupių) rinkikų proporcijas galima rasti 2015 m. spalio mėn. 19 d. LSMU Senato nutarimo Nr. 65-01 1 priede.
 3. Planuojama LSMU Tarybos narių rinkimų diena – 2015 m. gruodžio 1 d. Detalesnė informacija apie tolesnę rinkimų eigą bus paskelbta vėliau.

LSMU Senato pirmininkas

Rinkimų komisija

Pastaba: Prašome padalinio Rinkikų sąrašo (nurodant Rinkiko vardę, pavardę, mokslo ir pedagoginį laipsnį bei atstovaujamą padalinį) skaitmeninę versiją (word, nepasirašyta) atsiųsti Rinkimų komisijos sekretorei dr. Rimai Naginienei el. paštu rima.naginiene@lsmuni.lt

Kontaktai pasiteirauti:

Rinkimų komisijos pirmininkė prof. A.Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt
Rinkimų komisijos sekretorė dr. R.Naginienė, tel.: 302953, 5375, rima.naginiene@lsmuni.lt

Rinkimų komisijos nariai:
prof. Bronius Bakutis bronius.bakutis@lsmuni.lt
prof. Algirdas Januškevičius algirdas.januskevicius@lsmuni.lt
Vita Misiūnaitė vita.misiunaite@gmail.com
dr. Daiva Pentiokinienė daiva.pentiokiniene@kaunoklinikos.lt
doc. dr. Daiva Petruševičienė daiva.petruseviciene@lsmuni.lt
Robertas Pranevičius pranevicius.robertas@gmail.com
dr. Arūnas Šiukščius arturas.siukscius@lsmuni.lt
dr. Rūta Vosyliūtė ruta.vosyliute@lsmuni.lt

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos narių rinkimų tvarka
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos narių rinkikų kvotos
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LSMU Tarybos narių rinkikų kvotos - detali išklotinė

 


2015 10 05 

Skelbimas apie viešojo konkurso būdu renkamų Tarybos narių, nepriklausančių LSMU personalui ir studentams, rinkimus

2015 m. spalio 2 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
senato nutarimo  Nr. 64 – 02, 1 priedas

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 24–26 punktų nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas skelbia viešąjį  konkursą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nario pareigoms eiti.


Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

a) turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse;

b) turintys žinių bei gebėjimų, padedančių siekti LSMU tikslų ir įgyvendinti LSMU misiją;

c) nedirbantys pedagoginio, mokslinio arba kitokio darbo sutartiniu pagrindu aukštosiose mokyklose bei neinantys pareigų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose, nevadovaujantys aukštųjų mokyklų padaliniams;

d) turintys ne žemesnę nei trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383);

e) esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme Nr. VIII-1316 (Žin. 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69-3523; 2013, Nr. 75-3762).

Tarybos nariai negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2015 m. lapkričio 6 d. 14.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS PAREIGAS DOKUMENTAI, NEATPLĖŠTI IKI KVALIFIKACIJOS VERTINIMO POSĖDŽIO“, asmeniškai arba registruotu laišku adresu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybai (55 kab., M. Jankaus g. 2, 50275 Kaunas) privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 3.  teisės aktų nustatyta tvarka išduoto dokumento, įrodančio trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma), kopiją;
 4. užpildytą „Kandidato į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą“ anketą (forma patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 64-01, viešai skelbiama www.lsmuni.lt);
 5. privačių interesų deklaraciją (užpildytą, pateiktą ir atspausdintą, naudojant VMI EDS sistemą);
 6. taip pat kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui Tarybos nario pareigoms eiti.

Pastabos:

 1. 1–2 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro (arba išdavusios institucijos įgalioto darbuotojo, arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus).
 2. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą.
 3. Užsienio valstybių išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477; 2013, Nr. 112-5592), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis telefonais (370 37) 32 72 01; (370 37) 32 72 70, (370 37) 32 72 06 ar elektroniniu paštu Valerija.Kieteliene@lsmuni.lt arba rektoratas@lsmuni.lt

 

Kandidato į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybą anketa