Spausdinti

Papildomos praktikos

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO

PAPILDOMŲ PRAKTIKŲ VYKDYMO TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU arba Universitetas) studentų papildomos praktikos vykdymo tvarka parengta vadovaujantis LSMU studijų reglamentu bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-540 „Dėl rekomendacijų antrosios pakopos papildomoms praktikoms patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

2. Studentų papildomos praktikos vykdymo tvarkos (toliau – tvarka) tikslas – nustatyti LSMU studentų papildomos praktikos (toliau – papildomos praktikos) planavimo, organizavimo tvarką, papildomos praktikos atlikimo reikalavimus, siekiant suteikti palankias sąlygas studentams įgyti praktinių studijuojamos specialybės įgūdžių, papildomos praktikos vertinimo tvarką bei papildomos praktikos ataskaitai keliamus reikalavimus.

3. Šia tvarka nustatomas LSMU pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentų (Lietuvos ir užsienio valstybių piliečių) papildomos praktikos vykdymas Lietuvos ir užsienio praktikos bazėse.

4. Studentų papildoma praktika vyksta ir už ją atsiskaitoma pagal LSMU patvirtintą papildomos praktikos ataskaitos formą.

 Plačiau

PASTABOS:

1. Sutartis galite pasiimti Karjeros centre atnešus prašymą dėl papildomos praktikos atlikimo, taip pat pateikia LSMU tinklalapyje akademinėje informacijoje Studijų centro paskelbtą studijų tvarkaraštį (jei praktiką planuojama atlikti studijų metu) ir papildomos praktikos lankymo grafiką (lankymo grafiko formą galite rasti prie papildomos praktikos dokumentų) patvirtintą praktikos mentoriaus ir organizacijos / klinikos / skyriaus vadovo).

2. Studentai privalo ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki praktikos pradžios, nurodytos papildomos praktikos sutartyje, Karjeros centrui grąžinti vieną, visų šalių pasirašytą, sutarties egzempliorių. Nepilnai pasirašytos sutartys yra negaliojančios ir studentai negali atlikti praktikos.

3. Pasirašant sutartis pirmiausia studentas gauna universiteto parašus, o vėliau priimančios organizacijos parašus.

4. Maksimali papildomos praktikos valandų suma vasaros metu (liepos - rugpjūčio mėnesiais) negali viršyti 40 val. per savaitę, studijų metu (rugsėjo - birželio mėnesiais) 20 val. Minimalus praktikos atlikimo laikas – 40 val.

5. Studentai, norintys pratęsti papildomos praktikos sutartį, ne vėliau kaip 5 darbo dienas iki praktikos termino pabaigos Karjeros centro atsakingam darbuotojui pateikia raštišką papildomos praktikos bazės ir papildomos praktikos mentoriaus sutikimą dėl papildomos praktikos pratęsimo, LSMU tinklalapyje akademinėje informacijoje Studijų centro paskelbtą studijų tvarkaraštį (jei praktiką planuojama atlikti studijų metu) ir papildomos praktikos lankymo grafiką, pasirašytą praktikos mentoriaus. Studentui pateikus nurodytus dokumentus, Karjeros centro atsakingas darbuotojas parengia trišalį susitarimą dėl papildomos praktikos sutarties pratęsimo. Papildomos praktikos sutarties pratęsimas pasirašomas tarp LSMU, papildomos praktikos bazės (įmonės, įstaigos arba organizacijos vadovo (arba jo įgalioto asmens) ir praktikos mentoriaus) ir studento. Studentai privalo ne vėliau kaip 1 darbo dieną iki papildomos praktikos sutarties galiojimo pabaigos Karjeros centrui grąžinti vieną, visų šalių pasirašytą, susitarimo egzempliorių.

6. Be pateisinamos priežasties studentui nutraukus trišalę papildomos praktikos sutartį, papildoma praktika yra neįskaitoma jokia apimtimi. Priežasties pateisinimą įvertina Karjeros centro vadovas.

7. Papildomos praktikos ataskaita yra pildoma kiekvieną papildomos praktikos atlikimo dieną: nurodomi atlikti įgūdžiai, jų atlikimo savarankiškumo lygmuo ir papildomos praktikos atlikimo trukmė valandomis (už atliktas dienos užduotis pasirašo papildomos praktikos mentorius, nurodytas sutartyje). Papildomos praktikos atlikimo laikas turi sutapti su papildomos praktikos lankymo grafike nurodytu papildomos praktikos lankymo laiku, kuris turi būti pasirašytas papildomos praktikos mentoriaus.

8. Studentas, atlikęs papildomą praktiką, tinkamai parengtą papildomos praktikos ataskaitą pateikia Karjeros centro atsakingam darbuotojui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo papildomos praktikos pabaigos.

9. Kiekviena studijų programa turi atskirą ataskaitos formą.

10. Kilus klausimams Karjeros centro kontaktus rasite čia.

PAPILDOMOS PRAKTIKOS DOKUMENTŲ FORMOS

PILDYMO PAVYZDYS

LANKYMO GRAFIKAS PRIVALOMAS STUDIJŲ IR VASAROS METU

(pateikiamas su prašymu dėl papildomos praktikos atlikimo)

STUDENTAI ATLIEKANTYS PAPILDOMĄ PRAKTIKĄ LIETUVOJE DOKUMENTUS TEIKIA PER PRAKTIKA.LSMUNI.LT

PRAŠYMAI / APPLICATION

Dėl papildomos praktikos atlikimo,

Dėl papildomos praktikos pratęsimo,                 

Dėl papildomos praktikos nutraukimo,

Application for implementation of additional practice,
PAPILDOMOS PRAKTIKOS LANKYMO GRAFIKAS / ADDITIONAL PRACTICE PLANNING GRAPHICS
Lankymo grafikas Planning graphics
PAPILDOMOS PRAKTIKOS ATASKAITA / ADDITIONAL PRACTICE REPORT
Medicinos akademija Veterinarijos akademija

Medicinos,

Medicininės ir veterinarinės genetikos,

Medicininės ir veterinarinės biochemijos,

Farmacijos,

Kineziterapijos,

Ergoterapijos,

Slaugos,

Akušerijos,

Odontologijos,

Burnos higienos,

Visuomenės sveikatos,

Socialinio darbo medicinoje,

Sveikatos informatikos,

Sveikatos psichologijos.

Veterinarinės maisto saugos,

Veterinarinės medicinos,

Maisto mokslo,

Gyvūnų mokslo,

Gyvulininkystės technologijos.