Spausdinti

Konkursas į Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės generalinio direktoriaus pareigas

Skelbimo data: 2019-04-16

Skelbimo Nr. 57968

Konkursą skelbianti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Pareigybės pavadinimas: Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės generalinis direktorius

 

Pretendentas į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės generalinio direktoriaus pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
1.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų, ir (arba) universitetinių studijų ir mokslo srityse patirtį;
1.3. turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
1.4. turėti mokslo laipsnį biomedicinos studijų srityje;
1.5. turėti pedagoginį vardą.             

2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
2.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
2.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
2.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
2.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
2.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos (jos padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:

1. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą (CV).

4. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas.

5. Dokumento, patvirtinančio valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, kopiją.

6. Dokumento, patvirtinančio mokslo laipsnį biomedicinos studijų srityje, kopiją.

7. Dokumento, patvirtinančio pedagoginį vardą, kopiją.

8. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Užpildytą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).

10. Užpildytą Pretendento sutikimą dėl asmens duomenų teikimo visuomenės informavimo priemonėms (Viešo konkurso viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės generalinio direktoriaus pareigoms užimti nuostatų 5 priedas).

11. Savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires (apimtis iki 15 lapų) (gairių pristatymui skiriama 15 min).

 Dokumentai  priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Pareigybės aprašymas

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Konkursas vyks: Vilniaus g. 33, Vilnius (Sveikatos apsaugos ministerijos patalpose).

Telefonas pasiteirauti: +370 5 205 5295.

El.paštas: martyna.micke@sam.lt.