Tarptautinių ryšių ir studijų centras

 • Istorija

  Tarptautinių ryšių ir studijų centro (TRSC) ištakos siekia 1990 metus, kai buvo įkurtas Tarptautinių programų koordinavimo skyrius (2000 m. reorganizuotas į Tarptautinių ryšių centrą). Tais pačiais metais nuosekliosioms studijoms iš Libano atvyko pirmieji užsienio studentai. Jų studijų koordinavimui 1996 metais buvo įkurtas Užsieniečių studijų centras. 2002 metais abu skyriai buvo reorganizuoti į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, kuriam iki 2007 metų vadovavo prof. A. Valančiūtė. 2007 metais TRSC dekanu buvo paskirtas prof. Žilvinas Padaiga.

  Tarptautinių programų koordinavimo skyrius (1990-2000 m.), Tarptautinių ryšių centras (2000-2002 m.) 

  1990 metais buvo įsteigtas Tarptautinių programų koordinavimo skyrius, o 2000 metais jis buvo reorganizuotas į Tarptautinių ryšių centrą. Šiam padaliniui 1991-2002 metais vadovavo prof. Limas Kupčinskas. Pagrindinė veiklos kryptis - informacinis darbas, padedantis KMU studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams užmegzti ryšius su užsienio aukštosiomis medicinos mokyklomis, ligoninėmis, įsijungti į tarptautinio bendradarbiavimo programas. Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais atsivėrė plačios galimybės universitetų tarptautinei veiklai. 1990-2000 metais daugiau kaip 200 konkurso tvarka atrinktų geriausių studentų atliko vasaros praktikas Danijos, Švedijos, Vokietijos ligoninėse. Buvo parengtos ir realizuojamos dvišalio bendradarbiavimo sutartys su Lundo, Geteborgo, Linčopingo (Švedija), Magdeburgo (Vokietija), Helsinkio (Suomija), Nanto (Prancūzija) ir kitų šalių aukštųjų mokyklų fakultetais ir ligoninėmis. 

  1993 m. įsijungta į Europos Bendrijos ligoninių bendradarbiavimo programą HOPE, teikiama metodinė parama dalyvaujantiems Europos bendrijos TEMPUS, COPERNICUS, PECO, FP5 programose.

  1995 m. kartu su Gento (Belgija), Liono (Prancūzija), Pamplonos (Ispanija) universitetais pradėtas realizuoti trijų metų trukmės TEMPUS projektas tęstinio mokymo srityje.

  1996-1998 m. Tarptautinių ryšių centro darbuotojai vykdė TEMPUS projekto "Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra" administravimą.

  1997 m. pradėta vykdyti Europos Sąjungos distancinio mokymo medicinoje EuroTransMed programa.

  1998-2002 m. centras koordinavo Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programą, kurioje pagal dvišales sutartis bendradarbiavo su daugiau kaip 40 užsienio aukštojo mokslo institucijomis. Per šį laikotarpį 89 KMU studentai dalį savo studijų (nuo 3 iki 10 mėn.) studijavo užsienio partneriniuose universitetuose. Taip pat 33 KMU dėstytojas dėstė partnerinėje užsienio institucijoje.

  1999-2002 m. parengtos ir įvykdytos dvi Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČIO profesinio tobulinimosi programos. Virš 20 jaunų gydytojų ir rezidentų įgijo praktinių įgūdžių įvairiose užsienio ligoninėse.

  Užsieniečių studijų centras (1996-2002 m.)

  1990 metais tuometinio Kauno medicinos instituto vadovybė ir Libano konsulas pasirašė studentų priėmimo sutartį ir į Kauną atvažiavo 21 libanietis.
  1992 metais darbui su užsienio studentais buvo paskirta prodekanė Angelija Valančiūtė, o 1996 metais ji buvo paskirta naujai įkurto Užsieniečių studijų centro dekane. 
  Užsieniečių studijų centro pastangomis buvo plečiama šalių, iš kurių atvyksta studentai, geografija. Atvykti pirmiesiems studentams iš Jungtinių Arabų Emyratų padėjo tuometinis Lietuvos konsulas Gvidas Kerušauskas, iš Australijos - Lietuvos garbės konsulas Sidnėjuje Viktoras Šliteris. Buvo užmegzti glaudūs ryšiai su Lietuvos ambasadomis Izraelyje bei Turkijoje ir 1995 metais atvyko pirmieji studentai iš Izraelio. Vėliau, siekiant pritraukti daugiau studentų ir plėsti jų geografiją, pradėta dalyvauti tarptautinėse aukštojo mokslo parodose Pakistane, Kinijoje, Indijoje, Turkijoje, kiekvienais metais buvo važiuojama į Libaną ir Izraelį organizuoti stojamojo egzamino.
  1995 metais buvo įteiktas pirmasis diplomas KMU absolventui iš užsienio. Jį gavo odontologas iš Libano. 1996 metais KMU diplomus gavo pirmieji 15 gydytojų ir 9 provizoriai. 

  Tarptautinių ryšių ir studijų centras (2002 m. iki dabar)

  2002 m. abu skyriai buvo reorganizuoti į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, kuriam iki 2007 metų vadovavo prof. A. Valančiūtė. 2007 m. TRSC dekanu buvo paskirtas prof. Žilvinas Padaiga. TRSC veiklos sritys ir apimtys nuolat plėtėsi: didėjo tarptautinių programų ir tarpinstitucinių sutarčių skaičius, augo ne tik visą programą studijuojančių, bet ir atvykstančių, išvykstančių studentų, dėstytojų bei administracijos darbuotojų skaičius. 
  2003-2007 m. centras toliau koordinavo Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programą. Per šį laikotarpį 271 KMU studentas dalį savo studijų (nuo 3 iki 10 mėn.) studijavo užsienio partneriniuose universitetuose. Taip pat 118 KMU dėstytojas dėstė partnerinėje užsienio institucijoje.
  2007 metais, pasibaigus Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programai, prasidėjo naujoji Mokymosi visą gyvenimą programa (MVG, angl. Lifelong Learning Programme), kurios paprogramę Erasmus toliau administravo TRSC darbuotojai. Prasiplėtus programai atsirado galimybė studentams vykti ne tik studijoms, bet ir praktikai į ES institucijas. Taip pat atsirado galimybė ir neakademiniam KMU personalui kelti savo kvalifikaciją užsienyje. TRSC administravo ir atvykstančių į KMU vizitus - vidutiniškai per metus 30 studentų studijavo bei 10 dėstytojų skaitė paskaitas mūsų universitete.
  2003 - 2007 m. parengtos ir įvykdytos trys Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČIO profesinio tobulinimosi programos. Virš 30 jaunų gydytojų ir rezidentų įgijo praktinių įgūdžių įvairiose užsienio ligoninėse.

  Išsiplėtė koordinuojamų programų geografija. Nuo 2008 metų vyksta visuomenės sveikatos studentų ir dėstytojų mainų projektas tarp Europos Sąjungos ir Australijos universitetų (Australian-European Public Health Education project), kuriame aktyviai dalyvauja ir KMU Visuomenės sveikatos fakultetas.
  Nuo 2005 metų TRSC darbuotojai organizuoja ir vykdo bendrą KMU ir Karolinskos universiteto bendrą pasirenkamąjį kursą „Sveikatos vystymasis Europoje ir Europos Sąjungoje", kurio metu Karolinskos universiteto (nuo 2008 metų ir Florencijos universiteto) studentai atvyksta į Kauną, kur jiems paskaitas skaito KMU dėstytojai. Per penkis metus išaugo šio pasirenkamojo kurso studentų skaičius, išsiplėtė ir pats kursas. Nuo 2008 metų šis kursas jau vyko keturiose šalyse - Švedijoje, Lietuvoje, Belgijoje ir Italijoje, o nuo 2009 metų jame kartu su švedų ir italų studentais turėjo galimybę dalyvauti ir KMU studentai.
  TRSC darbuotojai dalyvauja rengiant, atvykstančių į KMU stažuotis gydytojų iš trečiųjų šalių, kursus. Nuo 2007 metų į KMU kardiologijos, kardiochirurgijos, laboratorinės medicinos, ginekologijos, neonatologijos, endokrinologijos, anesteziologijos, neurochirurgijos klinikas įvairios trukmės stažuotėms atvyksta gydytojai ir medicinos seserys iš Kazachstano. Per pastaruosius trejus metus iš viso buvo suorganizuota 17 gydytojų ir medicinos seserų tobulinimosi kursų, kurių metu savo kvalifikaciją KMU kėlė 199 specialistai. 
  2009 metų birželį KMU diplomai buvo įteikti penkioliktai absolventų laidai. KMU diplomus jau gavo 480 absolventų užsieniečių: 324 įgijo gydytojo, 96 odontologo, 54 provizoriaus ir 7 visuomenės sveikatos magistro specialybę. 
  Pastaraisiais metais užsienio studentų kilmės geografija išsiplėtė į beveik visus pasaulio kontinentus: Europą, Aziją, Australiją, Ameriką; viso 36 valstybes. 2009/10 mokslo metus KMU pradėjo jau 339 ikidiplominių studijų studentas užsienietis.

  TRSC koordinuojamos tarptautinės programos ir projektai:

  1. KMU studentų vasaros praktikos DANIJOJE programa (1990-2006);
  2. TEMPUS-PHARE programa "TĘSTINIŲ MEDICINOS STUDIJŲ PROGRAMA REFORMA LIETUVOJE" (1995-1998);
  3. TEMPUS-PHARE programa "GASTROENTEROLOGŲ RENGIMO REFORMA LIETUVOJE" (1997-2001);
  4. TEMPUS-PHARE programa "MEDICINOS STUDIJŲ REFORMA PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVAS" (1998-2000);
  5. EUROPOS SĄJUNGOS SATELITINĖS TELEVIZIJOS-DISTANCINIO MOKYMO programa "EUROTRANSMED" (1998-2002);
  6. ES SOCRATES/ERASMUS programa (1998-2007);
  7. "INTERNET-BASED MEDICAL EDUCATION" programa (1998);
  8. ES LEONARDO DA VINČIO programa "KMU GYDYTOJŲ REZIDENTŲ PRAKTIKA EUROPOS SĄJUNGOS LIGONINĖSE" (2000-2001);
  9. ES LEONARDO DA VINČIO programa "JAUNŲ GASTROENTEROLOGŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS LIGONINĖSE" (2000-2002);
  10. ES mokslo vystymo programa: FRAMEWORK 5 (FP5): "EVIDENCE BASED TECHNOLOGY INTERVENTIONS FOR HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT (EVITECH) 2000;
  11. ES LEONARDO DA VINČIO programa "LEONARDO DA VINČIO PROGRAMOS ĮTAKA LAISVAM JUDĖJIMUI EUROPOJE: LIETUVOS MEDICINOS REZIDENTŲ PAVYZDYS" (2003-2005);
  12. ES LEONARDO DA VINČIO programa "JAUNŲ ŠIRDIES-KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS LIGŲ GYDYTOJŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS PAGAL ES STANDARTUS " (2004-2006).
  13. ES LEONARDO DA VINČIO programa "EKSPERIMENTINĖS IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PATIRTIES ĮSISAVINIMAS - JAUNŲ LIETUVOS ONKOLOGŲ STAŽUOTĖS ES ŠALYSE" (2006-2007). 
  14. Europos Sąjungos - Australijos universitetų projektas „AUSTRALIAN-EUROPEAN PUBLIC HEALTH EDUCATION PROJECT" (2008-2011).
  15. ES MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ/ERASMUS programa (2007-2013).

 • Misija

  LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro misija - Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizuoti užsienio studentų studijas, kitų šalių sveikatos priežiūros personalo tobulinimąsi, universiteto dėstytojų, studentų ir personalo mainų programas, bendradarbiavimą su kitomis aukštosiomis mokyklomis, informuoti universiteto bendruomenę apie tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo galimybes.

 • Darbuotojai

   

  zilvinas.jpg (regular, 120x179) Prof. dr. Žilvinas Padaiga
  Dekanas
  zilvinas.padaiga@lsmuni.lt    
  Tel.: 8-37-396055, viet. 5168 (Medicinos akademija, kabinetas 101)
  alvidas.jpg (regular, 120x179)  Dr. Alvidas Šarlauskas
  Prodekanas

  alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt    
  Tel.: 8-37-395811, viet. 5169 (Medicinos akademija, kabinetas 102)
   
   jurgita.jpg (regular, 120x179)

  Jurgita Belickė
  Akademinių mainų skyriaus vedėja
  Erasmus+ programos administravimas, Nordplus ir BOVA projektai

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 138), Kaunas
  Tel.: 8-37-361981, viet. 5145
  jurgita.belicke@lsmuni.lt 

  laura-web.jpg (regular, 120x179) Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva
  Užsieniečių studijų skyriaus vedėja

  (Motinystės atostogose)
  laura.sapranaviciute@lsmuni.lt
  greta-web.jpg (regular, 120x180) Greta Rozenbergaitė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Užsienio studentų studijos

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 104.2), Kaunas
  Tel.: 8-37-327299, viet. 5146
  greta.rozenbergaite@lsmuni.lt
   
   laima.jpg (regular, 120x179) Laima Dobilienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Ryšiai su užsienio alumnais

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 105), Kaunas
  Tel.: 8-37-396052
  laima.dobiliene@lsmuni.lt  

   ruta.jpg (regular, 120x179) Rūta Antanaitienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Užsienio studentų priėmimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 104.1), Kaunas
  Tel.: 8-37-327259, viet. 5104
  fstudent@lsmuni.lt   
   
   evelina.jpg (regular, 120x179) Evelina Mačiulskienė
  Tarptautinių programų rinkodaros koordinatorė
  Tarptautinė rinkodara

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 137), Kaunas
  Tel.: 8-37-327209, viet. 5125
  evelina.maciulskiene@lsmuni.lt     
   
   rokas-web.jpg (200x200, 120x180) Rokas Anisas
  Tarptautinių programų rinkodaros koordinatorius
  Grafikos dizaineris

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 132), Kaunas
  Tel.: 8-37-395818, viet. 5112  
  rokas.anisas@lsmuni.lt  
   

  ausra.jpg (regular, 120x179)
  Aušra Surantienė
  Studijų koordinatorė
  Kontaktai su agentais ir reklama

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 104.1), Kaunas
  Tel.: 8-37-327250, viet. 5143
  ausra.surantiene@lsmuni.lt    
   
   simona-web.jpg (regular, 120x179)

  Simona Černiauskienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Mokesčio už mokslą administravimas, užsienio studentų studijos

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 104.3), Kaunas
  Tel.: 8-37-395801, viet. 5109

  simona.cerniauskiene@lsmuni.lt

    
   
   milda-web.jpg (regular, 120x180) Milda Mankelevičienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Akademinių ir migracijos pažymų administravimas, absolventų diplomų tvirtinimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 105), Kaunas
  Tel.: 8-37-395811, viet. 5170
  milda.mankeleviciene@lsmuni.lt  

   ingrida-web.jpg (regular, 120x180) Ingrida Krasauskienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Mainų projektai su JAV ir Prancūzija

  Tel.: 8-610-66969
  ingrida.krasauskiene@lsmumokykla.lt
   gintare.jpg (regular, 120x179) Gintarė Diliūnienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Bendradarbiavimas su Kazachstanu, projektų administravimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 105.1), Kaunas
  Tel.: 8-37-327297, viet. 5155 
  gintare.diliuniene@lsmuni.lt
   kestas.jpg (regular, 120x179) Kęstutis Gasevičius
  Tarptautinių programų koordinatorius
  Bendradarbiavimas su Kazachstanu

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 132), Kaunas
  Tel.: 8-37-327300, viet. 5132
  Mob.: 8 698 28504
  kestutis.gasevicius@lsmuni.lt  
   irina--web.jpg (regular, 120x179) Irina Semeško
  Projekto koordinatorė
  Projekto "Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas" koordinavimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 132), Kaunas
  Tel.: 8-37-327300, viet. 5132
  irina.semesko@lsmuni.lt
   zaneta.jpg (regular, 120x179) Žaneta Dičkutė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Išvykstančiųjų studijoms Erasmus+ studentų mobilumas, Erasmus+ bendradarbiavimo sutartys

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 135), Kaunas
  Tel.: 8-37-327301, viet. 5156
  zaneta.dickute@lsmuni.lt   

  agne-web.jpg (regular, 120x179)

  Agnė Jašauskaitė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Atvykstančiųjų Erasmus+ studentų mobilumas, Erasmus+ personalo mobilumas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 135), Kaunas
  Tel.: 8-37-395819, viet. 5113
  agne.jasauskaite@lsmuni.lt
   jurga.jpg (regular, 120x180) Dr. Jurgita Grigienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Išvykstančiųjų praktikai Erasmus+ studentų mobilumas, tinklalapio priežiūra

  Darbo grafikas:
  III ir V - Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 135), Kaunas
  Tel.: 8-37-327301, viet. 5156
  jurgita.grigiene@lsmuni.lt    
   
   jevgenij-web.jpg (regular, 120x179)

  Jevgenij Razgulin
  Psichologas

  Medicinos akademija, A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 128), Kaunas
  jevgenij.razgulin@lsmuni.lt 
  Tel.: 8-37-242904, viet. 5126
  Mob. tel.: 8-686-31579


  justina.jpg (regular, 120x179)
  Justina Vonžodienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  (Motinystės atostogose) 
  justina.vonzodiene@lsmuni.lt
  kristina.jpg (regular, 120x179) Kristina Kavaliauskaitė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  (Motinystės atostogose)
  kristina.kavaliauskaite@lsmuni.lt