Spausdinti

Laboratorinės medicinos klinika

LSMU Laboratorinės medicinos klinika
Adresas:
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (8 37) 326265
Faksas: (8 37) 326775
El.paštas: astra.vitkauskiene@kmuk.lt
Kontaktai
Klinikos vadovė prof. dr. Astra Vitkauskienė 

Istorija

Dabartinė Laboratorinės medicinos klinika buvo įkurta 2009 metais, tačiau jos ištakos siekia 1940 m. Tais metais įsteigtose Vytauto Didžiojo universiteto klinikose pradėjo veikti pirmoji klinikinė diagnostinė laboratorija, o jai vadovavusi gydytoja Juzefa Čeponienė buvo ne tik praktinio darbo žinovė, bet ir puiki pedagogė. Per eilę dešimtmečių įvyko daug pokyčių, o gilios tradicijos sudarė prielaidas praktinės, mokomosios ir mokslinės veiklos integracijai dabartinėje klinikoje.

 

 

Tikslai:

 • užtikrinti kvalifikuotas, savalaikes ir prieinamas laboratorinės diagnostikos paslaugas, atitinkančias pacientų ir gydytojų lūkesčius, ligų diagnostikos, jų eigos, gydymo efektyvumo vertinimo bei prevencijos tikslais;
 • užtikrinti laboratorinės medicinos srities mokslo, žinių ir inovacijų sklaidą studentams, gydytojams, laboratorinės medicinos, kitų sričių specialistams, o taip pat ir plačiąjai visuomenei.

 

Uždaviniai:

 • teikti kokybiškas laboratorines paslaugas;
 • diegti, vykdyti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą tarptautiniu mastu pripažintais kokybės standartais;
 • dalyvauti išorinėse laboratorinių tyrimų vertinimo programose;
 • laiku, kompetentingai ir konfidencialiai suteikti laboratorinės diagnostikos paslaugas – užtikrinti pakankamą tyrimų spektrą ir jų atlikimą, bei teikti konsultacijas tyrimų užsakymo, rezultatų vertinimo ir interpretacijos klausimais, atsižvelgiant į konkrečią klinikinę situaciją;
 • bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais sprendžiant su laboratorine medicina susijusius klausimus ir problemas;
 • užtikrinti aukštą mokomosios veiklos kokybę rengiant studentus, magistrantus, rezidentus, doktorantus ir medicinos specialistus, dalyvauti rengiant laboratorinės medicinos specialistus ir mokslininkus;
 • užtikrinti mokslinės veiklos aktyvumą ir jos indėlį vykdant tarpdisciplininius mokslo darbus.

 

Klinikinė veikla

Laboratorinės medicinos klinikos praktinė veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos normatyviniais dokumentais ir tarptautiniu standartu “LST EN ISO 15189:2013 Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai. (Medical laboratories – particular requirements for quality and competence (EN ISO 15189:2012)”.

 

Studijos

Laboratorinės medicinos klinikos darbuotojai aktyviai dalyvauja studijų procese, rengiant būsimuosius gydytojus, medicinos biologus, kitus laboratorinės diagnostikos specialistus. Podiplominių tobulinimosi kursų klausytojams skaitomos paskaitos, vedami praktiniai užsiėmimai, tokiu būdu keliama dalyvių (įvairių sričių specialistų) kvalifikacija.

 

Magistrantūros studijų programos:

Medicina (4–6 studijų metais klinikinių modulių sudėtyje dėstomi klinikinės laboratorinės diagnostikos klausimai)

Laboratorinės medicinos biologija

 

Rezidentūros studijų programos:

 • Laboratorinė medicina
 • Alergologija ir klinikinė imunologija (dalykas – Klinikinė laboratorinė diagnostika)
 • Infekcinės ligos (dalykas – Klinikinė laboratorinė diagnostika)
 • Hematologija (dalykas – Klinikinė laboratorinė diagnostika)
 • Reumatologija (dalykas – Klinikinė laboratorinė diagnostika)

 

Bakalauro studijų programos:

 • Medicininė ir veterinarinė genetika (2 studijų metais dėstomi Hematologijos ir hemostazės bei Klinikinės chemijos dalykai)
 • Medicininė ir veterinarinė biochemija (3 studijų metais dėstomi Hematologijos ir hemostazės bei Klinikinės chemijos dalykai)

 

Mokslinė veikla

Bakterijų patogeniškumo veiksnių ir jų įtakos ligos eigai paieška.

Hemostazės ir hematoonkologinių sutrikimų etiologija, diagnostika ir patogenezės mechanizmų paieška.

 

Kontaktai