Spausdinti

Mokslo finansavimas

Asignavimai iš valstybės biudžeto

Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių dalį sudaro lėšos už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos naudojamos ir darbo užmokesčiui, ir kitoms tyrimų išlaidoms.

Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, numatydamas jame tam tikras lėšas suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2015 m. buvo paskirta 188 tūkst. Eur ( 2014 m. - 188 tūkst. Eur, 2013 m. – 101 tūkst. Eur; 2012 m. – 88 tūkst. Eur; 2011 m. – 102 tūkst. Eur).

Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą mokslui skirtos lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų pastarųjų trejų metų mokslinės veiklos produktyvumą – publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei vykdant tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų valstybių ūkio subjektų užsakymus gautas lėšas.

Iš universitetinės mokslo biudžeto dalies skiriama lėšų LSMU mokslo fondui, mokslo leidinių skelbimui prestižiniuose mokslo leidiniuose.

Lietuvos mokslo taryba

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Lietuvos mokslo taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir įgyvendina programinį konkursinį finansavimą. Konkursinis finansavimas leidžia, vykdant mokslinius turimus, įtraukti jaunus tyrėjus, doktorantus į mokslinių grupių veiklą bei garantuoti deramą atlygį.

2014 m. Lietuvos mokslo taryba finansavo nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ (LIG) projektus, mokslininkų grupių projektus (MIP), nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ (SIN) projektus, Visuotinės dotacijos projektus (VD), Lietuvos-Šveicarijos programos projektus, Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) tarptautinės programos projektus, nacionalinės mokslo programos "Sveikas ir saugus maistas" (SVE) projektus, 7BP ERA-NET schemos projektas, finansuojantis mokslinius nanomedicinos srities tyrimų pagal bendrus kvietimus teikti paraiškas (EURONAN-MED II). Taryba taip pat skyrė finansavimą ūkio subjektų užsakomiesiems moksliniams tyrimams (USU), podokotrantūros stažuotėms (PostDoc), doktorantų ir mokslininkų išvykoms (DOC, KEL), paramą studentų mokslinei veiklai (SMT), paramą mokslo renginiams remti (MOR), paramą mokslinei kvalifikacijai kelti (LYMOS). LSMU mokslinei veiklai įgyvendinti iš viso gauta 9.055,4 tūkst. Lt.
 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Agentūros pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą.

 

Ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymai 

Dalį nebiudžetinių pajamų Universitetas gauna vykdydamas užsakomuosius mokslinius tiriamuosius darbus. 2014 m. įvykdyta darbų, atitinkančių MTEP reglamentuojančius dokumentus, už 460,37 tūkst. Lt. 

 

Tarptautinės programos   

Mokslo ir studijų tarptautiškumo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų šalių ar fondų programų projektuose.

2014 m. vykdyti 9 7-osios bendrosios programos, dalyvauta 17 COST programos veiklose. 2014 m. LSMU mokslininkai taip pat vykdė 14 mokslinių tyrimų projektus, finansuojamus kitų tarptautinių programų ar fondų lėšomis. 

2014 m. mokslo projektų pajamos iš tarptautinių finansavimo šaltinių sudarė 2.047,33 tūkst. Lt. Bendros tarptautinių mokslo projektų, įskaitant Lietuvos institucijų paramą, pajamos sudarė 15.025,54 tūkst. Lt.

 

Kontaktai pasiteirauti

 Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Plėtros tarnyba tel. (8~37) 36 18 05, el.paštas laima.matuseviciene@lsmuni.lt bei Mokslo centras tel. (8~37) 32 72 76, el.paštas ingrida.uloziene@lsmuni.lt