Spausdinti

Papildomos praktikos

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO

PAPILDOMŲ PRAKTIKŲ VYKDYMO TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) studentų papildomų praktikų vykdymo tvarka parengta vadovaujantis LSMU pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų reglamentu bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio mėn. 19 d. įsakymu Nr. V-540 „Dėl rekomendacijų papildomoms praktikoms patvirtinimo“ ir šio įsakymo vėlesniais pakeitimais.

2. Studentų papildomų praktikų vykdymo tvarkos (toliau – tvarkos) tikslas – nustatyti LSMU studentų papildomų praktikų (toliau – papildoma praktika) planavimo, organizavimo tvarką, praktikos atlikimo reikalavimus, siekiant suteikti palankias sąlygas studentams įgyti praktinių studijuojamos specialybės įgūdžių, papildomos praktikos vertinimo tvarką bei papildomos praktikos ataskaitai keliamus reikalavimus.

3. Šia tvarka yra nustatomas LSMU pirmos, antros pakopų ir vientisųjų studijų studentų papildomų praktikų vykdymas Lietuvos ir užsienio praktikos bazėse.

4. Studentų papildoma praktika vyksta ir už ją atsiskaitoma pagal LSMU patvirtintą papildomų praktikų ataskaitos formą.

 Plačiau

 

PASTABOS:

1. Sutartis galite pasiimti Karjeros centre atnešus prašymą (studijų metu papildomai atnešus studijų tvarkaraštį ir papildomos praktikos lankymo grafiką patvirtintą praktikos vadovo ir organizacijos / klinikos / skyriaus vadovo). Jei praktika atliekama vasaros metu ir nėra galimybės atvykti į Karjeros centrą dėl sutarčių rašykite el. paštu evelina.akinyte@lsmuni.lt

2. Sutartys trimis egzemplioriais turi būti pasirašytos visų trijų šalių likus 5 darbo dienoms iki praktikos pradžios ir vienas sutarties egzempliorius pristatytas į Karjeros centrą. Pasirašant sutartis su LSMU ligonine Kauno klinikomis būtini šie parašai: studento, Karjeros centro, universiteto, praktikos vadovo, klinikos vadovo, direktorės visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms. Nepilnai pasirašytos sutartys yra negaliojančios ir studentai negali atlikti praktikos.

3. Pasirašant sutartis pirmiausia studentas gauna universiteto parašus, o vėliau priimančios organizacijos parašus.

4. Maksimali papildomos praktikos valandų suma vasaros metu (liepos - rugpjūčio mėnesiais) negali viršyti 60 val. per savaitę, studijų metu (rugsėjo - birželio mėnesiais) 20 val. Apribojimo dėl minimalaus praktikos laiko nėra. 

5. Sutartys iš universiteto pusės pasirašomos per 4-5 dienas.

6. Studentai norintys pratęsti sutartis į Karjeros centrą turi kreiptis ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki praktikos pabaigos. Norint pratęsti studijų metu atliekamos papildomos praktikos sutartis būtina turėti prašymą, studijų tvarkaraštį ir papildomos praktikos vadovo bei organizacijos / klinikos / skyriaus vadovo pasirašytą papildomos praktikos grafiką. Norint pratęsti papildomą praktiką vasarai pakanka prašymo.

7. Ataskaitos yra pildomos kiekvieną dieną, nurodant laiką, valandų skaičių ir atliktas užduotis (už atliktas dienos užduotis pasirašo praktikos vadovas nurodytas sutartyje). Papildomos praktikos laikas turi sutapti su papildomos praktikos lankymo grafiku, kuris turi būti patvirtintas papildomos praktikos vadovo ir organizacijos / klinikos / skyriaus vadovo. Netinkamai užpildytos ir laiku neatneštos ataskaitos nebus priimamos.

8. Kilus klausimams Karjeros centro kontaktus rasite čia.

 

 

Papildomos praktikos ataskaitos forma
Prašymas dėl papildomos praktikos atlikimo
Prašymas dėl papildomos praktikos nutraukimo
Prašymas dėl papildomos praktikos pratęsimo
Additional practice report
Application for implementation of additional practice