LSMU mokslo veiklos rezultatai – džiugūs

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) neseniai paskelbė Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kokybinio mokslinės veiklos vertinimo rezultatus. Džiugi žinia – jog daugelio krypčių mokslinė Universiteto veikla įvertinta gerai, o kai kurių – ir puikiai.

LSMU Biomedicinos vertinamojo vieneto, kurį sudarė Medicinos fakultetas ir trys mokslo institutai (Endokrinologijos, Kardiologijos ir Neuromokslų), aukščiausią ekspertų įvertinimą pelnė Medicinos kryptis.

„Atsižvelgdama į didelį projektų, turinčių esminius biudžetus, skaičių ir itin aiškią krypties strategiją, pasižyminčią inovatyviu ir proaktyviu bendradarbiavimu, vertinimo taryba nusprendė pripažinti LSMU Biomedicinos vertinamojo vieneto Medicinos kryptį vieninteliu Lietuvoje veikiančiu biomedicinos mokslo centru, kurio MTEP veikla įvertinama „puikiai“. Vadinasi, LSMU Medicinos mokslo krypties MTEP veikla yra aukščiausio tarptautinio lygio“, – rašoma palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo Biomedicinos mokslų ekspertų ataskaitoje.

Daugelyje mokslo krypčių  pažanga

Pasak LSMU prorektorės mokslui prof. habil. dr. Vaivos Lesauskaitės, toks aukštas įvertinimas Universitetui – ypač džiugus, juolab kad gerų rezultatų, palyginti su 2015 m., pasiekta ir kitose mokslo kryptyse.

„Malonu, kad vertinant Medicinos kryptį, gavome aukščiausią įvertinimą – puikiai, ir esame įvertinti kaip tarptautiniai lyderiai. Taip pat esame stiprūs tarptautiniu mastu Biologijos, Biofizikos kryptyse. Ypač malonu, kad nuo šių metų – ir Farmacijos kryptyje. Palyginti su 2015 m. ekspertiniu vertinimu, aukštesnį įvertinimą šiemet pelnė Farmacijos fakulteto mokslinė veikla. Džiaugiamės ir Odontologijos krypties pažanga: ekspertai odontologijos mokslą LSMU įvertino kaip stiprų nacionaliniu mastu. Taip pat įvertinta ir Slaugos mokslo kryptis. Veterinarijos vertinamojo vieneto Veterinarijos mokslų krypčiai skirtas įvertis „gerai“, – džiugiausius šiųmečius pasiekimus apžvelgė prorektorė.

Palankūs Universitetui ir mokslo krypčių perspektyvumo įvertinimai: aukščiausiu balu įvertintas LSMU medicinos, biologijos, biofizikos ir farmacijos bei žemės ūkio srities mokslų – veterinarijos ir zootechnikos perspektyvumas.

Kaip informuoja MOSTA, siekiant užtikrinti rezultatų objektyvumą, šiųmečiam vertinimui buvo pasitelkti su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis nesusiję ekspertai iš užsienio šalyse veikiančių aukštųjų mokyklų bei tyrimų institutų. Iš viso šį rudenį per 60 užsienio šalių mokslininkų vertino 30-ties Lietuvos institucijų vykdomos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kokybę, ekonominį ir socialinį poveikį bei perspektyvumą.

Biologijos, Medicinos, Biofizikos mokslų kryptims – pagyrimai

Vertinimą atlikę ekspertai, aptardami LSMU Medicinos mokslo kryptį, atkreipė dėmesį į tai, kad itin produktyvių sričių mokslinių šios krypties tyrimų grupės efektyvumu prilygsta geriausiems Europos mokslinių tyrimų centrams. Aukšto cituojamumo indekso pasauliniuose mokslo žurnaluose nuolat publikuojami aukštos kokybės straipsniai aktualiomis kardiologijos, gastroenterologijos, pulmonologijos, dermatologijos, neurologijos tyrimų temomis.

Ekspertai atkreipė dėmesį, jog kai kuriose LSMU mokslo laboratorijose, bendradarbiaujant klinicistams, biologams ir netgi slaugytojams, atliekami sudėtingi fundamentalieji tyrimai, kuriuos galima vertinti kaip įspūdingą išplėtotų tarpdalykinių tyrimų pavyzdį.

Kaip stipri tarptautiniu lygiu įvertinta ir Biofizikos mokslo kryptis – nors tai gana nedidelė LSMU mokslininkų bendruomenė, tačiau jos veikla žymi. Šioje kryptyje dirbantys mokslininkai yra paskelbę daug originalių mokslo tiriamųjų darbų. Kai kurie iš jų vykdyti bendradarbiaujant su kitomis mokslininkų grupėmis, tačiau LSMU mokslininkų indėlis yra reikšmingas. Šie darbai paskelbti žinomuose mokslo žurnaluose. Kitas teigiamas aspektas – gana nedidelis mokslininkų skaičius pritraukia daug papildomų lėšų. LSMU biofizikos MTEP veikla įvertinta labai gerai.

LSMU Biomedicinos vertinamąjį vienetą, kurį sudarė Medicinos, Biologijos ir Biofizikos mokslų kryptys, užsienio ekspertai įvertino kaip vieną geriausių nacionalinių verslo ir mokslo bendradarbiavimo srities pavyzdžių. Išskirti perspektyvūs, šalies visuomenei ir ekonomikai naudingi vykdomi mokslinių tyrimų projektai. Ekspertai teigiamai įvertino patrauklias daugelio atliekamų tyrimų temas ir didelius (siekiančius 300–400 tūkst. eurų) biudžetus. Atkreiptas dėmesys į tai, kad vertinamojo vieneto LSMU mokslininkai nuolat dalyvauja svarbiuose valstybės ir verslo projektuose bei iniciatyvose. 2013–2017 m. laikotarpiu įvairūs šio vertinamojo vieneto padaliniai surengė 917 konferencijų ir seminarų, kurių dalyvių skaičius buvo per 131 tūkst.

Vertinimo ataskaitoje pažymima, kad papildoma Biomedicinos vieneto Biologijos mokslo kryptiesstiprybė – pagrindiniai biologijos, farmacijos, biochemijos mokslininkai tyrimus vykdo glaudžiai bendradarbiaudami su klinika, todėl tyrimai įgauna ir taikomąjį pobūdį. Vertintojų taryba vieningai pripažino, kad Biologijos krypties mokslo tyrimai yra aukšto lygio ir pripažinti tarptautiniu mastu.

Prorektorė dėkoja už pastangas, darbą ir laiką

Pasak LSMU prorektorės mokslui prof. V. Lesauskaitės, parengti itin didelį kiekį informacijos palyginamajam vertinimui buvo sudėtinga, ypač atsižvelgiant į tai, kad buvo prašoma pastarųjų 5 metų mokslinės veiklos duomenų. Atsižvelgus į šių metų patirtį, artimiausiame Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Mokslų komiteto posėdyje Švietimo ir mokslo ministerijos atstovams bus pasiūlyta iš anksto numatyti kito vertinimo planą bei turinį, kad būtų galima pradėti jam rengtis.

„Geri Universiteto rezultatai – puikus visų mūsų komandinio darbo rezultatas. Labai dėkoju visiems Universiteto akademinės bendruomenės nariams, rengusiems medžiagą šiųmečiam ekspertiniam palyginamajam vertinimui – ypač Mokslo centrui bei visų vertinamųjų vienetų mokslininkų komandoms, skyrusioms šiam darbui labai daug laiko“, – padėkojo prof. V. Lesauskaitė.

Vertinimo rezultatai lems bazinį MTEP finansavimą

Palyginamasis ekspertinis MTEP vertinimas yra sudedamoji naujosios mokslo vertinimo sistemos dalis. Naujoji mokslo vertinimo sistema susideda iš dviejų pakopų. Pirmąją pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą įgyvendina Lietuvos mokslo taryba (LMT). Kiekybinį vertinimą kasmet atlieka nacionaliniai ekspertai.

Antrąją pakopą įgyvendinanti institucija yra Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, kuris vadovaujasi ministro patvirtintu Palyginamojo ekspertinio MTEP veiklos vertinimo reglamentu. Palyginamasis vertinimas vykdomas kas penkerius metus. Šį kokybinį vertinimą atlieka užsienio ekspertai. Vertinimo metu atsižvelgiama į vertinamųjų vienetų MTEP veiklos kokybės (svorio koeficientas 0,65), ekonominio ir socialinio poveikio (svorio koeficientas 0,2) bei perspektyvumo (svorio koeficientas 0,15) kriterijus.

Dviejų pakopų vertinimo rezultatai naudojami skiriant bazinio finansavimo lėšas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP), meno veiklai atlikti valstybinėse Lietuvos mokslo ir studijų institucijose. 60 proc. lėšų moksliniams tyrimams bus skiriama pagal kokybinius palyginamojo ekspertinio vertinimo parametrus, 40 proc. lėšų – pagal kiekybinius formaliojo vertinimo rodiklius. Finansavimas pagal šį vertinimo modelį mokslo ir studijų institucijoms bus skiriamas nuo 2019 m.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų pasiekimai konkrečioje mokslo srityje palyginti tarpusavyje ir sureitinguoti pagal penkių balų skalę. Visus rezultatus ir vertinimo ataskaitas galima rasti čia: https://mosta.lt/lt/palyginamasis-ekspertinis-mtep-vertinimas/rezultatai