Kardiologijos institutas

 • Veikla

  Kardiologijos institutas- kardiologijosinstitutas.jpg (376x240, 360x240)

  LSMU Kardiologijos institutas
  Adresas:
  Sukilėlių pr. 17, Kaunas
  Tel.
  (8 37) 302871
  El.paštas: rasa.ciubrinskiene@lsmuni.lt
  Kontaktai

   

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos institutas yra Medicinos akademijos padalinys, kuriame atliekami ilgalaikiai kardiologijos ir su ja susijusių gretutinių krypčių fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, sudaromos sąlygos studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti, rengia mokslininkus ir padeda rengti specialistus.

  2014 metais institute buvo septynios mokslo laboratorijos, administracija, bendrųjų reikalų skyrius.

  2014 metais buvo siekiama integruotai spręsti profilaktinės, klinikinės ir fundamentinės kardiologijos problemas ir vykdant tyrimus pagal šias kryptis:

  1. Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologinių funkcijų bei jų reguliavimo mechanizmų tyrimas.
  2. Lietuvos gyventojų sveikatos būklės, širdies ir kraujagyslių ligų bei jų rizikos veiksnių paplitimo, raidos dėsningumų ir mirtingumo nuo jų tyrimas.
  3. Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos, diagnostikos bei reabilitacijos metodų kūrimas ir jų efektyvumo įvertinimas.

  LSMU Kardiologijos institute 2014 m. vykdytos mokslo temos

  Iš LRV biudžeto finansuojami projektai
  1.    Ląstelės tūrio įtaka kardiomiocitų metabolizmui ir išgyvenamumui išemijos pažeistame miokarde (2012-2014 metai). Temos vadovas: Jonas Jurevičius, KI Membranų biofizikos laboratorija

  2.    Širdies procesų kompleksiškumo tyrimas siekiant vertinti širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės dinamiką (2011-2014 metai). Temos vadovas: Liudas Gargasas, KI Kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorija.

  3.    Biologinių, psichosocialinių rodiklių, ir gyvensenos veiksnių reikšmė prognozuojant vidutinio ir pagyvenusio amžiaus žmonių sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų (2012- 2016 metai).
  Temos vadovas: prof. habil. dr. A. Tamošiūnas, KI Populiacinių tyrimų laboratorija

  4.    Arterinio kraujo spaudimo kitimo dėsningumai nuo vaikystės iki paauglystės Kauno mieste (2014-2018 metai). Temos vadovė: doc. dr. Virginija Dulskienė, vyr. mokslo darbuotoja, KI Populiacinių tyrimų laboratorija

  5.    Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiųjų perioperacinio laikotarpio prognozinių veiksnių, lemiančių gydymo baigtis, įvertinimas. (2014 -2018  metai). Temos vadovas: prof. habil.dr. Edmundas Širvinskas, vyresn. m. d., KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.

  6.    Ląstelių kultūrų miogeninių savybių bei širdies miocitų viduląstelinio ir tarpląstelinio signalų perdavimo tyrimai (pratęsimas 2011-2015 metai.) Temos vadovas: vyriaus.m.d. dr. V.Arvydas Skeberdis, KI Ląstelių kultūrų laboratorija.

  7.    Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos ir klinikinės eigos prognozavimas: molekulinių žymenų paieška (2012-2016 metai). Temos vadovė: prof.habil.dr. V.Lesauskaitė, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.

  8.    Išeminė kairio skilvelio disfunkcija: miokardo struktūros pokyčių molekulinių mechanizmų tyrimas (2011-2014 metai). Temos vadovė: prof. habil.dr. D.Pangonytė, KI Kardialinės patologijos laboratorija.

  9.    DITI taikymas įvertinant destrukcinio poveikio ypatumus miokardo audiniuose (2013-2015) Temos vadovas: prof. V.Veikutis, KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.

  LMT remiami projektai

  1.    Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ projektas „Tarpląstelinių tunelinių nanovamzdelių formavimosi ir savybių tyrimai. (2012-2014 metai)
  Vadovas: V.A.Skeberdis, vyriausiasis mokslo darbuotojas, KI Ląstelių kultūrų laboratorija.

  2.    Kylančios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų paieška. (2012-2014 metai).
  Vadovė: prof. habil.dr. Vaiva Lesauskaitė, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.


  3.    Personalizuotas gydymas klopidogreliu atsižvelgiant į ligonio genotipą. (2013-2015 metai).
  Vadovas: dr.Vacis Tatarūnas, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.


  4.    Miokardo deformavimosi diagnostinė vertė nustatant vainikinių arterijų stenozių hemodinaminę reikšmę, (2013-03-01-2015-06-30).
  Vadovas: pro.habil.dr. Jolanta Vaškelytė, KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.


  5.    Žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos stebėsenos metodo taikymas širdies operacijų su dirbtine kraujo apytaka metu. (2014-04-01 – 2016-12-31).
  Vadovas: prof.habil.dr. Edmundas Širvinskas, KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.


  6.    T-bangos alternavimo mechanizmai išeminiuose širdies modeliuose. (2011-03-24 – 2015-05-31).
  Vadovas: habil.dr. Jonas Jurevičius, KI Membranų biofizikos laboratorija.

  Tarptautinės mokslo programos


  CHANSES – konsorciumas sveikatos ir senėjimo problemoms tirti: Europos ir JAV kohortų tinklas (Consortium on health and aging: network of cohorts in Europe and United States). (2010-2015 metai).
  Šalis koordinatorė – Anglija, dalyvės – Lenkija, Čekija, Lietuva (KI Populiacinių tyrimų laboratorija), Anglija ir kt.

  SOR – Mitybos įpročių, maisto papildų vartojimo ir rūkymo reikšmė biologiniams rodikliams vidutinio ir pagyvenusio amžiaus asmenų grupėse (Are supplements good for healthy ageing) (2011-2014 metai).
  Šalis koordinatorė – Olandija, dalyvės Lietuva (KI Populiacinių tyrimų laboratorija), Olandija.

  Kitos sutartys:

   

  • Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos tematikoje “Išeminės kilmės širdies nepakankamumo patogenezės molekulinių mechanizmų tyrimas” (Europos Sąjungos finansavimo skyrimas (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-08-K.) pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“.( 2012.09.10–2014.09.10).

  Projekto vadovė: vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Regina Mačianskienė

   

  • Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP MTEP veiklos vykdymas medicininės diagnostikos. Transkriptomikos bei RNR-omikos tematikose. (2012-08-14 – 2014-08-13.

  Vadovas: dr. Vacis Tatarūnas, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.

  Instituto bazėje 2014 m. organizuoti 5 Intraląstelinės signalizacijos seminarai, kuriuose pranešimus skaitė specialistai iš užsienio ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (seminarų organizatorius dr. A. Skeberdis). • Dokumentai

  PATVIRTINTA

   

  LSMU Kardiologijos instituto tarybos

  2012 m. birželio 5 d. nutarimu Nr.IT-3

   

   

  LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KARDIOLOGIJOS INSTITUTO MOKSLO LABORATORIJOS VADOVO RINIKMŲ REGLAMENTAS

   

  I BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokslo laboratorijos vadovą (toliau Vadovas) renka Kardiologijos  instituto taryba (toliau Taryba)  Kardiologijos instituto direktoriaus (toliau Direktoriaus) teikimu 5 metų kadencijai.

   

  II REIKALAVIMAI KANDIDATUI EITI VADOVO PAREIGAS

   

  2. Kandidatai eiti Vadovo pareigas turi būti

  2.1 mokslininkai

  2.2. turintys mokslo laboratorijos profilio arba gretimą specialybę

  3. Direktoriaus teikiamas kandidatas privalo pateikti mokslo instituto tarybos sekretoriui šiuos dokumentus popierine ir e-forma:

  3.1 sutikimą eiti Vadovo pareigas

  3.2 gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą

  3.3 paskutinių 5-erių metų publikacijų sąrašą iš LSMU Bibliografijos skyriaus

   

  III RINKIMŲ TVARKA

   

  4. Mokslo laboratorija teikia išvadą Direktoriui apie kandidatą per vieną savaitę nuo Mokslo instituto tarybos sekretoriaus kandidato dokumentų perdavimo mokslo laboratorijai.

   

  5. Per vieną mėnesį nuo Mokslo laboratorijos išvados apie kandidatą pateikimo Direktoriui kviečiamas Tarybos posedis, kurio metu Direktorius pristato kandidatą ir supažindina Tarybos narius su mokslo laboratorijos išvadą.

   

  6. Jei kandidatas eina pakartotinai Vadovo kadencijai, jis Tarybai pristato ataskaitą ir mokslo laboratorijos veiklos planą, jei pirmai kadencijai – tik mokslo laboratorijos veiklos planą. 

   

  7. Tarybos nariai balsuoja slaptai. Vadovas išrenkamas pusės posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybai neišrinkus Vadovo Direktorius teikia naują kandidatūrą Vadovo pareigoms užimti.

   

  IV. BAIGIAMOS NUOSTATOS

  8. Mokslo laboratorijos vadovo  pareigos vykdomos iki kadencijos pabaigos, atsisakymo eiti šias pareigas, pavedimo eiti šias pareigas atšaukimo ar darbo santykių, kuriems esant pavesta eiti vadovo pareigas,  pabaigos. Mokslo laboratorijos vadovą gali atšaukti instituto taryba 2/3 visų narių balsų dauguma.

   

 • Kontaktai

  Prof. dr.,Rimantas Benetis
  Direktorius

  Tel. (8 37) 302870
  El. paštas: rimantas.benetis@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 222

   

  Rasa Čiubrinskienė
  Administratorė

  Tel. (8 37) 302871, (vietinis – 5495)
  Mobil. tel. (8 672) 49172
  El. paštas: rasa.ciubrinskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 222

   

  MA Kardiologijos instituto Tarybos nariai:

   

  1. Abdonas Tamošiūnas, prof.,  LSMU KI Populiacinių tyrimų laboratorijos vyr.m.d.
  2. Algimantas Blažys, dr., UAB „ Berlin Chemie Menarini Baltic“ gen. direktorius.
  3. Dalia Pangonytė, prof., LSMU KI Kardialinės patologijos lab. vyr.m.d.
  4. Edmundas Širvinskas, prof., LSMU KI Klinikinės kardfiologijos lab. vyr. m.d.
  5. Gediminas Jaruševičius, LSMU KI Kardiologinių tyrimų automatizacijos lab. m.d.
  6. Gintarė Milašiūtė, LSMU doktorantė.
  7. Jūratė Klumbienė, prof., LSMU VSF Profilaktinės medicinos katedros prof., VSF Sveikatos tyrimų instituto vyr. m.d.
  8. Laima Ivanovienė, prof., LSMU MF Biochemijos katedros vedėja.
  9. Lukas Žemaitis, LSMU doktorantas.
  10. Ramūnas Navickas, prof., LSMU KI Klinikinės kardiologijos lab. vyr.m.d.
  11. Regina Mačianskienė, dr., LSMU KI Membranų biofizikos lab. vyr.m.d.
  12. Renaldas Jurkevičius, prof., LSMU ligoninės Kauno klinikos gen. direktorius.
  13. Rimantas Benetis, prof., LSMU Kardiologijos instituto direktorius.
  14. Vaiva Lesauskaitė, prof., LSMU KI Molekulinės kardiologijos lab. vyr.m.d.
  15. Vytenis Arvydas Skeberdis, dr., LSMU KI Ląstelių kultūrų lab. vyr.m.d.

   

  MA KI Bendrųjų reikalų skyrius

   

  Šimoliūnienė Milda           
  Vrr. specialistė informaciniam darbui

  tel. vietinis -5494
  El. paštas: milda.simoliuniene@lsmuni.lt

  Kabineto Nr. 219

   

  Pugžlys Antanas               
  Inžinierius energetikas

  Tel. (8 37) 302883 (vietinis-1210)
  Kabineto Nr. 210

   

  Ivanavičius Vytautas        
  Vairuotojas

  Tel. (8 37) 302883 (vietinis-1210)
  Mobil. tel. (8 673) 51723
  Kabineto Nr.210