Spausdinti

Biochemijos katedra

LSMU Medicinos fakultetas
Biochemijos katedra
Kontaktai

Biochemijos katedros misija

Padėti visų Sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų studentams įgyti žinias ir gebėjimus, būtinus analizuoti, vertinti ir interpretuoti žmogaus ir gyvūnų laboratorinių tyrimų duomenis; vykdyti audinių ir organų pažaidos mechanizmų molekulinius tyrimus bei tyrimus, susijusius su inovatyvių maisto produktų kokybės užtikrinimu.

Apie katedrą

Biochemijos katedros studijų ir mokslo bazė yra abiejose LSMU akademijose. Medicinos akademijoje Biochemijos katedra turi 3 mokomąsias laboratorijas. Viena iš mokomųjų laboratorijų yra pritaikyta Biochemijos dalyko studijoms Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programoje – yra pagrindinė biochemijos laboratorijos rutininių tyrimų įranga bei spektrofotometrinių, oksimetrinių ir imunohistocheminius tyrimų kompiuterizuota įranga. Kitose laboratorijose medicinos chemiją ir biochemiją studijuoja 1 ir 2 kurso studentai, įstojusieji į Odontologijos, Farmacijos, Medicinos, Visuomenės sveikatos, Slaugos, Maisto mokslo ir Gyvūnų mokslo programas.

Veterinarijos akademijos bazėje Biochemijos katedra turi 3 mokomąsias ir vieną mokslinių tyrimų laboratoriją. Viena iš mokomųjų laboratorijų yra specializuota maisto cheminės analizės vykdymui. Mokslinių tyrimų laboratorijoje įdiegta moderni dujų chromatografijos sistema, pritaikyta atlikti maisto ir biologinės medžiagos sudėtinių dalių tyrimus.

Personalas

Katedroje dirba 29 dėstytojai: 9 profesoriai, 8 docentai, 7 lektoriai, 5 asistentai. Studijas aptarnauja studijų administratorius, 2 mokomųjų laboratorijų vedėjai, 5 vyresnieji laborantai.

Istorija

Dabartinės biochemijos katedros ištakos yra Fiziologijos ir fiziologinė chemijos katedra, kurią akademikas profesorius Vladas Lašas įkūrė Lietuvos Aukštuosiuose kursuose dar 1921m. Tokiu pačiu pavadinimu ši katedra buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete iki 1944 m. Per visą šį laikotarpį katedros vadovu buvo profesorius Vladas Lašas. 

1944 m. Fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedra buvo padalinta į dvi katedras, iš kurių viena –Biologinės ir bendrosios chemijos katedra (vedėju buvo paskirtas Alfonsas Gabrėnas).

1950 m. Kaune įkūrus Medicinos institutą buvusi  Biologinės ir bendrosios chemijos katedra pavadinama Chemijos katedra. Jai buvo priskirta teismo chemijos disciplina.

1953 m. Chemijos katedra padalinama. Taip sukuriama  Biologinės ir organinės chemijos katedra. 1950-1956 m. Chemijos, o vėliau ir Biologinės ir organinės chemijos katedrai vadovavo iš Maskvos mokslo įstaigų paskirti mokslininkai. Nuo 1956  iki 1966 m. katedrai vadovavo docentas Alfonsas Gabrėnas, o nuo 1966 m. akademikas profesorius Antanas Praškevičius.

1987 m. Biologinės ir organinės chemijos katedros pavadinimas keičiamas į Biologinės ir bioorganinės chemijos katedrą, kartu keičiami dėstomi dalykai – pradedama dėstyti klinikinė biochemija, nedėstomi chemijos krypties dalykai.

2000 m. Biologinės ir bioorganinės chemijos katedra pavadinama Biochemijos katedra. Jos vadovu iki 2004 m. buvo akademikas profesorius Antanas Praškevičius. Nuo 2004 m. – profesorė Laima Ivanovienė.

2010m., susijungus KMU ir LVA, įkurtas LSMU. Biochemijos katedra išaugo ir dalyvauja daugumos LSMU studijų programų vykdyme.

Studijos

Biochemijos katedra yra atsakinga už I-os pakopos studijų programą Medicininė ir veterinarinė biochemija. Katedros dėstytojai yra Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programos komiteto nariai. Katedroje dėstomi biochemijos ir biologinės chemijos dalykai Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos, Gyvulininkystės technologijų (I pakopa), Slaugos (I pakopa), Visuomenės sveikatos (I pakopa), Maisto mokslo (I pakopa), Veterinarinės maisto saugos (I pakopa) ir Gyvūnų mokslo (I pakopa) studijų programose. Didžiausia Biochemijos katedros pedagoginės veiklos dalis tenka Medicinos studijų programos vykdymui: I kurse dėstomas medicininės chemijos dalykas, o II-III kursuose katedra dalyvauja beveik visų integruotų ikiklinikinės medicinos modulių dėstyme, o IV kurse dalies klinikinės medicinos modulių dėstyme.

Katedros dėstytojai vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams Medicinos, Veterinarinės medicinos, Maisto mokslo, Medicininės ir veterinarinės biochemijos bei Veterinarinės maisto saugos programose.

Katedros dėstytojai dalyvauja doktorantų rengime – skaito pasirenkamųjų dalykų  paskaitas Medicinos, Biologijos ir Veterinarinės medicinos krypties doktorantams. 

Mokslinė veikla

Katedros dėstytojai ir doktorantai mokslinius tyrimus vykdo dviejose kryptyse:

  1. Audinių ir organų pažaidos molekulinių mechanizmų tyrimas.
  2. Kompleksinis inovatyvių maisto produktų vertinimas.

Tyrimai atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su LSMU Neuromokslų institutu, Universitetinių klinikų Veido ir žandikaulių klinika ir kitais universiteto mokslo centrais.

Svarbiausi projektai.

Tyrimų rezultatai yra skelbiami Clarivate Analytics Web of Science žurnaluose su citavimo rodikliu. Per 5 metus yra paskelbti 39 tokie straipsniai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos.

Dėstytojai savo mokslinių tyrimų rezultatus pristato mokslinėse konferencijose. Sėkmingai vyksta doktorantų vykdomi moksliniai tyrimai – Biochemijos katedros doktorantė Evelina Rekuvienė (vadovė prof. R.Morkūnienė) dalyvavo geriausių stendinių pranešimų nominacijose ir laimėjo I vietą Lietuvos Neuromokslų asociacijos konferencijoje, vykusioje 2016 m. gruodžio mėn. Vilniuje, bei  II vietą Lietuvos Neuromokslų asociacijos 9-joje konferencijoje, vykusioje 2017 m. gruodžio 1 d. LSMU.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Biochemijos katedra palaiko ryšius su Nacionaliniu Visuomenės Sveikatos ir Aplinkos Institutu (Nyderlandai) (National Institute for Public Health and Environment, Bilthoven, the Netherlands), Ženevos Universitetu (Šveicarija), Kembridžo Universitetu (Cambridge University, UK) ir kitais Europos universitetais bei aukštosiomis mokyklomis. Tokie ryšiai yra svarbūs naujų tyrimo metodų įsisavinimui ir diegimui į mokslinius tyrimus, bei naujų mokymo metodų diegimui į studijų procesą.

Švietėjiška veikla

Biochemijos katedros dėstytojai įsijungia į LSMU vykdomą švietėjišką veiklą: dalyvauja  mokyklų organizuojamuose renginiuose, supažindina moksleivius su LSMU studijų programomis. Susipažinimui su biomedicinos mokslų naujovėmis į Biochemijos katedrą atvyksta mokyklų mokytojai – chemijos mokytojų grupė iš Šakių ir Jurbarko rajonų mokyklų, Biologijos ir Chemijos mokytojų asociacijų sukviestos mokytojų grupės.  

Kontaktai