Jungtiniame LSMU tarybos ir senato posėdyje pristatyta Universiteto veiklos ataskaita

Balandžio 25 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorius akademikas prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas jungtiniame LSMU tarybos ir senato posėdyje pristatė 2018 metų veiklos ataskaitą. Kasmetėje ataskaitoje rektorius apžvelgė Universiteto pasiekimus ir pokyčius.

LSMU rektorius priminė, jog Universiteto misija – kurti, kaupti, sisteminti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, iniciatyvią, išsilavinusią, sveiką, savarankišką ir verslią asmenybę.

„Išskirtinis LSMU vaidmuo šiame ugdymo procese yra sveikos, išsilavinusios visuomenės siekis“,  – pabrėžė rektorius.

Praėję metai Universitetui buvo sėkmingi – daugelio veiklos sričių rodikliai augo. LSMU taip pat padaugėjo darbuotojų, pripažintų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, gerėjo darbuotojų sąlygos kvalifikacijai kelti, augo studentų ir darbuotojų pasitenkinimas, stiprėjo universiteto įvaizdis Lietuvoje ir užsienyje.

Stoja geriausi abiturientai

2018 m. Universitetas vykdė 36  I, II pakopų bei vientisųjų studijų programas, 79 rezidentūros programas ir 10 krypčių III pakopos doktorantūros studijas, kuriose studijavo 7947 studentai.

Nuo 2014 m. į LSMU priimamų studentų skaičius buvo stabilus ir didėjantis. Dėl demografinės situacijos šalyje stojančiųjų skaičius mažėja, todėl 2018 m. į I, II pakopų ir vientisųjų studijų programas priimta 4,8 proc. mažiau, nei 2016 m. 

Džiugu, jog ir 2018 m. Universitetas išlieka gabiausių šalies jaunuolių traukos centru: įstojusiųjų į LSMU I pakopos ir vientisųjų studijų programų nefinansuojamas vietas konkursinis balas yra vienas aukščiausių šalyje. 70,06 proc. įstojusiųjų į 19 LSMU I pakopos ir vientisųjų studijų programų konkursinis balas buvo didesnis nei 7.

Universitete ugdomas glaudus alumnų ir studentų ryšys, alumnai aktyviai dalyvauja Universiteto veiklose vietiniu ir tarptautiniu mastu, skatinami tapti studentų mentoriais praktikos metu.

Universitete puoselėjamas tarptautiškumas

LSMU – skirtingoms kultūroms ir tradicijoms atviras Universitetas, bendradarbiaujantis ir puoselėjantis ryšius su užsienio alumnais ir partneriais. Čia daug dėmesio skiriama augančiai tarptautinei bendruomenei ir jos integracijai – Universitete vyksta studentų integracijos programos, organizuojami renginiai, plėtojama daugiakalbystė. 2018 m. net trečdalis (iš viso 12) I, II pakopų bei vientisųjų studijų programų buvo dėstomos anglų kalba. Visose studijų pakopose studijuoja 14,8 proc. studentų iš užsienio, kurių dauguma – atvykę iš Izraelio, Švedijos, Vokietijos ir Indijos.

2018 m. studijas anglų kalba LSMU iš viso buvo baigę 1040 užsienio absolventų, daugiausiai – iš Libano, Izraelio ir Švedijos.

Praėjusiais metais Universitete padaugėjo studentų, pagal tarptautinius mainus vykstančių studijuoti ir atlikti praktiką užsienyje, taip pat padaugėjo tarptautinių mainų programose studijoms ir praktikai LSMU besirenkančių užsieniečių. Tarptautiniuose mainuose aktyviau dalyvavo ir Universiteto darbuotojai.

LSMU ir toliau tęsė bei pradėjo naujus tarptautinius švietimo ir mokslo projektus, stiprino bendradarbiavimą su užsienio partneriais. Nuo 2006 m. vykstančiame bendradarbiavimo projekte su Kazachstano Respublika Universitetas ir toliau išliko itin aktyvus: 2018 m. iš visų Lietuvos aukštųjų mokyklų LSMU su parteriais iš Kazachstano vykdė daugiausiai veiklų.

Darbdaviai LSMU absolventais patenkinti

Praėjusiais metais į I, II, III pakopų, vientisųjų studijų ir rezidentūros valstybės finansuojamas studijų programas iš viso priimti 994 studentai (51,3 proc.), į valstybės nefinansuojamas – 945 (48,7 proc.) studentai.

Sėkmingai valstybės finansuojamas studijas baigusiųjų studentų buvo 89,1 proc., o valstybės nefinansuojamas studijas baigusiųjų studentų buvo 54,2 proc.  2018 m. išleista pirmoji magistrantūros studijų programos „Gyvensenos medicina“ absolventų laida  bei jungtinės (kartu su KTU) magistrantūros studijų programos „Medicininė chemija“ absolventų laida.

Universiteto bendradarbiavimas su socialiniais partneriais ir nuolatinis studijų programų tobulinimas pagal darbdavių lūkesčius sudarė sąlygas absolventams siekti sėkmingos karjeros. 2018 m. atliktų apklausų duomenimis, Universiteto absolventų parengimo kokybe buvo patenkinti per 80 proc. darbdavių, 6 proc. daugiau (palyginti su 2016 m.) t. y. net 15,9 % absolventų užėmė vadovaujančias pareigas, praėjus 6 mėn. po studijų baigimo.

Per 2018 m. įvykę struktūriniai pokyčiai

2018 metais įvyko įvairių struktūrinių Universiteto pokyčių: LSMU taryba įsteigė LSMU VA Laukinių gyvūnų globos centrą, LSMU VA VF Veterinarinės medicinos simuliacijos centrą, LSMU VA Beglobių gyvūnų augintinių centrą, LSMU Emmanuelio Levino centrą.

Slaugos fakulteto Sporto institutas pertvarkytas į profilinę Sporto medicinos kliniką, Slaugos fakulteto Sporto centras tapo Universiteto padaliniu. Pakeisti pavadinimai: LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakultetas tapo Gyvūnų mokslų fakultetu, LSMU Gyvūnų tyrimų centras pavadintas LSMU Biologinių tyrimų centru. Josifo Taco melžimo technologijų centras pavadintas Josifo Taco pienininkystės centru. LSMU E-studijų skyrius ir Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius susijungė į naują Inovatyviosios edukacijos skyrių.

Didėjantis matomumas tarptautinėje mokslinėje erdvėje

Didėjantį matomumą tarptautinėje mokslinėje erdvėje atspindi LSMU tyrėjų publikacijų cituojamumo didėjimas ir didėjantis h indeksas, ypač biomedicinos mokslų srities.  Pastarieji mokslinės veiklos rodikliai toliau didėjo ir 2018 m.,  taip pat padaugėjo mokslo straipsnių, publikuotų CA WoS duomenų bazės leidiniuose. Padaugėjo ir vienam mokslininko etatui tenkančių prestižinių mokslo straipsnių, augo tarptautinių mokslo projektų lėšų apimtys.

Praėjusiais metais padaugėjo Atviro LSMU fondo ir Mokslo fondo remiamų doktorantų.

Svarbu tai, kad 2018 metais Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras organizavo palyginamąjį ekspertinį mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) vertinimą. LSMU biomedicinos srities MTEP veiklos kokybės įvertinimas buvo geriausias, palyginti su kitais Lietuvos universitetais, vykdančiais MTEP veiklą biomedicinos mokslų srityje. Biomedicinos mokslo srityje ekspertai aukščiausią kokybės įvertinimą skyrė LSMU medicinos mokslų krypties atstovams.

Dėmesys žmogaus ir gyvūno sveikatai

Universitete vis daugiau dėmesio skiriama bendruomenės sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos idėjų sklaidai: LSMU sporto bazėse vyksta įvairūs bendruomenei skirti fiziniai užsiėmimai, Universiteto atstovai dalyvauja sporto varžybose. Puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas akcentuojama ir psichologinės gerovės svarba.

Žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūrai ir stiprinimui LSMU sėkmingai panaudoja Universiteto ir ligoninių sukauptą potencialą.

Dėmesys Universiteto bendruomenei

Džiugu paminėti, jog per 2018 m. net 13 proc. (palyginti su 2017 m.) padaugėjo darbuotojų, pripažintų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 2018 m. pirmą kartą surengtas metinės veiklos vertinimas: įvertinti 300, t.y. 14 proc. visų Universiteto darbuotojų, su jais surengti pokalbiai.

Universitete palankios sąlygos vidaus ir išorės mokymams, kvalifikacijai kelti – tad tikslingai  siekiama, kad LSMU dirbtų aukščiausios kvalifikacijos darbuotojai. Gerėja sąlygos mokslui ir darbui: padidėjo studijoms ir mokslui pritaikytų patalpų plotas, pakilo studentų ir darbuotojų pasitenkinimas IT infrastruktūra ir sistemomis.

Ugdant vidinę Universiteto kultūrą, vieningą, kūrybingą ir socialiai atsakingą bendruomenę 2018 m. buvo įgyvendinta daug veiklų ir renginių. Pagrindinius Universiteto renginius organizavo Kultūros centras.

 

Su visa 2018 m. LSMU veiklos ataskaita galima susipažinti Universiteto interneto svetainėje.