Katedros

 • Biochemijos katedra

  LSMU Medicinos fakultetas
  Biochemijos katedra
  Kontaktai

  Apie katedrą

  LSMU Medicinos akademijos (MA) studentai Biochemijos katedroje studijuoja tris biomedicinos sričiai priskiriamas disciplinas, kurios dėstomos lietuvių ir anglų kalbomis. Katedroje dėstomas Medicinos chemijos kursas yra svarbus parengti Medicinos ir Odontologijos pirmakursius Biochemijos studijoms bei padeda formuoti mokslinio darbo pradmenis. Biochemijos disciplina, kuri yra viena iš fundamentinių šiuolaikinio medicinos mokslo disciplinų, yra visų LSMU ikidiplominių studijų programų dalis. Medicinos fakultete įdiegus probleminį mokymąsi, biochemijos disciplina  yra beveik visų 2 ir 3 kurso modulių programose. Odontologijos ir Farmacijos fakulteto studentai taip pat daug laiko skiria Biochemijos dalyko studijoms. Pagrindines Biochemijos žinias įgyja ir Visuomenės sveikatos fakulteto bei Slaugos fakulteto pirmakursiai. Medicinos fakulteto studentai klinikiniuose moduliuose studijuoja klinikinę biochemiją, kuri siejasi su laboratorinės diagnostikos sritimi. Biochemijos katedra siūlo visų fakultetų studentams pasirenkamuosius dalykus. Taigi visi besidomintys  sveikos mitybos pagrindais,  molekuline patologija ar molekuline farmakologija gali gilinti žinias. Podiplominių studijų metu doktorantai ir rezidentai gali pasirinki jiems aktualias Biochemijos srities programas, kurias dėsto aukštos kvalifikacijos Biochemijos katedros dėstytojai. Katedros dėstytojai nuolat tobulina disciplinų dėstymą, pasitelkdami užsienio universitetų patirtį.

  Katedrai priskiriamos laboratorijos:

  • Medicininės chemijos laboratorija
  • Biochemijos laboratorija

   

 • Ekstremaliosios medicinos katedra

  LSMU Medicinos fakultetas
  Ekstremaliosios medicinos katedra

  Apie katedrą

  Ekstremaliosios medicinos katedra įkurta 1991m. Iki 1996m. katedrai vadovavo Juozas Vytautas Šveikauskas, nuo 1996 iki 2002 m. doc. Algimantas Vaitkaitis.

  Ekstremaliosios medicinos katedroje dirba du profesoriai, du lektoriai, penki asistentai. Didžioji studijų personalo dalis turi klinikinę praktiką skubiosios medicinos, anesteziologijos-reanimatologijos, traumatologijos srityse.

  Dėstytojai yra sertifikuoti Europos gaivinimo tarybos (ERC – www.erc.edu), Amerikos širdies asociacijos (AHA – www.americanheart.org), Amerikos chirurgų kolegijos (ACS) ir kitų pasaulyje pripažįstamų skubiosios medicinos pagalbos specializuotų mokymo kursų instruktoriai, aktyviai dirbantys Lietuvoje ir užsienyje, yra tarptautinių skubiosios medicinos draugijų nariai.

  Studijų procesas aprūpintas šiuolaikinėmis skubiosios medicinos mokymo priemonėmis: kompiuterizuotais gaivinimo manekenais, modeliais skubios pagalbos procedūrų mokymui, imitacinių situacijų simuliatoriais.

  Ekstremalioji medicina dėstoma medicinos, slaugos, farmacijos ir visuomenės sveikatos fakultetų studentams. Slaugos ir farmacijos fakultetų studentams dėstoma pirmoji medicinos pagalba. Studentai, išklausę pagrindinį kursą, gali rinktis elektyvus: Skubioji medicinos pagalba kritinėse aplinkos sąlygose, Medicininė ir aeromedicininė evakuacija, Medicinos pagalbos organizavimas masinių nelaimių ir terorizmo atvejais ir kt.

  Katedra koordinuoja Universiteto Skubiosios medicinos mokslo tyrimo programą, bendradarbiauja su Karolinska (Švedija), Maryland (JAV) mokslininkais, kartu su Lietuvos skubiosios medicinos draugija organizuoja metines mokslines praktines konferencijas.

  Ekstremaliosios medicinos katedra aktyviai dalyvauja tobulinant asmens sveikatos priežiūros specialistus, teikiančius skubią medicinos pagalbą. Tobulinimo programoms skirti leidiniai: Skubioji medicinos pagalba (2005, 2007, 2011), Gaivinimo vadovas (2005), Ikistacionarinė medicinos pagalba traumos atveju (2008, 2011). Dešimtmetį Lietuvoje oficialiai galiojo 2006 m. išleistos metodinės rekomendacijos Pirmoji medicinos pagalba. 2008 m. išleistas to paties pavadinimo bendrasis vadovėlis visoms aukštosioms mokykloms ir universitetams.

  Katedros darbuotojai yra nuolatiniai Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertai ikistacionarinės skubiosios, greitosios medicinos pagalbos, sužalojimų prevencijos, traumos sistemos diegimo, skubiosios pagalbos valdymo srityse.

  Katedros darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su studentų organizacijomis, pristato Universitetą mokslo dienose ir šventėse, kartu su Lietuvos skubiosios medicinos, Lietuvos kardiologų ir kitomis draugijomis dalyvauja sveikatinimo renginiuose.

  Kontaktai

  Prof. dr. Dinas Vaitkaitis
  Katedros vedėjas
  Tel. (8 37) 327331, Viet. 5766

  El.paštas: dinas.vaitkaitis@lsmuni.lt

  Laima Martusevičienė
  Studijų administratorė
  Tel. (8 37) 327331, 327330, Viet. 5767

  El.paštas: dimed@lsmuni.ltlaimute.martuseviciene@lsmuni.lt

 • Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra

  LSMU Medicinos fakultetas
  Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra
  Kontaktai

  Apie katedrą

  Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje vykstančios studijos ir moksliniai tyrimo darbai priklauso fundamentaliųjų mokslų disciplinoms, kurios formuoja universitetinę pasaulėjautą. Katedros darbuotojai adaptavo šias disciplinas medicinos krypties programoms ir pritaikė visų universiteto fakultetų poreikiams. Šiuo metu, kartu su medicinos ir taikomosios fizikos studijomis katedroje dėstomi aukštosios matematikos pradmenys, matematinės statistikos metodai bei informatikos pagrindai. Šie dalykai šiandieną itin aktualūs, todėl dėstomi visų penkių fakultetų (medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos ir slaugos) studentams. Trečio kurso medicinos fakulteto studentams dėstomas mokslinių tyrimų pradmenų kursas. Be to, katedroje dėstomas specialus kursas biomedicinos mokslų srities doktorantams - "Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje". Tyrimo duomenų statistinis įvertinimas, panaudojant įvairius statistinės analizės paketus, itin aktualus klausimas šių dienų medicinos moksle. Matematinės statistikos bei kompiuterijos kursas dėstomas ir gydytojų tobulinimosi skyriaus klausytojams.

  Katedros darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja ne tik su mūsų šalies aukštosiomis mokyklomis (KTU, VDU bei VU), bet ir su užsienio universitetais (JAV Mičigano, Norvegijos Oslo Fiziologijos institutu , Rennes universitetu).

 • Histologijos ir embriologijos katedra

  LSMU Medicinos fakultetas
  Histologijos ir embrionologijos katedra
  Kontaktai

  Apie mus

  Histologijos ir embriologijos katedra buvo įkurta 1923 metais Lietuvos Universiteto Kaune Medicinos fakultete. Pirmuoju katedros vedėju buvo Ėberis Landau, Berno Universiteto Šveicarijoje profesorius. Profesorius Ė.Landau dirbo katedroje iki 1932 metų. 1934 metais kita profesorė iš užsienio, Vera Dančakova, buvo pakviesta vadovauti katedrai. Profesorė V.Dančakova atvyko iš Kolumbijos universiteto (JAV, Niujorko valstija) ir vadovavo katedrai iki 1937 metų. Nuo 1939 iki 1971 metų katedrai vadovavo profesorius Blažiejus Abraitis, nuo 1971 iki 1994 – profesorius Albertas Vitkus, nuo 1994 iki 2003 – docentas Kęstutis Baltrušaitis, o 2003 metais katedros vedėja buvo išrinkta profesorė Angelija Valančiūtė.

  Histologijos ir embriologijos katedroje yra dvi mikroskopijos laboratorijos studentams. Šiose mokomosiose laboratorijose yra sumontuota moderni demonstravimo įranga. Praktikos darbų metu kiekvienas studentas yra aprūpintas binokuliariniu mikroskopu Olympus. Mokymo tikslais kiekvienoje laboratorijoje yra sumontuota vaizdų demonstravimo įranga, susidedanti iš dėstytojo mikroskopo, interaktyviosios lentos bei vieno ar dviejų monitorių. Šį įranga leidžia demonstruoti histologinių preparatų „gyvus“ vaizdus ir labai padeda mokymo procese. Histologijos ir embriologijos katedroje taip pat yra Embriologijos muziejus su daugiau nei 100 eksponatų. Muziejaus kolekcijoje yra įvairių vystymosi laikotarpių abortavę embrionai taip pat embrionai su įvairiais apsigimimais. Katedra saugoja senų mikroskopų, kurie skirtingais laikotarpiais priklausė katedrai, kolekciją. Katedra turi įrangą, būtiną histologinių preparatų gamybai, viščiukų embrionų inkubacijai bei imunohistocheminėms reakcijoms atlikti.

  Katedroje yra 9 dėstytojai, iš jų du – profesoriai, keturi – docentai, du lektoriai ir du asistentai. Septyni dėstytojai dirba pirmaeilėse pareigose, du – antraeilėse. Katedroje taip pat dirba studijų administratorė ir trys laborantai.

   

  Studijos

  Histologijos ir embriologijos katedra yra atsakinga už Histologijos ir embriologijos dalyko dėstymą Medicinos fakulteto pirmo kurso studentams bei Odontologijos fakulteto pirmo ir antro kurso studentams. Mūsų katedra dėsto antro ir trečio kurso studentams integruotuose medicinos studijų moduliuose. Moduliai, kurių dėstyme dalyvauja katedra, yra šie: „Preklinikinių studijų pagrindai ir judėjimas“, Medžiagų apykaita ir homeostazė“, „Kvėpavimas ir kraujotaka“, „Neuromokslų pagrindai“, „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai“, „Imuninis atsakas ir infekcija“. Histologijos ir embriologijos katedra yra atsakinga už  modulio „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai „ dalį – „Reprodukcija ir paveldėjimas“. Mūsų katedra taip pat dėsto Histologijos ir embriologijos dalyką Medicininės ir veterinarinės genetikos bei Medicininės ir veterinarinės biochemijos  specialybių studentams.2012/13 mokslo metais mes pradėjome dėstyti naują dalyką – „Embriologija ir raidos genetika“ Medicininės ir veterinarinės genetikos studentams. Taip pat 2012/2013 mokslo metais katedra pradėjo dėstyti Akušerijos bei Medicininės psichologijos studentams. Katedros dėstytojai dėsto pasirenkamuosiuose kursuose, vadovauja studentų moksliniam darbui bei dalyvauja doktorantūros studijose.

   

  Moksliniai tyrimai

  Histologijos ir embriologijos katedros darbuotojai vykdo mokslinį darbą dvejose kryptyse: 1. Su amžiumi susiję pokyčiai vyrų ir moterų reprodukcinėje sistemoje, 2. Viščiuko embriono chorioalantojinės membranos ir paties embriono  pokyčių tyrimas po piktybinių ląstelių transplantacijos ant membranos. Dėstytojai reguliariai dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

   

  Kontaktai

 • Kalbų ir edukacijos katedra

  Kalbų ir edukacijos katedros misija – ugdyti medikų humanitarinę kompetenciją. Katedra yra viena iš Universiteto katedrų, realizuojančių universitetines humanitarines ir socialines studijas.

  Nuo 1999 m. Kalbų katedroje  dėstomi edukologijos dalykai.  2002 m. Kauno medicinos universiteto Senatas pritarė siūlymui katedrą vadinti Kalbų ir edukacijos katedra. 2003 m. katedros bazėje įsteigtas LSMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centras (DEKC), kuris 2015 m. tapo LSMU Studijų centro struktūriniu padaliniu – Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriumi. 

  Katedroje visų fakultetų studentams dėstomi  privalomi dalykai: „Studijų įvadas“ ir  modulis „Profesinė kalba”, susidedantis iš profesinės terminijos lotynų k. pagrindai, profesinės užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos dalykų. Taip pat dėstomi pasirenkamieji dalykai: „Antra užsienio (prancūzų, vokiečių, italų, rusų, ispanų, danų) kalba”, „Medicininės literatūros vertimas” (anglų k.), „Rusiškos medicininės terminijos pagrindai“, „Mokslinis stilius“, „Įvadas į ugdymo mokslą”. Užsienio studentams anglų kalba dėstomos lotynų ir lietuvių kalbos.

  Katedros mokslinė tema - „Specializuoto biomedicinos mokslų srities universiteto studijų socialinimo efektyvumo tyrimas “. Darbo vykdymo terminai: 2017-01-01 – 2021-12-31.

  Tyrimo tikslas. Remiantis filologijos ir ugdymo mokslo metodologija nustatyti biomedicinos studijų socialinimo efektyvumą, pasiektus rezultatus tiriant pagal numatytus uždavinius:

  1. Atlikti bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų ugdymo rezultatų tyrimus.
  2. Atlikti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymo rezultatų tyrimus.
  3. Atlikti komunikacijos  sričių, formų, technikų taikymo rezultatų tyrimus.
  4. Atlikti bendrųjų ir profesinių vertybių ugdymo rezultatų tyrimus.

  Laukiamas rezultatas - parengta biomedicinos mokslų studijų socialinimo rezultatyvumo nustatymo bei  tobulinimo metodika; parengtos priemonės/technikos ir sukurti bei išbandyti ugdymo metodai/būdai, sąlygojantys biomedicinos mokslų studijų socialinimo efektyvumą. 

  Pagrindinės tyrimų kryptys:

  Teorinė –  lingvistinių ir edukacinių  tyrimų metodologijų derinimo galimybių, nustatant biomedicinos mokslų srities studijų socialinimo efektyvumą, paieška.

  Praktinės:

  • Edukologijos ir filologijos teorijų taikymas kuriant ir adaptuojant rezultatyvumo tyrimo instrumentus;
  • Lingvistinių ir  edukacinių tyrimų metodologijų derinimas, tiriant biomedicinos studijų  socialinimo rezultatų efektyvumą.

  Katedros dėstytojai yra EERA (European Educational Research Association), Klasikų asociacijos (Societas Classica), Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Taikomosios kalbotyros ir Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos nariai.

  Katedra bendradarbiauja su Čekijos Prahos Karlo universiteto Medicinos fakulteto Hradec Kralovės Kalbų katedra, Ankaros universiteto Kalbų centru, Ispanijos Valencijos universiteto Filosofijos ir ugdymo mokslo fakulteto Didaktikos ir švietimo organizavimo katedra ir Vilniaus kolegijos užsienio ir lietuvių kalbų katedromis.

  Kontaktai