Spausdinti

Artėjantys renginiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

XV a. viduryje Šilo kaime tebuvo dešimt sodybų. Kažin ar ką nors daugiau žinotume apie šį miškų apsuptą miestuką, tais laikais kaimą, jei vietos dvarininkas, garsus Lietuvos didikas Petras Simonas Gedgaudas 1457 m. nebūtų sumanęs joje pastatydinti Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir savo šventųjų globėjų Petro bei Baltramiejaus bažnyčią? Maldininkai plaukte plaukdavo į šios bažnyčios titulinius atlaidus net iš kaimyninės Prūsijos, kurioje vyravo protestantai.

XVI a. viduryje Šiluvos apylinkėse įsigalėjo kalvinizmas. Tačiau, kol stovėjo senoji katalikų bažnyčia, žmonės keliaudavo į atlaidus. Vėliau katalikų bažnyčia buvo uždaryta ir sugriauta. Apie 1569 m. paskutinis Šiluvos klebonas Jonas Holubka bažnyčios vertybes bei dokumentus sudėjo į geležimi kaustytą skrynią ir užkasė laukuose netoli bažnyčios, prie didelio akmens.

Švč. M. Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Piemenėliai nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis, pasikvietęs mokytoją, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir pamatęs verkiančią mergelę kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama." Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs iškart praregėjo.

Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymu Europoje ir bene vienintelis, kai Dievo Motina kreipėsi į kitos konfesijos žmogų..

Po jos apsireiškimo atradus bažnyčios steigimo dokumentus 1622 m. laimėta byla dėl nuosavybės grąžinimo katalikams. Senosios bažnyčios vietoje gana greitai iškilo nedidelė medinė bažnytėlė, atgaivinti garsieji Šilinių atlaidai. Į juos ištisos parapijos eidavo iškilmingomis procesijomis, vadovaujamos savo klebonų. Kelionės į Šiluvos atlaidus buvo tikra atgailos, atsivertimo, o drauge ir džiaugsmo piligrimystė.

Maldininkus traukia ir Apsireiškimo koplyčia. Tai jau trečioji koplyčia Marijos apsireiškimo vietoje. Ji statyta XX a. pradžioje. Didingą 40 metrų aukščio pastatą suprojektavo architektas Antanas Vivulskis, sukūręs ir Trijų kryžių paminklą Vilniuje. Į koplyčios altoriaus pamatus įmontuotas akmuo, ant kurio, manoma, apsireiškė Švč. Mergelė Marija.

1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė didysis piligrimas – popiežius Jonas Paulius II.  Šventasis Tėvas meldėsi Apsireiškimo koplyčioje, dalyvavo Dievo žodžio liturgijoje Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Šventojo Tėvo apsilankymo Šiluvoje 10-mečio proga 2003 m., per Šilinių atlaidus, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino Jono Pauliaus II namus, šiandien tarnaujančius seminaristų ir kitų tikinčiųjų dvasiniam ugdymui. 2008 m., Šiluvoje švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų, naujojoje, ta proga įrengtoje sakralioje aikštėje atidengtas popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas viešnagės Lietuvoje 15 metų sukakčiai atminti; šio popiežiaus vardu tada pavadinta ir šalia aikštės einanti gatvė.

Šiluvos šventovė ir šiandien traukia visus, kurie Šiluvos Dievo Motinos, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimu nori išmelsti sau, savo artimiesiems ir visai dabarties visuomenei fizinio ir dvasinio išgydymo. Šiluva ypač gausiai lankoma per didžiuosius Šilinių atlaidus, mėnesių tryliktomis dienomis švenčiant Marijos dienas, o nuo 2009 m. – ir Ligonių dienas paskutiniais mėnesių penktadieniais.