Spausdinti

„Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Japonijos mokslo projektams vykdyti“

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslo projektus ir sklaidos projektus kartu su Japonijos mokslininkais. Paraiškos priimamos iki 2015 m. vasario 4 d. 17 val.

Numatomas kvietimo biudžetas

Šio kvietimo projektams įgyvendinti planuojama skirti 196 800 eurų:

1. Lietuvos–Japonijos mokslo projektams skirta 160 000 eurų;
2. Lietuvos–Japonijos sklaidos projektams skirta 36 800 eurų.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Japonijos projektams vykdyti: 

1. Mokslo projektuose finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerio Japonijoje instituciją.
2. Sklaidos projektuose finansuojamos iki vienos savaitės trukmės bendro seminaro Lietuvoje organizavimo išlaidos arba kelionės į partnerio organizuojamą bendrą seminarą Japonijoje išlaidos, įskaitant 2 paruošiamųjų susitikimų prieš seminarą ir 1 apibendrinamojo susitikimo po seminaro išlaidas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Japonijos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Partneris iš Japonijos turi būti Japonijos mokslo ir studijų institucija. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos abiejose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai. Japonijoje paraiškos gali būti teikiamos pagal Japonijos mokslo finansavimo organizacijos (angl. Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) laisvai pasirenkamos partnerystės schemą (angl. Open Partnership Joint Research Projects/Seminars) arba kitas programas Japonijoje. 

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje nuo 2014 m. gruodžio 8 d. iki 2015 m. vasario 4 d. 17 val. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi papildomi privalomi dokumentai –pagrindinių projekto vykdytojų sutikimas ir vykdančiosios institucijos raštas bei priedai, nurodyti paraiškos formoje:

1.

Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

2.

Pagrindinių projekto vykdytojų paskutinių dešimties (2006–2015) metų publikacijų sąrašas;

3.

Projekto partnerio iš Japonijos projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;

4.

Projekto partnerio iš Japonijos sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos ar padalinio vadovo).

Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos

1. Mokslo ir sklaidos projektai turi prasidėti ne anksčiau kaip 2015 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip 2016 m. kovo 31 d. Ilgiausia galima mokslo projekto trukmė – 2 metai. Ilgiausia galima sklaidos projekto trukmė – 9 mėnesiai.
2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
4. Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidas projekte.
5. Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti:
  5.1. Mokslo projekte – 80 000 eurų;
  5.2. Sklaidos projekte – 18 400 eurų.
6. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
7. Mokslo projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
8. Sklaidos projekte galimos šios išlaidos:
  8.1. Tiesioginių išlaidų rūšys:
    8.1.1. išlaidos paslaugoms;
    8.1.2. Išlaidos autoriniams darbams
    8.1.3. Išlaidos prekėms
    8.1.4. Išlaidos komandiruotėms
  8.2. Sklaidos projekto netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. sklaidos projekto tiesioginių išlaidų, numatytų 8.1.1. ir 8.1.2 punktuose.
9. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis Tarybos 2014 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. VIII-26 patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis.
10. Atliekant pagal šį kvietimą pateiktų paraiškų ekspertinį vertinimą, papildomai numatoma atsižvelgti į Lietuvos–Japonijos projektų dalyvių sąveikos svarbą.
11. Vykdant finansuojamų projektų atranką, pirmenybė teikiama tiems projektams, kurių partneriams iš Japonijos skirta parama pagal JSPS atviros partnerystės schemą arba kitas programas Japonijoje.

Papildoma informacija

Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Lietuvos mokslo tarybos svetainėje.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Palevičiūtė tel. (8 5) 236 0508, e. p. agne.paleviciute@lmt.lt, techniniais klausimais (pildant paraišką elektroniniu būdu) – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė e.p. danute.vanseviciene@lmt.lt