Spausdinti

Vientisosios studijos

                                                                                                                                                                              

 

Medicina

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – medicina

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, medicinos gydytojo kvalifikacija

Studijų trukmė – 6 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Medicinos programos studijos yra vientisosios, šešerių metų trukmės, jas sudaro 54 bendrojo universitetinio lavinimo, fundamentaliosios ir specialiosios medicinos pagrindų dalykai, kurių apimtis - 240 kreditų (arba 360 ECTS kreditų). Nuo antrųjų studijų metų Medicinos fakultete visi dalykai studijuojami pagal naują, probleminio mokymo modelį, kai studijos vyksta pagal teorinius ir klinikinius modulius. Per pirmąją studijų programos laikotarpio pusę (3 m.) studijuojami bendrojo universitetinio lavinimo, humanitarinio - socialinio ir studijų programos pagrindų dalykai, suteikiantys bendrą universitetinį išsilavinimą, bei fundamentaliosios ir ikiklinikinės medicinos dalykai, pvz., anatomija, žmogaus histologija ir embriologija, citologija ir parazitologija, genetika bei judėjimo, kvėpavimo, kraujotakos ir kiti moduliai, suteikiantys tolesnėms studijoms reikiamas žinias apie sveiko ir sergančio žmogaus kūno sandarą ir funkciją. Antrojoje studijų dalyje įgyjama žinių apie žmogaus ligų priežastis, jų atsiradimo mechanizmus, ligų požymius, jų nustatymo būdus ir bendrus gydymo principus. Studijuojami klinikiniai vidaus ligų, chirurgijos, intensyvios medicinos, akušerijos-ginekologijos, vaikų sveikatos, visuomenės sveikatos ir kiti moduliai. Praktinių gebėjimų įgyjama ligoninėje specialiosios medicinos modulių paskaitų ir klinikinės medicinos praktikos, kuri vyksta šeštaisiais studijų metais, metu.

Studijos baigiamos bendru teoriniu-testiniu ir praktiniu (prie ligonio lovos) egzaminu, kurį išlaikius suteikiamas sveikatos mokslų magistro laipsnis ir gydytojo kvalifikacija. Baigę programą ir gavę diplomą absolventai gali dirbti įvairiose biomedicinos srities bendrosios praktikos institucijose, studijuoti  rezidentūroje, kurioje  įgyjama gydytojo specialisto kvalifikacija, studijuoti ir dirbti mokslinį darbą nespecializuotos biomedicinos doktorantūroje.

                                                                                                                                                                              

 

Farmacija

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – farmacija

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, vaistininko profesinė kvalifikacija

Studijų trukmė – 5 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus farmacijos magistrus, suteikti farmacijos mokslo žinių ir ugdyti gebėjimus, reikalingus farmacinei veiklai ir darbui su vaistiniais preparatais įvairiose sveikatinimo srityse, taikyti šiuolaikines technologijas profesinės rinkos sąlygomis, išugdyti poreikį domėtis vaistinių medžiagų gavybos, apdorojimo, vaistinių preparatų gamybos, tyrimo, laikymo, pardavimo ar išdavimo, kokybės garantavimo ir kontrolės klausimais, farmacijos mokslo ir praktikos naujovėmis, ugdyti kūrybinį, mokslinį ir kritinį mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant, ugdant gebėjimą išlaikyti reikiamą profesinę kompetenciją visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

Studijų rezultatas – absolventas, baigęs Farmacijos studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų magistro laipsnį ir vaistininko profesinę kvalifikaciją, gali dirbti viešosiose ar ligoninių vaistinėse, didmeninės vaistų prekybos ir tiekimo įmonėse, farmacijos pramonės įmonėse bei jų atstovybėse, farmacijos mokslinius tyrimus vykdančiose laboratorijose ir farmacijos mokslo paslaugas teikiančiose įmonėse, valstybinėse įstaigose, reguliuojančiose su farmacija siejamas veiklas, klinikinės farmacijos specialistais ligoninėse ir kitose su vaistų terapija susijusiose įstaigose. Universitetinės farmacijos programos absolventai gebės įvertinti farmacinę veiklą etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriais; organizuoti ir vykdyti vaistinių preparatų didmeninį platinimą, vaistinių preparatų pardavimą (išdavimą) gyventojams ir farmacininko paslaugos ir farmacinės rūpybos teikimą vaistinėse; organizuoti ir vykdyti vaistinių preparatų gamybą vaistinėse ir pramonės įmonėse, kokybės garantavimą atsižvelgiant į geros praktikos reikalavimus; organizuoti ir vykdyti vaistinių preparatų standartinius laboratorinius tyrimus, pradedant problemos įvardijimu ir baigiant bandymų duomenų įvertinimu bei kvalifikavimu; naudoti šiuolaikines informacinių technologijų priemones farmacinės veiklos uždaviniams spręsti; objektyviai vertinti teorines ir praktines farmacijos mokslo naujoves; praktiškai taikyti farmacijos mokslo naujausias teorijas, metodus ir technologijas; savarankiškai vykdyti tyrimus, kūrybiškai taikyti žinomus analizės metodus, žinoti metodų taikymo ribas, mokėti įvertinti tyrimų duomenis, nustatyti jų patikimumą; spręsti praktinius farmakoterapijos, vaistų pakeičiamumo ir tinkamo vartojimo klausimus; spręsti profesines problemas, susijusias su kokybine ir kiekybine informacija, apimančias ir tokias situacijas, kai vertinimus reikia daryti turint ribotą informaciją.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/farmacija-vientisosios-studijos.html.

                                                                                                                                                                              

 

Odontologija

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – odontologija

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, gydytojo odontologo kvalifikacija

Studijų trukmė – 5 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus gydytojus odontologus, mokančius taikyti naujausius odontologijos mokslo ir praktikos laimėjimus, ir gebančius ištirti ir įvertinti paciento burnos ir aplinkinių audinių būklę, nustatyti diagnozę, gydyti skirtingas odontologines ligas, vykdyti jų profilaktiką, nuolat tobulinti gydytojo odontologo profesinius įgūdžius. Šie specialistai žinos skirtingų odontologinių ligų simptomus, pasireiškimo burnoje formas, veiksmingiausias gydymo ir profilaktikos priemones; įstatymus, reglamentuojančius gydytojo odontologo darbą; gydymo įstaigos darbuotojo higienos reikalavimus. Mokės atsakingai, kruopščiai, savarankiškai dirbti, bendrauti su pacientais ir kolegomis.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs odontologijos studijų programą ir įgijęs odontologijos  magistro ir gydytojo odontologo kvalifikaciją, gali dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose: pirminės sveikatos priežiūros centruose, odontologijos klinikose ir kabinetuose, viešosiose įstaigose, kolegijose ir universitetuose.

                                                                                                                                                                               

 

Veterinarinė medicina

Studijų krypčių grupė - veterinarijos mokslai

Studijų kryptis – veterinarija

Suteikiamas veterinarijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, veterinarijos gydytojo kvalifikacija

Studijų trukmė – 6 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus veterinarijos gydytojus magistrus, mokančius taikyti naujausius mokslo ir praktikos laimėjimus veterinarijos ir maisto saugos srityse. Šie specialistai gebės: atlikti klinikinius gyvūnų tyrimus bei vertinti laboratorinių tyrimų rezultatus; nustatyti gyvūnų ligas, analizuoti gyvūnų organizmo sandarą ir funkcijas, gydyti gyvūnus bei vykdyti gyvūnų ligų profilaktikos, likvidavimo ir kontrolės priemones; vertinti gyvūnų ligų ir infekcinių ligų, kuriomis serga ir žmogus, ir gyvūnai epidemiologinę situaciją, kad būtų garantuota gyvūnų ir visuomenės sveikata; kontroliuoti  maisto ir pašarų saugą nuo pirminės gamybos iki galutinio produkto; organizuoti gyvūnų apsaugos priemonių įgyvendinimą pagal teisės aktų reikalavimus; dirbti komandoje sprendžiant profesinius klausimus, nuolat tobulinti veterinarijos gydytojo profesinius įgūdžius.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs Veterinarinės medicinos studijų programą ir įgijęs veterinarijos mokslų magistro ir veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, gali dirbti valstybiniu arba privačiu veterinarijos gydytoju. Valstybiniai veterinarijos gydytojai dirba: Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje; Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute; maisto tvarkymo įmonėse. Privatūs veterinarijos gydytojai užsiima: gyvūnų ligų profilaktika ir gydymu; steigia privačias klinikas ir privačias veterinarijos vaistines. Užsiima veterinarinių vaistų įsigijimu ir platinimu. Daugelis privačių veterinarijos gydytojų sutarčių pagrindu atlieka Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos užsakomuosius darbus.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/veterinarine-medicina-vientisosios-studijos.html.