Spausdinti

LSMU akredituotas maksimaliam laikotarpiui

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras įgaliojo Studijų kokybės vertinimo centrą (SKVC) organizuoti aukštųjų mokyklų išorinį veiklos vertinimą. Aukštosios mokyklos savianalizė rengiama vadovaujantis SKVC direktoriaus  patvirtinta Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodika.

Vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro „Dėl aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo“ buvo inicijuotas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) savianalizės, skirtos pasirengti tarptautiniam universiteto vertinimui, procesas. Šių metų rugpjūčio 13 dieną Universitetą pasiekė nekantriai lauktas SKVC sprendimas, kuriame nurodoma LSMU įvertinti teigiamai. Tarptautinių ekspertų išvadomis grindžiamas Universiteto akreditavimas maksimaliam – šešerių – metų laikotarpiui.

Universiteto pagrindines veiklas vertino ir galutines išvadas pasirašė praeitais metais mėnesį Universitete vizitavusi ekspertų grupė: vadovas prof. dr. Jeanas Louisas Vanherweghemas, buvęs Briuselio laisvojo universiteto (Université Libre de Bruxelles) rektorius, EUA ekspertas (Belgija); vertinimo sekretorius Paulas Mitchellis, „Mega Mitchell Consulting Ltd.“ direktorius (Jungtinė Karalystė), ekspertų grupės nariai prof. dr. Douwe’as Breimeris, buvęs Leideno universiteto rektorius (Nyderlandai), prof. dr. Ivanas Lebanas, EUA ekspertas, Slovėnijos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūros direktorius (Slovėnija), Olevas Kalda, Estijos veterinarijos ir maisto departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas (Estija), dr. Linas Rovas, Šiaulių respublikinės ligoninės Moters ir vaiko klinikos direktorius (Lietuva), Delia Gologan (studentų atstovė), Rumunijos jaunimo tarybos vykdomosios valdybos narė (Rumunija).

Universiteto savianalizės procesui vykdyti praėjusių metų rugsėjo 18 dienos LSMU Senato nutarimu sudaryta Savianalizės grupė, kurios vadove patvirtinta prorektorė studijoms prof. Daiva Rastenytė. Į savianalizės procesą buvo įtrauktos įvairios aukštosios mokyklos veiklos sritys: strateginis valdymas, studijos ir mokymasis visą gyvenimą, mokslo ir (arba) meno veikla, poveikis regionų ir visos šalies raidai. Rezultatas – dvikalbis savianalizės dokumentas, kuriame atsispindi SSGG (silpnybės, stiprybės, galimybės grėsmės – analizės metodas), vizija, prioritetai, organizacijos strateginio valdymo, mokslo ir studijų organizavimo politika, gebėjimas save įvertinti, perspektyvų numatymas, gebėjimas keistis ir tobulėti.

LSMU ne tik akredituotas maksimaliam laikotarpiui. LSMU parengta savianalizės suvestinė ekspertų išvadose apibūdinta kaip labai gerai atitikusi vertinimo kriterijus. Teigiama, kad „ji tikroviška, o SSGG analizė parodė aukštą savimonės lygį“ (žr. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos vertinimo išvados, 8 punktą). Ekspertų pateiktose rekomendacijose veikloms tobulinti esminių trūkumų nenurodyta. Ypač palankiai vertinamas Universiteto vizijos aiškumas ir vadovavimo dinamiškumas, taip pat bendradarbiavimas su kitais šalies universitetais. Išskirtas ekspertų pagiriamasis žodis gebėjimui pritraukti papildomą finansavimą, taip pat integruotos mokslo politikos formavimui ir plėtros strategijos įgyvendinimui.

Pasak LSMU Savianalizės grupės vadovės prof. D. Rastenytės, „vertinimo išvadomis galima tik pasidžiaugti, tai reikšmingas ir aukštas Universiteto įvertinimas. Savianalizės grupė atliko kiekybinę ir kokybinę Universiteto veiklos analizę ir parengė savianalizės suvestinę, siekdama aiškaus tikslo – suteikti atskaitos tašką pokyčiams ir prisidėti prie kokybės kultūros ugdymo Universitete. Grupė apibendrino visus Universiteto bendruomenės nuveiktus darbus, tam tikrų jo padalinių, veiklų atstovų, darbuotojų ir vadovų darbo rezultatus. Tad Universiteto įvertinimu pagrįstai didžiuotis gali visi, kas nuoširdžiai ir profesionaliai dirbo“. Prorektorė patikina, kad į ekspertų rekomendacijas bus atsižvelgta, su jomis susiję klausimai jau įtraukti į Universiteto Senato darbotvarkę.

Su visu tarptautinių ekspertų vertinimo išvadų dokumentu lietuvių ir anglų kalbomis galite susipažinti Universiteto tinklalapio skiltyje „Svarbūs dokumentai“.

"Ave vita" inf.