Spausdinti

Informacija siekiantiems įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją, svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Bent 1 straipsnis turi būti leidinyje, referuojamame ir turinčiame citavimo indeksą duomenų bazėje Thomson Reuters Web of Knowledge. Vienas straipsnis gali būti priimtas spausdinti. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti.

 

Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą (atsisiųsti prašymo formą (23 KB)), nurodydamas disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Kartu su prašymu pateikia:

  1. magistro kvalifikacinio laipsnio (ar jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo) diplomo ir jo priedų kopijas;
  2. specializuotos medicinos praktikos licenziją (stojantieji į klinikinę doktorantūrą);
  3. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą (atsisiųsti CV formą (29 KB));
  4. disertanto mokslo publikacijų sąrašą (patvirtintą LSMU bibliotekos darbuotojo) bei jų kopijas;
  5. parengtą disertaciją arba išleistą monografiją;
  6. padalinio, kuriame paruošta daktaro disertacija eksternu, vadovo atsiliepimą;- apie asmenį;
  7. institucijos vadovo atsiliepimą apie asmenį (ne LSMU darbuotojams);
  8. išlaikytų doktorantūros studijų egzaminų (jeigu jie buvo) protokolus-žiniaraščius.

 

Rektoriaus įsakymu darbas nukreipiamas apsvarstyti į padalinį, kurio mokslinės veiklos kryptis artimiausia pateiktam darbui.

Posėdžio protokolas pateikiamas Mokslo centrui, kuris kartu su aukščiau nurodytais dokumentais, siūlomo mokslinio konsultanto sutikimu (atsisiųsti Mokslinio konsultanto sutikimo formą (21 KB) ), jo mokslinės veiklos charakteristika (atsisiųsti   Mokslinio konsultanto veiklos charakteristikos formą (23 KB)) bei pastarųjų 5-rių metų mokslinių publikacijų sąrašu (būtinai pasirašytu bibliotekos darbuotojos) pateikiamas mokslo krypties doktorantūros komitetui.

 

Eksterno egzaminai organizuojami, o disertacija nagrinėjama ir ginama kaip ir LSMU doktorantų (žiūrėti LSMU Doktorantūros studijų reglamento VI skyriaus 4 ir 5 skirsnius).