Spausdinti

LSMU Mokslo fondas

Mokslo fondas yra formuojamas siekiant remti Universiteto mokslinių tyrimų plėtrą pagal Tarybos patvirtintą Universiteto strateginį veiklos planą.

Mokslo fondo finansavimas skiriamas šiems tikslams:

 • Universiteto mokslininkų grupių, mokslininkų ir doktorantų moksliniams tyrimams finansuoti;
 • produktyviausiems ir aktyviausiems mokslo darbuotojams ir doktorantams, dirbantiems Universitete, skatinti;
 • Universiteto organizuojamų mokslinių renginių rėmimui;
 • Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui. Vadovaujantis Lietuvos sveiktos mokslų universiteto senato 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 95-04 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamento pakeitimo“, pakeistas nutarime minimo reglamento 28.4 papunktis iš „28.4. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis (Impact Factor) Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje yra didesnis už 30% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo citavimo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, rėmimui;“ į „28.4. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui. Reikalavimus žurnalui nustato Mokslo fondo valdyba ne dažniau kaip kartą per metus. Nustatyti reikalavimai pradedami taikyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo Universiteto interneto svetainėje“. Atsižvelgiant į aukščiau minėtu nutarimu suteiktus įgaliojimus Mokslo fondo valdybai ir remiantis Mokslo fondo valdybos posėdžio 2017 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 4/2017, nuo 2018 m. kovo 2 d. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui, bus taikomi žemiau nurodyti Mokslo fondo valdybos nustatyti reikalavimai žurnalams:
  • Mokslo fondas apmoka Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo išlaidas žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis (Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje yra didesnis už 40% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai.
  • Mokslo fondas apmoka Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo išlaidas žurnaluose, kurių cituojamumo rodiklis (Impact Factor) Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje yra didesnis už 30% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai. Tokiu atveju teikiama pavyzdinė doktoranto prašymo dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo forma (formos pavyzdys pridedamas).
  • Universiteto eksperimentinės bazės, skirtos vykdyti mokslinius tyrimus Tarybos nustatytose strateginėse plėtros srityse, rėmimui.

Mokslo fondą valdo Mokslo fondo valdyba (Valdyba), kurios sudėtis (pirmininkas ir nariai) tvirtinama Rektoriaus įsakymu.

Valdybą sudaro šie asmenys:

 • Valdybos pirmininkas;
 • Universiteto fakultetų ir mokslo institutų vadovų deleguoti aktyvūs mokslininkai (ne mažiau kaippo vieną atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto ir mokslo instituto);
 • Mokslo centro vadovas ar jo deleguotas darbuotojas;
 • Du doktorantų tarybos deleguoti doktorantai;
 • Universiteto Ekonomikos ir planavimo tarnybos vyriausiasis ekonomistas;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų deleguotas darbuotojas.

 

Susiję dokumentai

pdf-logo.jpg (thumb, 100x100)  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas (patvirtintas Universiteto senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-07)
pdf-logo.jpg (thumb, 100x100) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas (pakeistas Universiteto senato 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 95-04)
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 1. Mokslo temos aprašo struktūra
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 2. Mokslo temos ataskaitos aprašas
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 3. Mokslo temos ataskaitos recenzija
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 5. Doktoranto prašymo Universiteto Mokslo fondui forma
word-icon.png (thumb, 100x100) Mokslo fondo paramą gavusio doktoranto projekto ataskaita

 

Kontaktai:

 • Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkė
 • Prof. dr. Ingrida Ulozienė, Mokslo centro vadovė

Tel. (8~37) 32 72 76 (vietinis - 5489)
El. paštas: ingrida.uloziene@lsmuni.lt

 

 • Dr. Rūta Vosyliūtė, LSMU Mokslo fondo techninė sekretorė

Tel. (8~37) 32 72 51 (vietinis - 5159), mob. tel. 8~655 65269
El. paštas: ruta.vosyliute@lsmuni.lt

Dokumentų priėmimo laikas: Antradienį - ketvirtadienį nuo 14.30 iki 16.30 val.

Adresas: A. Mickevičiaus g. 9, 318 kab. (buvęs 326.4 kab.) (priešais Anatomijos muziejų)