Spausdinti

E. studijos

E-studijų skyrius yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų centro padalinys.

E-studijų skyriaus tikslas - planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų, elektroninio studijų administravimo vystymą. Skyriuje dirba 2 darbuotojai: skyriaus vedėja ir IT specialistas. Padalinio veikla yra koordinuojama universiteto Tarybos. Skyriaus veiklos uždaviniai įgyvendinami bendradarbiaujant su universiteto katedromis ir klinikomis, studijų, podiplominių studijų, informacinių technologijų centrais.

 

Istorija

2003 metais Kauno medicinos universitete buvo įkurtas nuotolinių studijų centras. 2004-2005 metais Kardiologijos instituto renovuotose patalpose buvo įrengta vaizdo konferencijų studija ir seminarų klasė. 2012 sausio 31 d. Rektoriaus įsakymu Nuotolinių studijų centras buvo reorganizuotas į Studijų centro E-studijų skyrių. Nuo 2003 iki 2006 Nuotolinių studijų centrui vadovavo Marius Strička. Nuo 2006 skyriui vadovauja Sigita Radzevičienė.

 

FirstClass sistemos diegimas

2012 metais LSMU buvo pradėta diegti vidinio bendravimo ir paskaitų talpinimo sistema FirstClass. Sistemos diegimo darbus koordinavo E-studijų skyrius.

FirstClass sistemos įdiegimo tikslas - pagerinti informacijos sklaidą tarp padalinių, palengvinti dėstytojo-studento bendravimą, užtikrinti paskaitų medžiagos prieinamumą studentams.

2012 m. birželio 18 d. Rektorato nutarimu dalykų dėstytojai buvo   įpareigoti FirstClass sistemoje pildyti dalyko kalendorių, pateikti informaciją apie dalyko studijų rezultatus, studijų eigą, vertinimo terminus,  tvarką bei kriterijus,  pagrindinę turinio medžiagą, užduotis, dalyvauti diskusijose. Padalinių vadovams buvo priskirta kontrolės funkcija. E-studijų skyriais siekia, kad kuo daugiau studijų medžiagos būtų prieinama studentams FirstClass sistemoje.

Įdiegus FirstClass sistemą visi universiteto darbuotojai ir studentai turi jiems sukurtas elektroninio pašto dėžutes, visi sistemos vartotojai gali laisvai bendrauti tarpusavyje, dalyvauti diskusijose, keistis informacija, derinti darbo bei studijų kalendorius. Universiteto FirstClass sistemos adresas http://fc.lsmuni.lt/.

 

Nuotolinių studijų kursų teikimas ir vaizdo konferencijos

E-studijų skyrius administruoja 36 nuotolinių kursų teikimą. Švietimo ir mokslo ministerijai sumažinus finansavimą Lietuvos virtualaus universiteto programai, nuo 2011 sausio 1 d LSMU E-studijų skyrius teikiamus nuotolinių studijų kursus perkėlė į atviro kodo platformą MOODLE http://moodle.lsmuni.lt.

E-studijų skyrius rengia tiesiogines vaizdo paskaitas, konferencijas ir transliacijas, kurių archyvą galima peržiūrėti bet kuriuo metu.

 

E-studijų skyriaus kitos veiklos

Šiuo metu LSMU yra Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN) nariu, kuris siekia dalytis žiniomis, skatinti e. mokymąsi ir pagerinti susisiekimą tarp specialistų esančių skirtingose vietovėse Europoje ir už jos ribų. Taip pat plėtoti e. mokymosi strategiją ir praktiką šioje veiklos srityje.

LSMU yra Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacijos narys. Tai savanoriška Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijų, vykdančių nuotolines studijas ir e. mokymą(si), asociacija, įkurta institucijų susitarimu. Jos tikslas skatinti ir palaikyti mokslo ir studijų bei švietimo institucijų bendradarbiavimą plėtojant nuotolinį ir e. mokymąsi Lietuvoje bei mažinti sąnaudas teikiant mokymosi paslaugas per bendrai naudojamus techninius ir programinius resursus. Asociacija palaiko ir plėtoja Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo LieDM veiklas, naudojasi jo galimybėmis ir centralizuotai teikiamomis paslaugomis. LSMU turi savo įgaliotą atstovą Asociacijos taryboje.

LSMU yra Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros Konsorciumo jungtinės veiklos narys. 2011 metais pasirašytas sutikimas dalyvauti rengiant ir teikiant paraišką ES SF planiniam projektui pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonės „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ projekto finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 punkte 6.1 nurodytą veiklą „E. mokymo(si) technologijų naudojimas kartu su nuotolinio mokymosi sistemos plėtra, panaudojant Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklą LieDM“, bei skirtas asmuo, atstovaujantis LSMU, paraišką rengiančioje darbo grupėje.

LSMU E-studijų skyrius dalyvauja įgyvendinant ES struktūrinių fondų projektą „LieDM tinklo plėtra“. Universiteto atstovai dalyvauja darbo grupėse: E-studijų rengimo savianalizei skirtos metodinės medžiagos rengimas ir sisteminimas, projekte dalyvaujančių institucijų darbuotojų mokymai, mokymo kursų parengimas pagal konkrečias taikymo sritis (El. mokymosi metodai, El. mokymosi įranga)

 

E. studijų skyriuje galite:

  •  Organizuoti tiesiogines vaizdo, konferencijas, telekonsultacijas
  •  Transliuoti medicinines procedūras ir operacijas į nutolusias auditorijas
  •  Transliuoti paskaitas internete, jas įrašyti ir saugoti serveryje
  •  Nuomotis auditoriją (vaizdo ministudiją)

 

Daugiau apie nuotolines studijas ir naudojamus įrankius galite sužinoti mūsų partnerių svetainėse.

www.liedm.net

www.lvu.lt

www.medas.lt

www.eden-online.org

www.moodle.org

 

Kontaktai