Bioetikos centras

 • Apie mus

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Bioetikos centras yra neakademinis funkcinis universiteto padalinys, kuriame vykdoma studentų atleikamų tyrimų etinio vertinimo, konsultavimo ir  švietimo bioetikos klausimais veikla. LSMU Bioetikos centras veikia nuo 2003 metų.

  Pagrindinis LSMU Bioetikos centro veiklos tikslas – vykdyti LSMU studentų (vientisųjų, pirmos ir antros pakopos studijų) bei kitų ikidiplominių studentų atliekamų darbų etinę priežiūrą, įvertinat jų atitiktį bendriesiems tyrimų etikos principams..

  Remiantis Helsinkio deklaracijos (1964 – 2008) ir Europos Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos (1997) nuostatomis visi biomedicinos mokslų srityje atliekami moksliniai projektai turi nepažeisti žmogaus orumo ir žmogaus teisių, neprieštarauti tiriamųjų interesams, užtikrinti laisvanorišką informuoto asmens (tiriamojo) sutikimą, taip pat garantuoti tiriamųjų privatumą, ju asmeninių duomenų konfidencialumą bei anonimiškumą ir suteikti kiek įmanoma daugiau socialinės ir mokslinės naudos ir kiek įmanoma mažiau galimos žalos arba potencialios rizikos tiriamiesiems individams plačiąja prasme.

  Todėl LSMU Bioetikos centro misija – ugdyti studentų etinę kompetenciją mokslinėje veikloje bei gerinti visos akademinės bendruomenės etinį klimatą, kuris užtikrintų darnius tarpusavio santykius bei geriausių pasaulio universitetų lygio organizacinę kultūrą.

  Į tolimuosius tikslus orientuota LSMU Bioetikos centro vizija – aukštus moralės standartus atitinkantys LSMU absolventai – ateities sveikatos mokslų profesionalai, mokslininkai, tyrėjai ar sveikatos politikos atstovai, gebantys atlikti teisėtus, kokybiškus ir etinius reikalavimus atitinkančius mokslinius tyrimus biomedicinos ir kitų sveikatos mokslų srityse. 

 • Informacija ir kontaktai

  NAUJA!

  LSMU BIOETIKOS CENTRO KONSULTACIJOS STUDENTAMS:

  penktadieniais 12:00-13:30, VA CR 112 kab.

  -   -   -   -   -

  DOKUMENTUS (BIOETIKOS CENTRO PRITARIMUI GAUTI) PRIIMA:

  Bioetikos centro administratorė Regina Jurkonienė

  Veterinarijos Akademijos Centriniai Rūmai, 117 kab.

  Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: bec@lsmuni.lt; bioetika@lsmuni.lt 

  Tel. (8-37) 32 72 33

  -   -   -   -   -

  DOKUMENTŲ PRIĖMIMO IR IŠDAVIMO LAIKAS:

  pirmadieniais – ketvirtadieniais 09:00-12:00 val. ir 13:00-16:00 val.

  -   -   -   -   -

  LSMU BIOETIKOS CENTRO VADOVAS:

  Doc. dr. Eimantas Peičius

  Veterinarijos Akademijos Centriniai Rūmai, 112 kab.

  Tilžės g. 18, Kaunas, LT-47181

  El. paštas: bec@lsmuni.lteimantas.peicius@lsmuni.lt 

  (8-37) 32 72 32

 • Centro nuostatai ir valdyba

  2018 spalio mėn. buvo atnaujinti Centro nuostatai, sudaryta visus LSMU fakultetus atstovaujanti centro valdyba ir 2019 m. bus patvirtinta nauja Bioetikos centro veiklos tvarka. Daugiau informacijos bus pateikta artimiausiu metu. 

  Norėdami susipažinti su Bioetikos centro nuostatais ar centro valdybos sudėtimi, spauskite ant pasžymėtos nuorodos:

  Atnaujinti LSMU Bioetikos centro nuostatai

  LSMU Bioetikos centro valdyba

 • Dokumentai

  Pritarimą studento atliekamam tyrimui (pvz. baigiamojo darbo) ar kitam studentų mokomojam tyrimo projektui išduoda LSMU Bioetikos centras.

  Pritarimo atlikti studentų atliekamam tyrimui išdavimo tvarka:

  • užpildomi reikiami dokumentai (žr. žemiau),
  • dokumentai pristatomi į LSMU Bioetikos centrą (žr. Kontaktai)
  • atliekama etinio vertinimo procedūra,
  • įregistruojamas pritarimas studento tyrimui atlikti;
  • pritarimo atlikti tyrimą originalas yra įteikiamas pareiškėjui ar pareiškėjams.

  Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė) ar studentų grupė, norėdami gauti pritarimą:

  1. Prašymas.
  2. Tyrimo santrauka: tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai, tyrimo metodai, konfidencialumo/anonimiškumo  garantijos ir laukiami rezultatai (pasirašo vadovas ir tyrėjas ar tyrėjai).                                                                 PASTABA: jei duomenys tyrimui renkami iš paciento ligos istorijų ar archyvinių dokumentų (pvz. retrospektyvinei analizei atlikti), santraukoje būtina nurodyti, ar tiriamieji yra davę sutikimą naudoti jų duomenis moksliniais arba mokomųjų studentų tyrimų tikslais.
  3. Tyrimo instrumentas, kurį planuojama panaudoti tyrimui atlikti.
  4. Tiriamojo asmens informavimo ir sutikimo forma (pasirašo vadovas ir tyrėjas).
  5. Tiriamojo asmens sutikimo forma.
  6. Įstaigos ar jos padalinio, kuriame planuojama atlikti apklausą, vadovo sutikimas leisti atlikti tyrimą.

  DĖMESIO! Dėl leidimų biomedicininiams tyrimams, taip pat tyrimams, kurių rezultatus tyrėjai planuoja publikuoti biomedicinos srities moksliniuose žurnaluose, rekomenduojama kreiptis į Kauno regioninį bioetikos komitetą, daugiau informacijos čia: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/kiti-padaliniai-ir-organizacijos/kauno-regioninis-biomedicininiu-tyrimu-etikos-komitetas/ 

  Dokumentų, teikiamų Bioetikos centrui, pavyzdžiai

  DOCUMENTS IN ENGLISH (press the link below to open):

  Document samples in English