Spausdinti

Maisto saugos ir kokybės katedra

LSMU Veterinarijos fakultetas
Maisto saugos ir kokybės katedra
Kontaktai

 

Katedros vedėjas
Prof. Mindaugas Malakauskas
El. paštas: mindaugas.malakauskas@lsmuni.lt

 

Istorija

1940 m. rugsėjo 1d., Veterinarijos akademijos Maisto produktų ir pašarų laboratorijos bazėje buvo įsteigtas Maisto higienos institutas, jo direktoriumi paskirtas prof. dr. J. Nainys. 1946 m. institutas perorganizuotas į Veterinarinės-sanitarinės ekspertizės, o 1948 m. Veterinarinės-sanitarinės ekspertizės ir zoohigienos katedrą. Iki 1973 m. jai vadovavo prof. J. Nainys. 1974 m. katedros vedėju tapo dr. V. Iešmantas, o 1977 m. doc. dr. V. Skimundris. 1989 m. katedra pavadinta Zoohigienos ir maisto produktų sanitarijos katedra. Nuo 1990 m. jai vadovauja doc. dr. J. Vaitkus, o nuo 1995 m. prof. dr. B. Bakutis. 2004 m. katedra pavadinta Maisto saugos ir gyvūnų higienos katedra. Nuo 2008 m. katedrai vadovauja prof. dr. M. Malakauskas. 2011 m. liepos 1 d. katedros pavadinimas keičiamas į „Maisto saugos ir kokybės“.

2000 m. prie katedros įkurta „Mikotoksikologijos laboratorija“, 2005 m. išsiplėtus laboratorijos veiklai, laboratorijos pavadinis pakeistas į „Gyvūnų gerovės tyrimų laboratorija“. Taip pat įgyvendinant „Slėnis NEMUNAS“ veiklą Gyvūnų sveikatingumo it gyvūninės kilmės žaliavų kokybės centre įkurta „Gyvūninių maisto žaliavų saugos ir kokybės tyrimų laboratorija“.

 

Tikslas ir uždaviniai

Maisto saugos ir kokybės katedros tikslas – užtikrinti kokybišką veterinarijos gydytojų, veterinarinės maisto saugos bei maisto mokslo specialistų paruošimą pagal atitinkamose studijų programose numatytus reikalavimus.

 

Studijos/Dėstomi dalykai

 

Katedroje dėstoma būsimiems veterinarijos gydytojams (Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programa). Nuo 2004 m. katedra koordinuoja veterinarinės maisto saugos specialistų (Veterinarinės maisto saugos nuolatinių bei ištęstinių I ir II pakopos studijų programos) rengimą. Nuo 2013 m. katedra taip pat koordinuoja Maisto mokslo studijų programos (Maisto mokslo nuolatinių bei ištęstinių I ir II pakopos studijų programos) specialistų rengimą. Katedros darbuotojai taip pat dėsto Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentams (Gyvulininkystės technologijos nuolatinių bei ištęstinių I ir II pakopos studijų programos) bei Medicinos fakulteto studentams (Medicininė ir veterinarinė biochemijos nuolatinių I pakopos studijų programa).

Katedros mokslininkai aktyviai dalyvauja ir Žemės ūkio mokslų (veterinarinės medicinos ir zootechnikos) trečiosios pakopos studijų (doktorantūros) įgyvendinime.

 

Praktika

Maisto saugos ir kokybės katedra organizuoja bei koordinuoja studentų praktikas:

 • Veterinarinės medicinos vientisosios studijos – Maisto higienos praktika, 2 ECTS.
 • Veterinarinės maisto saugos bakalauro studijos – Praktika maisto įmonėse, 5 ECTS; Gamybinė praktika, 15 ECTS.
 • Veterinarinės maisto saugo magistro studijos – Praktika, 15 ECTS.
 • Maisto mokslo bakalauro studijos – Bendrosios maisto žaliavų ir produktų gamybos technologijos praktika, 5 ECTS; Gamybinė praktika, 10 ECTS.
 • Maisto mokslo magistro studijos – Gamybinė praktika, 10 ECTS.
 • 2018 m. Veterinarinės maisto saugos studijų programos studentė Greta Šalčiūtė, vadovaujama dr. Sigitos Ramonaitės, vasaros mokslinės praktikos metu Maisto saugos ir kokybės katedroje vykdo mokslinį tyrimą: ,,Virulentiškumo genų paplitimas C. jejuni padermėse išskirtuose iš broilerių produktų, laukinių paukščių, pieninių galvijų ir vaikų“. Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Mokslinė veikla

Katedros mokslininkų vykdomi tyrimai yra siejami su maisto žaliavų ir produktų saugos ir kokybės tyrimais. Atskiros tyrimų kryptys orientuotos į:

 • ekologinės gyvulininkystės vystymosi skatinimą, ekologiškų produktų rizikos veiksnių vertinimą.
 • aplinkos veiksnių įtakos gyvūnų sveikatingumui ir produkcijai įvertinimą, vandens ir pašarų higieninių rodiklių tyrimus, bei naujų prevencinių priemonių ir būdų paieška, stabilizuojant mikrobiologinius procesus pašaruose, pašarinių žaliavų saugyklose, gyvūnų laikymo patalpų ore; gyvūnų gerovės koncepciją ir gerovės rodiklių analizė;

 • žemės ūkio aplinkos taršos tyrimus, gyvūnų elgsenos ir gerovės tyrimus;

 • mikotoksinų kaupimosi dėsningumo įvertinimo pašarų žaliavose ir pašaruose bei mikotoksikozių prevencijos tyrimus;

 • gyvūnų ligų poveikio mėsos kokybei ir rizikos žmonių sveikatai įvertinimą;

 • zoonozių sukėlėjų (kampilobakterijų, jersinijų, listerijų ir kt.) molekulinės epidemiologijos bei genetinės įvairovės tyrimus, bakterijų savybių, lemiančių išgyvenimą, prisitaikymą bei plitimą maisto grandinėje, tyrimus; zoonozių sukėlėjų atsparumo antibakterinėms medžiagoms tyrimus; kai kurių maisto gamybos technologijų įtaką kokybės ir saugos rodikliams;

 • augalinių žaliavų ir produktų gamybos technologijų prototipų kūrimą, saugos ir kokybės tyrimus, taršos augalinėse žaliavose ir produktuose mažinimą, taikant bioadsorbcijos principus, biomasių ir šalutinių gamybos produktų biokonversijos į vertingas žaliavas ir produktus perdirbimo technologijų prototipų kūrimą;

 • augalų ir jų ekstraktų pritaikymą pieno produktų technologijose ir saugai;

 

Apgintos disertacijos

 • 2018 m. Anita Rokaitytė „Biologinių ir cheminių medžiagų savybių pritaikymas mėsos pusgaminių ir gaminių kokybei gerinti“ (vadovė prof. dr. Gintarė Zaborskienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2018 m. Gintarė Zakarienė „Biologiškai aktyvių medžiagų bei antibakterinėmis savybėmis pasižyminčių paviršių taikymas Campylobacter jejuni kontrolei paukštienos gamybos grandinėje" (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2017 m. Vita Krunglevičiūtė (Lėlė) „Natūralių biopriemonių panaudojimo galimybės pieninių galvijų pašarų konservavimui ir jų įtaka gyvulių sveikatingumui bei produkcijos kokybei“ (vadovė prof. dr. Elena Bartkienė), žemės ūkio mokslai, zootechnika.
 • 2017 m. Jurgita Jovaišienė „Silosuotų pašarų higieninių rodiklių ir mikroskopinių grybų antrinių metabolitų tyrimai bei rizikos galvijų sveikatingumui įvertinimas“ (vadovas prof. dr. Bronius Bakutis), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2016 m. Erika Mozūrienė „Vertingesnių ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją“, (vadovė prof. dr. Elena Bartkienė), žemės ūkio mokslai, zootechnika.
 • 2016 m. Jūratė Šlapkauskaitė „Augalų ir jų ekstraktų antimikrobinių, fitocheminių ir antioksidacinių savybių įvertinimas bei pritaikymas raugintų pieno produktų saugai“, (vadovė prof. dr. Dalia Sekmokienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2015 m. Sigita Ramonaitė „Nauji ir dominuojantys Campylobacter jejuni sekų tipai, populiacijos genetinė struktūra bei filogenetiniai ryšiai kampilobakteriozės etiologijoje“, (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas),žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2014 m. Rasa Vaitukaitytė „Kalakutų pododermatito, artrito-tendovaginito ir kojų kaulų deformacijų įtaka mėsos kokybei(vadovė prof. dr. Gražina Januškevičienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2013 m. Jurgita Bunevičienė „Kampilobakterijų, susijusių su broilerių mėsa ir žmonių susirgimais, genetinė įvairovė bei atsparumas antimikrobinėms medžiagoms(vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2013 m. Aleksandr Novoslavskij „Enteropatogeninių Yersinia enterocolitica ir Yersinia pseudotuberculosis paplitimas kiaulių bandose Lietuvoje ir šių bakterijų charakterizavimas“, (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2012 m. Vidmantas Paulauskas „Kalakutų krūtinės bursos pažeidimų ir ascito įtaka mėsos kokybei(vadovė prof. dr. Gražina Januškevičienė), žemės ūkio mokslai, veterinarija.
 • 2010 m. Eglė KudirkienėCampylobacter jejuni paplitimas, genetinė įvairovė bei išgyvenimo ypatumai broilerių mėsos gamybos grandinėje Lietuvoje“ (vadovas prof. dr. Mindaugas Malakauskas), biomedicinos mokslai, veterinarija.
 • 2009 m. Rūta Mickienė „Eterinių aliejų poveikis gyvulių aplinkos mikroorganizmams“ (vadovas prof. dr. Bronius Bakutis), biomedicinos mokslai, veterinarija.

 

Ruošiamos disertacijos

 • Kristina Kondrotienė, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema „Bakteriocinus gaminančių Lactococcus lactis bakterijų charakterizavimas ir jų taikymas saugesnių pieno produktų gamybai“ Vadovas – prof. dr. Mindaugas Malakauskas
 • Jurgita Aksomaitienė, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema „Campylobacter jejuni padermių fenotipinis atsparumas antibakterinėms medžiagoms ir genų, koduojančių atsparumą antibiotikams, polimorfizmo tyrimai“. Vadovas – prof. dr. Mindaugas Malakauskas

 • Vytautė Šakienė, Žemės ūkio mokslų srities Zootechnikos krypties disertacija tema „Biotechnologiniai sprendimai tvarių ir saugių augalinių baltymų išgavimui taikant beatliekines ir mažaatliekines gamybos technologijas“. Vadovė prof. dr. Elena Bartkienė.

 • Paulina Zavistanavičiūtė, Žemės ūkio mokslų srities Zootechnikos krypties disertacija tema „Šalutinių gamybos produktų taikymas mikroorganizmų įkapsuliavimui/įmobilizavimui bei tvarių ir antimikrobinėmis savybėmis pasižyminčių pašarų priedų gamybai“. Vadovė – prof. dr. Elena Bartkienė.

 • Lina Laučienė, Žemės ūkio mokslų srities Veterinarijos krypties darbas tema „Gyvūninės kilmės maisto kitimo jį gaminant, perdirbant, laikant, virškinant in vitro nustatymas galutinio produkto saugos ir kokybės aspektais“. Vadovė – prof. dr. Loreta Šernienė

 

Vykdomi projektai

 

 • 2018 -2019 m. Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas mokslinis tyrimas pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 ,,Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės veiklos kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ tema ,,Pieno produktų saugos ir tvarumo didinimas antioksidacinėmis ir antibakterinėmis savybėmis pasižyminčiais augalų ekstraktais ir Lactococcus lactis bakterijomis“. Projekto vadovė prof. dr. L. Šernienė
 • 2018-2021 m. priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ finansuojamas projektas “ Inovatyvus pieno ir išrūgų maistinių matricų modeliavimas naujais raugais ir biokomponentais saugesnio sūrio gamybos technologijai sukurti (INOSŪRIS), Projekto vadovas prof. dr. M. Malakauskas.

 • 2017-2021 m. priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART) finansuojamas projektas “Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas” (EUNUTRITECH), Projekto vadovas prof. dr. V. Jakštas, vykdytojai: prof. dr. E. Bartkienė ir kt.

 • 2017-2020 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes“ (EMOPSYCHOSCREEN), No. P-MIP-17-49, LSMU projekto dalies vadovė prof. dr. V. Adomaitienė, vykdytojai: prof. dr. E. Bartkienė ir kt.

 • 2017-2019 m. „Pažangūs mėšlo standartai tausojančiam maisto medžiagų tvarkymui ir emisijų mažinimui (Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions). Vadovaujanti institucija: Natural Resources Institute Finland (Suomija). Partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir kt., LSMU projekto dalies vadovas: dr. V. Ribikauskas.

 • 2017-2019 m. Erasmus+ Programos finansuojamas projektas „Higher Education for Central Asia Food Systems and Standards“ (HECAFS). Projekto nr. 574005-EPP-1-2016-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Koordinatorius: Latvijos žemės ūkio universitetas. LSMU projekto dalies vadovas: dr. Alvydas Šarlauskas

 • 2016-2019 m. Portugalijos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Psycho-social motivations associated with food choices and eating practices“. Koordinatorius Vizėjaus politechnikos institutas, LSMU projekto dalies vadovė: prof. dr. Elena Bartkienė.

 • 2018 m. INOČEKIAI LT su UAB „Rokiškio pragiedruliai“, projektas „Mikroorganizmų biomasės gamybos technologijos prototipo sukūrimas“, pagal priemonę 01.2.1-MITA-K-824; projekto vadovė: prof. dr. E. Bartkienė

 • 2017-2018 m. Švedijos ir Baltijos valstybių kooperacija mažinant bakterijų atsparumą antibiotikams, užtikrinant žmonių sveikatą, švarią aplinką ir gyvūnų gerovę (Swedish/Baltic cooperation for low bacterial resistance, human health, environment, animal welfare). Vadovaujanti institucija: Swedish Institute - Cooperation in the Baltic Sea region. Partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Gyvūnų gerovės centras (Lietuva) ir kt., LSMU projekto dalies vadovas: dr. V. Ribikauskas.

 • 2017-2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir/ar taikomosios veiklos projektas „Žaliavinio pieno riebalų sudėties vertinimo kompiuterinės sistemos sukūrimas ir riebalų sudėties įtakos pieno produktų riebalų sudėčiai tyrimai“; projekto vadovė: prof. dr. L. Šernienė.

 • 2015-2018 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Naujiems ir dominuojantiems MLST sekų tipams priskirtų Campylobacter jejuni genų, koduojančių atsparumą antibiotikams, nukleotidų polimorfizmo tyrimai“, MIP-041/2015 (reg. NR. MIP-15548); projekto vadovas: prof. dr. M. Malakauskas.

 • 2015-2018 m. LMT mokslininkų grupių projektas „Naujų L. lactis paieška ir jų produkuojamų natūralių bakteriocinų bei jų taikymo maisto konservavimui tyrimai“ (BIOLACTIS). Vykdančioji institucija: Vytauto Didžiojo universitetas, partneris: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; projekto dalies vadovė: prof. dr. L. Šernienė. 

 

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedros darbuotojai vykdo bendradarbiavimą su Lietuvos ir užsienio tyrimų ir aukštojo mokslo institucijomis keičiantis dėstytojais ir plėtojant mokslinius tyrimus: Kopenhagos universitetas, Veterinarinės ligų biologijos katedra (prof. J. E. Olsen, prof. H. Ingmar, prof. M. A. Bojesen ir kt.) (Danija), (maisto mikrobiologijos sritis); Helsinkio universitetas, Maisto ir aplinkos higienos katedra (prof. M. L. Haninnen, prof. H. Korkeala) (Suomija), (maisto mikrobiologijos sritis); Berlyno laisvasis universitetas, Maisto higienos institutas (prof. Th. Alter) (Vokietija), (maisto mikrobiologijos sritis); Londono universitetas, Londono Higienos ir tropinės medicinos koledžas (dr. R. Stabler) (Jungtinė Karalystė), (maisto mikrobiologijos sritis); Vokietijos Federalinio rizikos vertinimo institutas, Epidemiologijos, biostatistikos ir matematinio modeliavimo padalinis (dr. M. Greiner) (Vokietija), (maisto mikrobiologijos sritis); KTU Maisto institutas, Maisto produktų technologijos katedra, (Lietuva), (maisto mikrobiologijos sritis) bei Juslinės analizės mokslo laboratorija (maisto jusliniai tyrimai); Vienos universitetas, Analizinės chemijos fakultetas (Austrija), (augalų fitoestrogenų tyrimo sritis); Suomijos VTT Biotechnologijos mokslinis centras (Suomija), žinduolių lignanų tyrimo sritis; Martino Liuterio universitetas, Mitybos mokslo institutas (Vokietija), skaidulinių medžiagų tyrimo sritis; Latvijos žemės ūkio universitetas (Jelgava, Latvija) ir Maisto saugos, gyvūnų ir aplinkos sveikatos institutas ,,BIOR“ (Ryga, Latvija), mikrobiologijos ir teršalų augaliniuose maisto produktuose tyrimų sritys; Varmijos ir Mozūrijos Universitetas (Olštynas, Lenkija), maisto mikrobiologijos, in vivo fermentuotų augalinių maisto produktų, maisto juslinių tyrimų sritys; Hanoverio veterinarinės medicinos universitetas, Aplinkos ir gyvūnų higienos institutas (Vokietija) ir Hohenheimo universitetas, Aplinkos ir gyvūnų higienos institutas (Vokietija), produkcijos gyvūnų higienos sritis; Estijos Gyvenimo mokslų universitetas, Gyvūnų higienos, gerovės ir elgsenos institutas (Estija), žemės ūkio gyvūnų higienos, gerovės, ekologinio ūkininkavimo srityse; Švedijos Žemės ūkio mokslų universitetas, Gyvūnų aplinkos ir sveikatingumo katedra (Švedija), žemės ūkio gyvūnų higienos, gerovės sritys; Gamtos išteklių ir gyvosios gamtos mokslų universitetas, Agrobiotechnologijų katedra, IFA-Tulinas (Austrija), mikotoksinų tyrimų augalinėse žaliavose, maisto produktuose, pašaruose sritis; BOKU (Viena, Austrija), Maisto fizikos katedra, Maisto mikrobiologijos katedra, maisto (bio)technologijų sritis; Vizėjaus politechnikos institutas (Vizėjus, Portugalija), įvairios maisto mokslo sritys; Neapolio universitetas (Neapolis, Italija), maisto chemijos sritis; Leipcigo universitetas (Leipcigas, Vokietija), maisto technologijų sritis; Latvijos universitetas (Ryga, Latvija), maisto chemijos sritis.

2017 m. balandžio 28 dieną patvirtintas dr. Vytauto Ribikausko atstovavimas Lietuvai ir narystė ES Gyvūnų gerovės platformoje (European Platform on Animal Welfare). Pagrindinę ekspertinę Tarybą sudaro Vokietijos, Prancūzijos, Suomijos, Ispanijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Graikijos, Airijos ir Lietuvos atstovai.

 

Vykdomi mokymai ir renginiai

 • Kasmet katedroje vykdomi skerdenų vertintojų kursai bei trichinelių nustatymo ir diferencinės diagnostikos taikant trichinoskopiją, kursai.
 • Nuo 2013 m. katedroje kasmet organizuojamas renginys „Sveiko maisto šventė“, kuriame dalyvauja studentai, darbuotojai, maisto gamintojai bei LSMU gimnazijos mokiniai.
 • Nuo 2017 m. katedroje vykdomi pradiniai bei periodiniai radiacinės saugos kursai veterinarijos gydytojams, o  nuo 2018 m. - periodiniai kursai asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą veterinarijoje.
 • Katedros darbuotojai dalyvaujama ekologinio ūkininkavimo veikloje Lietuvoje (Ekologinio ūkininkavimo sertifikavimo organizacija „Ekoagros“, asociacija „Gaja“).
 • Katedros darbuotojai taip pat dalyvauja švietėjiškoje veikloje (skaito paskaitas asociacijoje „Šviesuva“ ir kt.).

 

Moksliniai pasiekimai, apdovanojimai

 • 2017 m. - dr. Vita Lėlė LMA (Lietuvos Mokslų Akademija) Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premijos laureatė.
 • 2016 m. - dr. Vita Lėlė LSMU „Doktorantas 2016“ konkurso I vietos laimėtoja, LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1117.
 • 2016 m. - dr. Sigita Ramonaitė (Lietuvos Mokslų Akademija) Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų premijos laureatė.
 • 2015 m. - prof. dr. Elena Bartkienė LSMU „Jaunasis mokslininkas 2015“ konkurso II vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1247.
 • 2014 m. - dr. Vita Lėlė LSMU Veterinarijos akademijos „Doktorantas 2014“ konkurso I vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1409.
 • 2013 m. - prof. dr. Elena Bartkienė LSMU Veterinarijos akademijos „Jaunasis mokslininkas 2013“ konkurso I vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1257.
 • 2013 m. - dr. Sigita Ramonaitė LSMU „Doktorantas 2013“ konkurso I vietos laimėtoja, LSMU rektoriaus įsakymas V-1257
 • 2011 m. - prof. dr. Elena Bartkienė LSMU Veterinarijos akademijos „Jaunasis mokslininkas 2011“ konkurso I vietos laimėtoja. LSMU rektoriaus įsakymas Nr. V-1012.

  

Kontaktai