Akademinė sielovada

 • Apie mus

  LSMU Akademinė Sielovada
  Adresas: M. Jankaus g. 2, Kaunas
  Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)
  El. paštas: lsmusielovada@gmail.com
  Kabineto nr.
  2 aukštas, 27 kab.

  Sielovada – asmens tikėjimo patirtį, vertybių dvasingumą bei santykius bendruomenėje ir su Dievu kurianti, atnaujinanti ir gilinanti Bažnyčios veikla.

  Akademinė sielovada – aukštosios mokyklos ir Bažnyčios bendravimo erdvė, tarpusavio pagalba tarnystėje, tikėjimo ir mokslo bendradarbiavimas akademinėje ir religinėje aplinkoje. Kiekvieną LSMU studentą, dėstytoją, darbuotoją kviečiame išgirsti Dievo žodį, priimti Evangeliją ir susitikus Kristų tikėjimu, viltimi ir meile gyventi kasdienybėje. 
                                                                    
  Kviečiame Jus į maldos ir diskusijų grupeles, dalyvauti Taize pamaldose ir susitikimuose, LSMU bendruomenėje švęsti liturgiją, ypač švč. Eucharistiją. Supažindiname su krikščioniškų bendrijų veikla, suteikiame informaciją apie pamaldų tvarką bažnyčiose ir piligrimines keliones. Rengiame paskaitas-diskusijas aktualiomis temomis, patariame rūpimais klausimais. Palydime tikėjimo ir pažinimo kelyje rengiantis sakramentams. Kviečiame švęsti krikščioniškas, visuomenines šventes ir dalyvauti kultūriniuose renginiuose.

 • Artėjantys renginiai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

  XV a. viduryje Šilo kaime tebuvo dešimt sodybų. Kažin ar ką nors daugiau žinotume apie šį miškų apsuptą miestuką, tais laikais kaimą, jei vietos dvarininkas, garsus Lietuvos didikas Petras Simonas Gedgaudas 1457 m. nebūtų sumanęs joje pastatydinti Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir savo šventųjų globėjų Petro bei Baltramiejaus bažnyčią? Maldininkai plaukte plaukdavo į šios bažnyčios titulinius atlaidus net iš kaimyninės Prūsijos, kurioje vyravo protestantai.

  XVI a. viduryje Šiluvos apylinkėse įsigalėjo kalvinizmas. Tačiau, kol stovėjo senoji katalikų bažnyčia, žmonės keliaudavo į atlaidus. Vėliau katalikų bažnyčia buvo uždaryta ir sugriauta. Apie 1569 m. paskutinis Šiluvos klebonas Jonas Holubka bažnyčios vertybes bei dokumentus sudėjo į geležimi kaustytą skrynią ir užkasė laukuose netoli bažnyčios, prie didelio akmens.

  Švč. M. Marija Šiluvoje apsireiškė 1608 metais. Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse, pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Piemenėliai nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis, pasikvietęs mokytoją, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir pamatęs verkiančią mergelę kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama." Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs iškart praregėjo.

  Švč. Mergelės Marijos apsireiškimas Šiluvoje laikomas vienu pirmųjų Marijos pasirodymu Europoje ir bene vienintelis, kai Dievo Motina kreipėsi į kitos konfesijos žmogų..

  Po jos apsireiškimo atradus bažnyčios steigimo dokumentus 1622 m. laimėta byla dėl nuosavybės grąžinimo katalikams. Senosios bažnyčios vietoje gana greitai iškilo nedidelė medinė bažnytėlė, atgaivinti garsieji Šilinių atlaidai. Į juos ištisos parapijos eidavo iškilmingomis procesijomis, vadovaujamos savo klebonų. Kelionės į Šiluvos atlaidus buvo tikra atgailos, atsivertimo, o drauge ir džiaugsmo piligrimystė.

  Maldininkus traukia ir Apsireiškimo koplyčia. Tai jau trečioji koplyčia Marijos apsireiškimo vietoje. Ji statyta XX a. pradžioje. Didingą 40 metrų aukščio pastatą suprojektavo architektas Antanas Vivulskis, sukūręs ir Trijų kryžių paminklą Vilniuje. Į koplyčios altoriaus pamatus įmontuotas akmuo, ant kurio, manoma, apsireiškė Švč. Mergelė Marija.

  1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvą aplankė didysis piligrimas – popiežius Jonas Paulius II.  Šventasis Tėvas meldėsi Apsireiškimo koplyčioje, dalyvavo Dievo žodžio liturgijoje Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Šventojo Tėvo apsilankymo Šiluvoje 10-mečio proga 2003 m., per Šilinių atlaidus, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino Jono Pauliaus II namus, šiandien tarnaujančius seminaristų ir kitų tikinčiųjų dvasiniam ugdymui. 2008 m., Šiluvoje švenčiant Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų, naujojoje, ta proga įrengtoje sakralioje aikštėje atidengtas popiežiaus Jono Pauliaus II paminklas viešnagės Lietuvoje 15 metų sukakčiai atminti; šio popiežiaus vardu tada pavadinta ir šalia aikštės einanti gatvė.

  Šiluvos šventovė ir šiandien traukia visus, kurie Šiluvos Dievo Motinos, nuo seno tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimu nori išmelsti sau, savo artimiesiems ir visai dabarties visuomenei fizinio ir dvasinio išgydymo. Šiluva ypač gausiai lankoma per didžiuosius Šilinių atlaidus, mėnesių tryliktomis dienomis švenčiant Marijos dienas, o nuo 2009 m. – ir Ligonių dienas paskutiniais mėnesių penktadieniais.

   

 • Įvykę renginiai

  Paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo diena

  Paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo dienaSpalio 4 d. Lietuvoje keturioliktą kartą buvo minima šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Pasaulinė Gyvūnų globos diena. Jau treti metai ši šventė minima ir Kaune. Kiekvienais metais susirenka vis didesnis dalyvių skaičius. Šiemet šventę, kaip ir kasmet organizavo Kauno Šv. Jurgio Kankinio konventas, LSMU akademinė sielovada, LSMU VA studentai, LSMU kinologijos ir mokslinio ir edukacinio ugdymo centras, Kauno senamiesčio draugija, Kauno grūdai ir kt.

  Kaune šventė prasidėjo šv. Mišiomis šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Minint Šv. Pranciškų ir taip pat meldžiantis už veterinarijos gydytojus, įvairių veterinarijos tarnybų, gyvūnų globos organizacijų darbuotojus ir savanorius bei gyvūnų mylėtojus. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ., kartu meldėsi broliai pranciškonai ir LSMU kapelionas mons. A. Jagelavičius. Bažnyčioje giedojo J. Gruodžio konservatorijos auklėtiniai.

  Pamoksle Kauno arkivyskupas emeritas prisiminė apie šv. Pranciškaus Asyžiečio pašaukimą, jo gyvenimą. Priminė tikintiesiems jog savo turtus palikęs tapo vargšu. Apie Šv. Pranciškaus meilę žmonėms ir raupsuotojo pabučiavimą bei žinoma tai, kad šv. Pranciškus labai mylėjo gamtą ir gyvūnus.Paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo diena

  Po Šv. Mišių visi išėjo iš bažnyčios. Bažnyčios šventoriuje jau laukė susirinkusi didelė žmonių minia su savo augintiniais, šalia stovėjo Lietuvos pasienio tarnybos kariai su tarnybiniais šunimis. Visus gyvūnus ir jų šeimininkus palaimino Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ, LSMU kapelionas mons. A. Jagelavičius gvardijonas P. S. Bytautas OFM, br. kun. J. Sasnauskas OFM ir kiti broliai. Po palaiminimo vyko iškilminga eisena, br. kun. R. Taučius OFM giedojo litaniją, kartu meldėsi ir  Kauno arkivyskupas emeritas, LSMU kapelionas ir kiti broliai pranciškonai. Eisena vyko aplink Kauno pilį.

  Šventės dalyvius pasveikino LSMU kapelionas mons. A. Jagelavičius, kuris sveikinimo pabaigoje priminė, kad “sekdami šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu, turime išmokti visuose Viešpaties kūriniuose matyti brolius ir seseris, kad, atėjęs pas Kūrėją, galėtų ištarti: „Šlovė tau, Viešpatie, su visais Tavo kūriniais”.

  Paminėta Šv. Pranciškaus Asyžiečio, gyvūnų globėjo dienaSveikinimus taip pat sake br. Bernardas OFM, Kauno miesto mero pavaduotojai P. Mačiulis ir S. Kairys, Kauno valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko pavaduotojas L. Valiuška, Kauno senamiesčio draugijos vadovė A. Grybauskienė, Zoologijos sodo direktorius A. Didžiokas ir Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ.

  Vėliau šventėje koncertavo J. Gruodžio konservatorijos džiazo ir vokalo studijos, vadovaujamos Raimondos Navickienės, mokiniai. Šventės dalyvius taip pat savo šokiais džiugino LSMU Veterinarijos akademijos tautinių šokių grupė “Džigūnas” vadovaujamas Vilmos Urbonaitės. Ir taip pat vyko įvairios parodomosios programos su gyvūnais, kuriose pasorodė žirgai ir šunys. Šventėje galima buvo pamatyti įvairių rūšių šunis, kates, žirgus, ponius, beždžionėlę, jūrų kiaulytes ir net smauglius. Šiemet taip pat visi galėjo paskanauti nemokamos košės ir giros kuriais pasirūpino broliai pransiškonai. O kiekvieną atėjusį pasitiko savanoriai, kurie kiekvieną papuošė LSMU akademinės sielovados dovana – lipduku su Šv. Pranciškaus Asyžiečio atvaizdu.

  Parengė LSMU sielovados koordinatorė Raimonda Janušauskaitė


  Šilinių atlaidai 2015

  Šilinių atlaidai 2015Rugsėjo 11 ir 13 dienomis LSMU ir Kauno klinikų bendruomenių nariai kartu keliavo į Lietuvos šventovę Šiluvą, kurioje Švč. Mergelė Marija turi Ligonių sveikatos titulą. Šiluvos Švč. M. Marijos gimimo atlaidų tradicija nenutrūkstamai gyvuoja nuo 15 a. Šiemet švęsdami Švč. M. Marijos Gimimą minime ir Pašvęstojo gyvenimo metus, kurių šūkis „Sek paskui mane!“.

  Rugsėjo 11 d. LSMU Kauno klinikų bendruomenės nariai tradiciškai dalyvavo Ligonių ir medicinos darbuotojų dienoje. 12 val. šv. Mišiose giedojo LSMU choras „Neris“ vadovaujamas Tomo Lapinsko. Šv. Mišias aukojo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Kartu į Šiluvą vyko LSMU kapelionas ir vyriausias klinikų kapelionas mons. Artūras Jagelavičius bei LSMU Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius. Šilinėse dalyvavo ir LR Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė.

  Šilinių atlaidai 2015Rugsėjo 13-ąją Šiluvoje buvo švenčiama pagrindinė didžiųjų Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidų iškilmė. Šią dieną dalyvavo pusšimtis LSMU ir Kauno klinikų bendruomenės narių. Visi kartu dalyvavo 12 val. Šv. Mišių aukoje. Kartu su bendruomene keliavo ir LSMU kapelionas bei vyr. LSMUL Kauno klinikų kapelionas mons. Artūras Jagelavičius, kelionės pradžioje kartu meldėsi Piligrimų malda. Vėliau kapelionas dalinosi savo žiniomis apie atlaidų prasmę. Ši diena buvo skiriama maldai už šeimas, o šiais Pašvęstojo gyvenimo metais prisimenama, kad dvasinių pašaukimų žmonės taip pat kilę ir užaugę šeimose. Iškilmėje dalyvavo LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su žmona, Seimo nariai, Kauno universitetų rektoriai, kartu meldėsi Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų Bažnyčių Lietuvoje dvasininkai. LSMU rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas kartu su dvasininkais ir garbiais svečiais dalyvavo iškilmingoje šv. Mišių procesijoje. Gausiai susirinkusius žmones sveikino liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas ir sykiu Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius Lionginas Virbalas SJ. Eucharistiją koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupijos augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Šv. Mišių pradžioje sveikinamąjį žodį tarė Apaštališkasis nuncijus Pedro López Quintana.

  Šilinių atlaidai 2015Jis išreiškė bendros maldos džiaugsmą meldžiant Marijos motiniškos globos Bažnyčiai visame pasaulyje ir ypač šeimoms, pakvietė Marijos užtarimu melsti reikalingiausių malonių ir popiežiui Pranciškui. Vėliau savo homilijoje Kauno arkivyskupas L. Virbalas sakė – “Noriu ir linkiu, kad ir šiais metais susirinkę mes visi patirtume Dievo ištikimybę, išgirstume jo Gerąją žinią“. Savo homilijoje jis taip pat kalbėjo apie Šeimos prasmę, iš kur ji kyla ir kokia didelė jos vertė. Tačiau tuo pačiu ir apgailestavo, jog šeima šiandien nelaikoma išsiskleidimo vieta, greičiau atokvėpiu tarp darbų, karjeros. Tokios mintys rodo, jog visuomenė jau pradėjo save griauti. Pasak arkivyskupo, Evangelijos geroji žinia skirta ir tiems, kuriems nepavyko išsaugoti šeimos vienybės, tačiau Jėzus nė vieno nepasmerkė.

  Šilinių atlaidai 2015Dievo gailestingumu ir tiesa apie žmogų kaip mylimą Dievo kūrinį vadovausis Bažnyčia, rudens Sinode ieškodama būdų, kaip padėti krikščioniškoms šeimoms geriau išgyventi savo pašaukimą, o išsiskyrusiems ar antrąkart susituokusiems – labiau įsitraukti į tikinčiųjų bendruomenę. Prieš Visuotinę maldą, kaip įprasta Šilinėse, sutuoktiniai, tądien atvykę į atlaidus galėjo dėkoti Dievui už savo šeimų gyvenimą, buvo pakviesti atnaujinti Santuokos pažadus. Šv. Mišiose giedojo dviejų kolektyvų – „Te Deum“ ir „Diemedžio“ – jungtinis choras, vadovaujamas Audriaus Petrausko, grojo Kauno Įgulos karinių oro pajėgų orkestras, vadovaujamas Ričardo Kukulskio.

   

   Sielovados koordinatorė Raimonda Janušauskaitė

   

 • Kontaktai

  Adresas:
  (M. Jankaus g. 2, 2 aukštas, 27 kab. Kaunas)

   

  Artūras Jagelavičius                 
  Kapelionas mons.
  Tarnybinis mob. 8 61585161
  El. paštas: kapelionas@lsmuni.lt

   

   

  Raimonda Janušauskaitė
  Sielovados koordinatorė
  Tel. (8 37) 396050 (vietinis – 5572)
  Mobil. tel. (8 671) 60300
  El. paštas: lsmusielovada@gmail.com

   

   

  Svetlana Adler-Mikulėnienė
  Sielovados koordinatorė (vaiko gimdymo ir auginimo atostogose)