Turto valdymo tarnyba

 • Patalpų nuomos konkursas

 • Transporto priemonių pardavimas aukciono būdu

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas skelbia nereikalingo ir/ar netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešą aukcioną. Viešo aukciono būdu bus parduodama 10 transporto priemonių.

  Turto saugomo adresu Ašigalio g. 2, Kaunas, apžiūra vyks 2018 m. rugpjūčio 24 d. nuo 9.00 iki 15.00 valandos. Už apžiūrą atsakingas turto valdymo specialistas Merunas Slavikas, el.p.  merunas.slavikas@lsmuni.lt, tel.: 867003690.

  Aukciono dalyviai gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys (ne jaunesni kaip 18 metų). Jie aukcione gali veikti savarankiškai arba įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitų asmenų. Žiūrovai į aukcioną nebus įleidžiami.

  Aukciono dalyvis privalo būti  sumokėjęs 50 eurų aukciono dalyvio mokestį, ir su kitais aukciono komisijai  pateikiamais dokumentais pateikti mokėjimo nurodymo kopiją.  Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas dalyvio mokestis duomenys:  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, juridinio asmens kodas 302536989, a/s Nr. LT09 7044 0600 0290 5377, AB „SEB bankas“, kodas 70440, mokėjimo paskirtis: „aukciono dalyvio mokestis“. Aukciono dalyviui laimėjus aukcioną, jo dalyvio mokestis įskaitomas į galutinę įsigyto turto kainą. Neįvykusio aukciono dalyviui arba nelaimėjusiam aukciono dalyviui, aukciono dalyvio mokestis grąžinamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pasibaigus aukcionui.

  Registracijos į aukcioną pradžia 2018 m. rugsėjo 5 d. 9 val. 00 min. pabaiga 9 val. 50 min. Per nustatytą registracijai laiką neatvykę asmenys neregistruojami dalyvių registracijos žurnale ir aukcione nedalyvauja. Aukciono pradžia 2018 m. rugsėjo 5 d. 10 val. 00 min. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto patalpose, adresu Ašigalio g. 2, Kaunas, 26 kabinete.

  Aukciono sąlygos

 • Veikla

  Tarnybos organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina Universiteto valdomo turto efektyvų, taupų ir racionalų naudojimą ir disponavimą juo.

 • Funkcijos

  • kaupia ir tvarko duomenis (išskyrus buhalterinius duomenis) apie visą Universiteto valdomą registruotą turtą, teikia informaciją apie šį turtą, daiktines teises į jį.
  • tvarko Universiteto valdomo registruoto turto duomenis, dokumentus, užtikrina duomenų registraciją ir atnaujinimą viešuosiuose registruose.
  • tvarko dokumentus, susijusius su Universitetui perduoto turto valdymu, naudojimu ir disponavimu.
  • dalyvauja turto, kuris yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, komisijos darbe.
  • organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Universiteto turto priėmimą iš padalinių, saugojimą, išardymą, likvidavimą arba pardavimą viešuosiuose aukcionuose.
  • organizuoja turto vertinimą.
  • vykdo statinių techninę priežiūrą, t. y. užtikrina Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Dalyvauja pastatų ir statinių defektų darbų aktų sudaryme.
  • ruošia dokumentus ir teikia Viešiesiems registrams užsakymus dėl nekilnojamojo turto inventorizacijos (kadastrinių matavimų) ir dėl nekilnojamojo turto ir transporto priemonių teisinės registracijos.
  • organizuoja Universiteto transporto darbą, vykdo transporto paslaugų užsakymus, užtikrina tinkamą autotransporto techninę būklę, eksploatavimą, remontą ir saugojimą. Planuoja lėšų poreikį šios funkcijos įgyvendinimui.
  • organizuoja materialinių vertybių tiekimą, priima ir saugo, sandėliuoja ir išduoda.
  • organizuoja nereikalingo valstybės funkcijoms vykdyti materialiojo turto nuomas (apskaičiuoja negyvenamųjų patalpų ilgalaikių nuomų pradines nuomos kainas).
 • Kontaktai

  Turto valdymo tarnyba
  Adresas:
  Ašigalio g. 2, Kaunas
  Kontaktai

  Juozas Jaras
  Vyr. inžinierius turto priežiūrai ir teisinei registracijai
  L.e. turto valdymo tarnybos vadovo pareigas
  Tel. (8 37) 395453
  Tarnybinis mob. 8 686 40565
  El. paštas: juozas.jaras@lsmuni.lt
  Ašigalio g. 2 – 26

   

  Merunas  Slavikas
  Turto valdymo specialistas
  Tel. (8 37) 395454
  Tarnybinis mob. 8 670 03690
  El. paštas: merunas.slavikas@lsmuni.lt
  Ašigalio g. 2 – 25

   

  Edita Lasinskienė
  Sandėlininkė
  Tel. (8 37) 395461
  Tarnybinis mob. 8 699 45374
  El. paštas: edita.lasinskiene@lsmuni.lt
  Ašigalio g. 2 – 29

   

  Irena Sakalinskienė
  Sandėlininkė
  Tel. (8 37) 363206 (vietinis – 160)
  Tarnybinis mob. 8 662 37888
  El. paštas: irena.sakalinskiene@lsmuni.lt
  Tilžės g. 18

   

  Antanas Vilkas
  Aprūpinimo skyriaus specialistas
  Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 118)
  Tarnybinis mob. 8 682 19939
  El. paštas: antanas.vilkas@lsmuni.lt
  Tilžės g. 18 – 11

   

  Albinas Brancevičius
  Transporto skyriaus administratorius
  Tel. (8 37) 395460
  Tarnybinis mob. 8 633 31188
  El. paštas: Albinas.Brancevicius@lsmuni.lt 
  Tilžės g. 18 - 12 („Kalvė), Kaunas 

   

  Vytautas Barkauskas
  Mechanikas
  Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 118)
  Tarnybinis mob. 8 698 45377
  El. paštas: vytautas.barkauskas@lsmuni.lt
  Tilžės g. 18 - 12 („Kalvė“), Kaunas