Spausdinti

Apie fakultetą

LSMU Veterinarijos akademija
Veterinarijos fakultetasLSMU Veterinarijos fakultetas
Adresas:
 Tilžės g. 18, LT-47181,  Kaunas
Tel. (8 37) 362686
Faksas: (8 37) 362417
Kontaktai

 

 

Veterinarijos fakultetas yra vienintelis Lietuvoje, rengiantis veterinarijos gydytojus, veterinarinės maisto saugos specialistus. Nuo 2013 m. fakultete vykdomos maisto mokslo studijos. Veterinarijos gydytojai fakultete rengiami nuo 1936 m. ir per tą laiką susiformavo gilios fakulteto tradicijos. Fakulteto absolventai puikiai vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Veterinarijos gydytojo diplomai pripažįstami daugelyje Europos ir pasaulio šalių.

 

Nuo 2011 metų Veterinarinės medicinos studijų programa pradėta dėstyti ir anglų kalba. Ją noriai renkasi studentai iš Šiaurės šalių.

Nuo 2017 metų rugsėjo mėn. pradėtos vykdyti Maisto mokslo magistrantūros studijos lietuvių (nuolatinės ir ištęstinės) ir anglų (nuolatinės) kalba.

 

Veterinarijos fakultetas yra Europos universitetinių veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) (The European Association of Establishments for Veterinary Education) narys.

 

Veterinarijos fakultete yra 3 katedros: Anatomijos ir fiziologijos, Veterinarinės patobiologijos, Maisto saugos ir kokybės; 2 klinikos: Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų ir Stambiųjų gyvūnų bei Mikrobiologijos ir virusologijos institutas. Mokslininkai ir studentai mokslinius tyrimus atlieka fakulteto sudėtyje esančiuose 3 mokslo centruose, 7 mokslo laboratorijose, atviros prieigos mokslo centre „Gyvūnų sveikatingumo ir gyvūninės kilmės žaliavų kokybės atviros prieigos centras“, kuris vienija mokslo laboratorijas ir sudaro sąlygas dar geriau rūpintis gyvūnų sveikatingumu ir maisto žaliavų bei produktų kokybe.

Visos Veterinarijos fakulteto katedros, mokslo centrai, laboratorijos ir studentų bendrabučiai yra vienoje teritorijoje ir sudaro studentų miestelį.

Veterinarijos fakultetas yra aktyvus tarptautinėje veikloje ir vykdant akademinius mainus su Brno Veterinarijos ir farmacijos mokslų universitetu, Latvijos žemės ūkio universitetu, Varmijos ir Mozūrijos universitetu (Lenkija), Murcijos universitetu (Ispanija), Estijos gyvybės moksl ir Helsinkio universitetais, Hanoverio veterinarinės medicinos universitetu, Švedijos žemės ūkio universitetu, Vienos universiteto, Analizinės chemijos fakultetu (Austrija), Suomijos VTT Biotechnologijos moksliniu centru, Martino Liuterio universiteto, Mitybos mokslo institutu (Vokietija) ir kt.

 

Veterinarijos fakulteto vizija

Sveikos ir tvarios aplinkos kūrimas gyvūnams ir žmonėms per veterinarijos ir maisto mokslo bei saugos studijas, mokslą ir praktiką bei inovacijas.

 

Veterinarijos fakulteto misija

 1. Siekti, kad fakultetas ir jo vykdomos studijų programos atitiktų nustatytus kokybės reikalavimus ir nuolat siektų pažangos rezultatuose, santykiuose, kuriuose esame ir paslaugose, kurias teikiame;
 2. Ugdyti aukštos kvalifikacijos, visapusiškai išsilavinusią, etišką, atsakingą ir kūrybingą asmenybę užtikrinant sąlygas įgyti žinių ir profesinių įgūdžių visapusiškos vertybių sistemos formavimuisi;
 3. Siekti aukštų studijų rezultatų, puoselėjant atsakomybę, bendradarbiavimą, pagarbą ir orumą;
 4. Užtikrinti, kad rengiamų veterinarijos gydytojų, maisto mokslo ir saugos specialistų įgyjamos žinios tenkintų jų siekius ir lūkesčius, o jų įgytais gebėjimais ir teikiamomis paslaugomis pasitikėtų visuomenė ir valstybė;
 5. Sudaryti sąlygas ir skatinti pedagoginio personalo ir veterinarijos gydytojų profesinės kompetencijos augimą dalijantis informacija, skatinant komandinį darbą ir kūrybinį bendradarbiavimą;
 6. Siekti didesnio tarptautiškumo studijų, mokslo ir praktikos srityse;
 7. Siekti vykdyti aukščiausios kokybės moksliniais tyrimais pagrįstą veterinarinės medicinos bei maisto mokslo ir saugos praktiką;
 8. Užtikrinti galimybę vykdyti aukšto moksliškumo tyrimus;
 9. Garantuoti aukštą gyvūnų sveikatos priežiūros kokybės ir gerovės užtikrinimą bei empatijos puoselėjimą;
 10. Bendradarbiauti su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais, integruojant mokslinius pasiekimus studijų bei praktinių įgūdžių kokybės gerinimui siekiant kompetencijomis pagrįstų rezultatų;
 11. Užtikrinti mokymosi visą gyvenimą koncepcijos įgyvendinimą;
 12. Dalyvauti gyvūnų sveikatos ir gerovės užtikrinimo, specialistų rengimo politikos bei strategijos formavime ir įgyvendinime.

 

Veterinarijos fakulteto tikslai

 1. Parengti tarptautiniu lygiu konkurencingus veterinarijos gydytojus ir maisto mokslo ir saugos specialistus, turinčius aukščiausio lygio bendrąsias ir dalykines kompetencijas, pasirengusius mokytis visą gyvenimą, dirbti visuomenės labui ir išlaikyti ryšius su Fakultetu;
 2. Vykdant aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius veterinarijos ir žemės ūkio mokslų tyrimus, kurti gyvūnų sveikatos užtikrinimo ir maisto mokslo ir saugos technologijas bei inovacijas ir diegti jas į praktiką;
 3. Plėtoti ir puoselėti tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir Veterinarijos fakulteto alumnais studijų, mokslo ir praktikos srityse;
 4. Kryptingai panaudoti sutelktą Veterinarijos gyvūnų klinikų potencialą gyvūno sveikatai stiprinti bei priežiūrai užtikrinti ir studijoms įgyvendinti. Kryptingai panaudoti sutelktą maisto saugos ir kokybės katedros potencialą žmogaus sveikatai stiprinti per sveiko maisto gamybą ir kokybės užtikrinimą;
 5. Ugdyti vidinę Fakulteto kultūrą, vieningą, kūrybingą, ir socialiai atsakingą Fakulteto bendruomenę, kurio padalinių suformuoti tikslai ir uždaviniai tampa Fakulteto  strateginiais tikslais, o Fakulteto tikslai integruojasi į strateginius Universiteto tikslus;
 6. Sudarant patrauklias darbo, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų didinimo, poilsio ir socialines sąlygas,  telkti aukščiausios kompetencijos darbuotojus  strateginiams Fakulteto tikslams įgyvendinti;
 7. Kurti darbuotojų, studentų ir administracijos poreikius atitinkančią infrastruktūrą ir informacinių technologijų sistemas;
 8. Užtikrinti Fakulteto veiklos tęstinumą susidarius nepalankioms sąlygoms;
 9. Panaudojant šiuolaikines rinkodaros ir komunikacijos priemones didinti Fakulteto žinomumą ir formuoti įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.

 

Veterinarijos fakultete vykdomos 3 universitetinės studijų programos:

·         Veterinarinė medicina (lietuvių ir anglų kalbomis);

·         Veterinarinė maisto sauga (lietuvių ir anglų kalbomis);

·         Maisto mokslas (bakalauro studijos lietuvių kalba; nuo 2017 m. rugsėjo mėn. magistrantūros studijos lietuvių ir anglų kalbomis).

 

Veterinarinės medicinos studijų programa

Prašome susipažinti su Veterinarijos fakulteto Veterinarinės medicinos vientisųjų studijų programos vertinimo, atlikto Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE), savianalizės ataskaita, ekspertų išvadomis ir sprendimu:

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) ECOVE Final Decision LUHS Veterinary medicine 2015
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Final Report ECOVE 19 November 2015
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LUHS Veterinary Medicine SER 2012

 

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos veterinarijos gydytojus magistrus, galinčius dirbti privačiame ir valstybiniame veterinarijos paslaugų tinkle, gebančius diagnozuoti gyvūnų ligas, gydyti sergančius gyvūnus, taikyti profilaktikos priemones, vykdyti ligų bei maisto kontrolę, tyrinėti, perteikti žinias kitiems, spręsti sudėtingas veterinarines problemas, pritaikyti įgūdžius ir žinias valstybinėje, visuomeninėje ir savarankiškoje veikloje bei nuolat tobulėti.

 

Veterinarinės medicinos studijų programos tikslas ir rezultatai atitinka bendrojo Europinio edukacinio proceso (Bolonijos) principus, susieti su rengiamų specialistų kompetencijomis ir kvalifikacijos reikalavimais, suformuluoti tiesiogiai dalyvaujant socialiniams partneriams;

Studijos organizuojamos remiantis Prahos konvencijos nuostatomis, kreipiant ypatingą dėmesį į Europos aukštojo mokslo erdvės patrauklumo didinimą; Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis, ECTS vartotojo vadovu, Europinės bei Nacionalinės kvalifikacijų sandaros apibrėžtomis kompetencijomis, bei Veterinarijos studijų krypties reglamentu.

Veterinarijos studijų rezultatai atitinka Euro parlamento Direktyvos 2005/36/EC „Dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo“ III skyriaus 5 dalies 38 straipsnio „Veterinarijos gydytojų ruošimas“ trečiąją dalį, kurioje nurodyta, kokias žinias ir įgūdžius privalo įgyti veterinarinės medicinos studijų absolventai ir yra patvirtinti LSMU VA Veterinarijos fakulteto taryboje.

Baigus Veterinarinės medicinos programą, įgyjama veterinarijos gydytojo kvalifikacija ir suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Po to galima pasirinkti laipsnio nesuteikiančias veterinarinės rezidentūros studijas (galima rinktis iš 11 siūlomų rezidentūros programų) arba trečiosios pakopos daktaro laipsnį suteikiančias doktorantūros studijas.

Veterinarijos gydytojai vykdydami gyvūnų sveikatingumo ir gerovės programas užtikrina vartotojų interesus ir saugaus bei kokybiško maisto vartojimą, todėl ne veltui Pasaulinės veterinarijos gydytojų asociacijos devizas yra „Sveikas gyvūnas – sveikas žmogus“.

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Veterinarinės medicinos studijų rezultatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Pažyma apie VM studijų programos išorinio vertinimo rezultatus

 

Veterinarinės maisto saugos studijų programa

Prašome susipažinti su Veterinarijos fakulteto Veterinarinės maisto saugos (I ir II pakopų) studijų programos savianalizės ataskaita:

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LUHS Veterinary Food Safety
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) LUHS Master Veterianry Food Safety
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Darbotvarkė

 

Veterinarinės maisto saugos studijų programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos visuomenės sveikatos specialistus gebančius taikyti naujausius pasiekimus maisto saugos profesinėje veikloje, vertinti gyvūninių ir augalinių žaliavų ir iš jų pagamintų maisto produktų saugą ir poveikį visuomenės sveikatingumui; siekti, kad nesaugi produkcija nepasiektų vartotojo; spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų epidemiologinius ypatumus susijusius su visuomenės sveikatingumu; siūlyti profilaktines priemones ir vertinti jų veiksmingumą sprendžiant visuomenės sveikatingumo klausimus susijusius su maisto sauga.

 

Veterinarinės maisto saugos studijų rezultatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Veterinarinės maisto saugos studijų rezultatai

 

Veterinarinės maisto saugos studijų programos komitetas:

Pirmininkas – prof. dr., Loreta Šernienė tel. +370 37 362695, el.paštas: loreta.serniene@lsmuni.lt

Nariai:

dr., Ingrida Sinkevičienė – MF Biochemijos katedra;

prof., dr., Elena Bartkienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

dr., Aleksandr Novoslavskij – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof., dr.,  Rasa Želvytė – VF Anatomijos ir fiziologijos katedra;

Deividas Kliučinskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos l. e. p. direktoriaus pavaduotojas;

Kristina Norkutė, Veterinarinės maisto saugos II pakopos 1 kurso studentė;

Rugilė Regelskytė, Veterinarinės maisto saugos I pakopos 3 kurso studentė.

 

Maisto mokslo bakalauro ir magistrantūros studijų programos

Maisto mokslo bakalauro studijų programos tikslas yra parengti šiuolaikinius kvalifikuotus bei imlius mokslo inovacijoms maisto gamybos specialistus, gebančius priimti savarankiškus sprendimus bei dirbti komandoje, prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių maisto įmonėse ir profesinėje veikloje, o taip pat turinčius žinių apie sveikos mitybos reikšmę ir jos taikymą maisto gamybos grandinėje.

Maisto mokslo studijų programa orientuota ne į pačių maisto žaliavų gamybą, bet į šių žaliavų panaudojimą gaminant ar kuriant kokybiškus maisto produktus bei maisto kokybės kontrolę maisto gamybos grandinėje.

Maisto mokslo magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti mokslo naujoves maisto tvarkymo įmonėse, kurti naujus maisto produktus, kurie atitiktų šiuolaikinių vartotojų poreikius ir sveikos mitybos principus, gebančius valdyti žmogiškuosius išteklius dirbant kolektyve, organizuoti gamybą ir prisitaikyti prie sparčiai kintančios rinkos sąlygų.

Studijų metu galimi Maisto mokslo studijų programos studentų Erasmus mainai su šiais universitetais: Ege Universitetu (Izmiras, Turkija); Wroclawo gamtos mokslų universitetu (Wroclaw, Lenkija); Krokuvos žemės ūkio universitetu (Krokuva, Lenkija); Gyvosios gamtos mokslų universitetu – BOKU (Viena, Austrija); Università degli Studi di Napoli Federico II (Neapolis, Italija); Viseu politechnikos institutu (Viseu, Portugalija); De León universitetu (Leon, Ispanija); Jelgavos žemės ūkio universitetu (Jelgava, Latvija); Seinajoki Universitetu (Seinajoki, Suomija).

Maisto mokslo bakalauro ir magistrantūros studijų programų duomenys ir studijų rezultatai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Maisto mokslo bakalauro studijų programos duomenys ir rezultatai
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Maisto mokslo magistrantūros studijų programos duomenys ir rezultatai

 

Maisto mokslo studijų programos komitetas:

Pirmininkė: prof. dr., Elena Bartkienė, tel. +370 37 362695, el.paštas: elena.bartkiene@lsmuni.lt

Nariai:

prof., dr.,  Gintarė Zaborskienė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

prof., dr.,  Rūta Ustinavičienė – VSF Aplinkos ir darbo medicinos katedros vedėja;

doc., dr., Aldona Baltušnikienė – MF Biologinės chemijos katedra;

dr., Vita Lėlė – VF Maisto saugos ir kokybės katedra;

Zita Petkevičienė, Socialinių partnerių atstovė, „Fazer Lietuva“ gamybos direktorė;

Ema Monstavičiūtė - Maisto mokslo II pakopos 1 kurso studentė

Rimantė Paškevičiūtė - Maisto mokslo I pakopos 2 kurso studentė.

 

Veterinarijos fakulteto mokslinė veikla

Veterinarijos fakultete vykdomos šios pagrindinės mokslo kryptys:

 1. Gyvūnų ligų epidemiologija, etiologija ir patogenezė, prevencija, patologinių procesų ir organizmo apsauginės reakcijos dėsningumų tyrimai;
 2. Gyvūnų veisimo, genetikos, reprodukcijos, mitybos, pašarų, gerovės bei poveikio aplinkai tyrimai;
 3. Maisto žaliavų kokybės ir maisto saugos tyrimai, inovatyvių technologijų ir produktų kūrimas.

Veterinarijos fakulteto istorija

LSMU Veterinarijos akademija – vienintelė aukštoji universitetinė mokykla Lietuvoje, rengianti veterinarijos gydytojus. Taip pat čia rengiami veterinarinės maisto saugos bei maisto mokslo specialistai.

Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje veterinarijos specialistus pradėjo rengti XVIII a. pabaigoje, kai buvo įkurta žemesnioji medicinos ir veterinarijos mokykla Horodnicoje (prie Gardino). Įvairiais laikotarpiais veterinarijos specialistai buvo rengiami Vilniaus universiteto Medicinos fakultete (Veterinarijos katedra įkurta 1804 m.), 1832–1842 metais – Medicinos chirurgijos akademijos Veterinarijos institute.

Po Pirmojo pasaulinio karo nepriklausomoje Lietuvoje siautė arklių įnosės (įplautimas), niežai ir kitos užkrečiamosios ligos. 1920 m. plito galvijų maras. Kadangi Lietuvoje labai trūko veterinarijos specialistų (1918 m. buvo apie 20 veterinarijos gydytojų), 1922–1928 m. jie buvo rengiami Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Veterinarijos skyriuje, kurį baigė 16 veterinarijos gydytojų. Dėl blogų mokymo sąlygų, lėšų trūkumo 1928 m. skyrius buvo uždarytas, o vietoj jo Gruzdžiuose Aukštesniojoje gyvulininkystės mokykloje pradėta rengti veterinarijos technikus, pagalbininkus gydytojams, manant, kad taip bus išspręstos šalies problemos.

Kovai su užkrečiamosiomis ligomis, gyvulinės kilmės maisto produktų tyrimams ir plečiantis gyvulininkystei reikėjo vis daugiau veterinarijos gydytojų, o jų parengimas užsienyje brangiai kainavo, todėl 1936 m. rugsėjo 19 d. buvo atidaryta Veterinarijos akademija. Ji dar nebuvo savarankiška, nes bendruosius mokslus studentai mokėsi Vytauto Didžiojo universitete su Medicinos fakulteto studentais. 1938 m. įsigaliojus Statutui Akademija tapo savarankiška aukštąja mokykla, padėjusia pamatus veterinarijos mokslams Lietuvoje, išsprendusi veterinarijos gydytojų trūkumo problemas, sukūrusi sąlygas maisto produktų kokybės gerinimui.

Maisto saugos ir kokybės užtikrinimas visada buvo prioritetinės kryptys Lietuvoje. Vystantis maisto pramonei iškilo poreikis pradėti rengti kvalifikuotus veterinarinę maisto saugą užtikrinančius visuomenės sveikatos specialistus ir todėl nuo 2004 m. Veterinarijos fakultete pradėta realizuoti Veterinarinės maisto saugos studijų programa.

2010 m. Lietuvos Veterinarijos akademija susijungė su Kauno medicinos universitetu ir tapo naujai įkurto Lietuvos sveikatos mokslų universiteto sudedamąja dalimi – Veterinarijos akademija.

Suprasdami, kad maisto kokybė ir sauga bei žmogaus sveikata labai priklauso ne tik žaliavų kokybės, bet ir nuo žaliavų įvairovės, saugios ir užtikrintos maisto gamybos grandinės, tinkamai parinkto žaliavų ir produktų konservavimo ir laikymo būdų, maisto vartojimo ir derinimo, Veterinarijos fakultete nuo 2013 m. pradėta vykdyti nauja studijų programa Maisto mokslas.