Spausdinti

Magistrantūra

Svarbi informacija


Pasikeitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimui Nr. 1228 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2015 m. gegužės 6 d. valstybės finansuojamų studijų vietų magistrantūros studentai, nutraukę studijas savo noru, privalės grąžinti lėšas į valstybės biudžetą.

                                                                                                                                                                            


Medicininė chemija

Jungtinė antrosios pakopos studijų programa (vykdoma kartu su KTU)

Studijų krypčių grupė - fiziniai mokslai

Studijų kryptis – chemija

Suteikiamas –  fizinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Stoti gali: fizinių, technologijos ar biomedicinos mokslų studijų srities bakalaurai. Bakalauro diplomo priedėlyje turi būti ≥ 18 kr. chemijos studijų krypties dalykų.

Jungtinės Medicininės chemijos magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių, gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo bei farmacijos pramonės problemas bei siekiančius dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus ar tęsti studijas doktorantūroje

                                                                                                                                                                              

 

Gyvensenos medicina

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės sveikata

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 1,5 metų (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti sveikatos mokslų magistrus, kurie taptų jungiamąja grandimi tarp medicinos ir visuomenės sveikatos, mokančius diegti praktikoje šiuolaikinius sveikos gyvensenos principus, nustatyti rizikos veiksnius asmens sveikatai ir keisti jo gyvenseną; specialistai gebės: nustatyti ir vertinti visuomenės ir asmens sveikatos problemas, analizuoti ir interpretuoti gyventojų sveikatos rodiklius, nustatyti ir vertinti aplinkos, gyvensenos, psichosocialinius ir biologinius veiksnius, bei išmanyti kaip kompleksiškai valdyti jų neigiamą poveikį sveikatai; konsultuoti asmenis sveikos gyvensenos klausimais savo kompetencijų ribose; įvertinti žalingus įpročius ir priklausomybes, netinkamą mitybą, nepakankamą fizinį aktyvumą ir kitus sveikatos rizikos veiksnius; didinti asmens motyvaciją keisti elgseną, sudaryti asmeninį elgesio korekcijos planą ir vertinti pokyčius; atsižvelgiant į  naujausias elgesio keitimo ir motyvacijos teorijas, taikant sveikatos ugdymo ir stiprinimo metodologiją, sukurti asmens elgesio keitimo programą; apibrėžti pirminės, antrinės ir tretinės profilaktikos galimybes ir poreikius, vykdyti pirminę ligų profilaktiką, pagrįsti ligų prevencijos programas, sveikos aplinkos ir gyvensenos gerinimo projektus, mokėti juos įgyvendinti bei vertinti jų efektyvumą;

Studijų rezultatai – asmenys, baigę šią studijų programą ir įgiję sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti gyvensenos medicinos specialistais aukščiausio lygmens sveikatos priežiūros struktūrose, visuomenės sveikatos centruose, savivaldybių gydytojų tarnybose, visuomenės sveikatos biuruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, dėstyti aukštojoje mokykloje, tęsti studijas doktorantūroje.

Daugiau skaityktie čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/gyvensenos-medicina-magistrantura.html.

                                                                                                                                                                                

 

Sveikatinimas ir reabilitacija

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis - reabilitacija

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 1,5 metų

Nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas


Antrosios studijų pakopos studijų programa „Sveikatinimas ir reabilitacija“ apima visus sveikatinimo bei reabilitacijos aspektus, atsižvelgiant į šių procesų vietą ir laikotarpį, į amžiaus tarpsnius ir dalyvių sveikatos būklę, suteikiant galimybę pasirinkti vieną iš penkių specializacijų (šakų) pagal darbo pobūdį ar interesų sritis: išplėstinę ergoterapiją, klinikinę kineziterapiją, sveikatinimą fiziniais pratimais, sporto kineziterapiją, vaikų reabilitaciją.

Studijų paskirtis – rengti reabilitacijos magistrus, gebančius praktinėje veikloje pritaikyti teorines žinias sveikatinimui ir reabilitacijai, mokančius planuoti ir vykdyti mokslinius darbus bei mokslinių darbų rezultatus pritaikyti praktikoje.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs studijų programą „Sveikatinimas ir reabilitacija“ ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikaciją, turės žinių ir gebėjimų, reikalingų žmonių sveikatinimui ir reabilitacijai, o taip pat atliekamo darbo analizei, pagrindimui, konsultavimui, programų parengimui ir galės dirbti valstybinėse ir privačiose visų sveikatos priežiūros lygmenų įstaigose (ligoninėse, poliklinikose, reabilitacijos centruose) bei sveikatingumo centruose.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/sveikatinimas-ir-reabilitacija-magistrantura.html.

                                                                                                                                                                                

 

Gyvulininkystės technologija

Studijų krypčių grupė - žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis – gyvulininkystė

Suteikiamas žemės ūkio mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai

Nuolatinė studijų forma,  taikomas dieninis mokymosi būdas;

Studijų trukmė – 2,5 metų

Ištęstinė studijų forma,  taikomas neakivaizdinis mokymosi būdas


Studijų paskirtis – rengti aukštos profesinės ir mokslinės kvalifikacijos magistrus, gilinti biomedicinos mokslų srities zootechnikos krypties fundamentaliųjų dalykų žinias apie gyvūnų produkcijos gamybos technologijas, gyvūnų genetiką ir veislininkystę, biotechnologijas bei turinčius jų taikymo įvairiose srityse įgūdžių, pasirengusius savarankiškam vadybiniam ir moksliniam darbui gyvulininkystės sektoriuje, sprendžiančius žemės ūkio ir gyvulininkystės institucijų bei nacionalines, regionines, vietos problemas, veikiant integracijos ir globalizacijos veiksniams.

Baigęs studijas specialistas gebės:

 • taikyti žinias aktualioms žemės ūkio ir gyvulininkystės problemoms spręsti;
 • sėkmingai dirbti administracinį, pedagoginį, konsultacinį darbą žemės ūkio ir gyvulininkystės viešajame sektoriuje;
 • formuoti šiuolaikines konsultavimo mokslines žinias, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus bei taikyti šiuos gebėjimus žemės ūkio ir gyvulininkystės praktikoje;
 • organizuoti gyvulininkystės produkcijos gamybos procesą, kontroliuojantį technologijų įgyvendinimą, tiriantį rinką, atliekantį gyvulininkystės produkcijos vartotojų paiešką;
 • organizuoti gyvulininkystės produktų gamybą, pasirenkantį pažangiausias gyvūnų auginimo technologijos bei taikyti perspektyviausius veislininkystės darbo metodus, biotechnologijas, įvertinti prioritetus, ES žemės ūkio politikos erdvėje;
 • įgyvendinti aplinkos ir maisto saugos, gyvūnų gerovės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, atsižvelgiant į žemės ūkio gamybos ir gamtos išteklių bei aplinkos vertybių palaikymą;
 • kurti savarankišką verslą.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programą ir įgijęs žemės ūkio mokslų kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti gyvūnų produkciją gaminančiose įmonėse, veislininkystės sistemoje, pašarų gamybos ir jų kokybės vertinimo sistemoje, pieno, mėsos bei jų produktų perdirbimo sistemoje, konsultavimo tarnybose, rajonų savivaldybėse, draudimo kompanijose, žemės ūkio paslaugas teikiančiose institucijose.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/gyvulininkystes-technologija-bakalauras-ir-magistrantura.html.

                                                                                                                                                                              

 

Gyvūninių išteklių valdymas

Studijų krypčių grupė - žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis – gyvulininkystė

Suteikiamas žemės ūkio mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 1,5 metai nuolatine  studijų forma; 2  metai  ištęstine studijų  forma.


Studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus aukštos profesinės ir mokslinės kvalifikacijos gyvulininkystės krypties magistrus, pasirengusius savarankiškam gamybiniam ir moksliniam darbui, spręsti žemės ūkio ir gyvulininkystės institucijų nacionalines, regionines, vietos problemas, veikiant integracijos ir pasaulinio masto veiksniams. Baigęs studijas, žemės ūkio mokslų magistras gebės:

 • racionaliai saugoti genetinę ūkinių gyvūnų įvairovę;
 • organizuoti gyvūnų atrankos, mitybos, laikymo, reprodukcijos mokslinius ir gamybinius tyrimus;
 • kritiškai vertinti gyvūnų auginimo technologijų ir gyvūninės produkcijos gamybos poveikį aplinkai;
 • apibūdinti vykstančius vietos, regioninio ir pasaulinio masto aplinkos pokyčius ir jų poveikį ūkiniams gyvūnams ir gyvūninių žaliavų kokybei;
 • valdyti aukštos kokybės gyvūninės produkcijos gamybos procesus ir gyvūnų išteklius saugančias pažangias gamybos technologijas;
 • garantuoti gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, nagrinėti gyvūninių išteklių ir jų kokybės valdymo koncepcijas dabartinės rinkos sąlygomis;
 • vykdyti žemės ūkio gyvulininkystės sektoriaus strategiją.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs Gyvūninių išteklių magistrantūros studijų programą ir įgijęs žemės ūkio mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, bus kompetetingas dirbti įvairaus pobūdžio gyvūninių išteklių valdymo organizacijose, konsultacinį bei vadybinį darbą valstybinėse ir privačiose įstaigose, pašarų gamybos ir kontrolės sistemoje, veislininkystės įmonėse, aplinkos apsaugos institucijose.

                                                                                                                                                                            

 

Išplėstinė  slaugos praktika

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis: slauga ir akušerija

Suteikiama kvalifikacija: sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis, išplėstinės praktikos slaugytojas

Studijų trukmė: 2 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis - „Išplėstinės slaugos praktikos” magistrantūros studijų programa, skirta rengti slaugos magistrus, dirbsiančius išplėstinės praktikos slaugytoju. Studentai gali rinktis skirtingas šakas: pirminę sveikatos priežiūrą, anesteziją ir intensyvią terapiją bei skubiąją pagalbą. Studijuojantieji įgis naujausių žinių, praktinių įgūdžių, parengti specialistai pasižymės kritiniu mąstymu ir vadovausis suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebės taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros, įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas. 

Studijų rezultatas - Baigę magistrantūros studijas, išplėstinės praktikos slaugytojai turės teisę išrašyti receptus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, išduoti asmens sveikatos pažymėjimus (pažymas), atlikti asmens sveikatos būklės tikrinimą, ligų profilaktiką.

                                                                                                                                                                              

 

Slaugos lyderystė

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – slauga ir akušerija

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas)

Studijų trukmė − 3 metai (ištęstinės formos studijos, neakivaizdinis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti slaugos magistrus, gebančius pritaikyti teorines žinias slaugos kokybei įvertinti, mokančius planuoti mokslinius darbus ir mokslinių darbų duomenis patikrinti ir pritaikyti  praktikoje.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs slaugos studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikaciją, gali dirbti bendrosios praktikos slaugytoju sveikatos priežiūros įstaigose, valstybinėse ir privačiose visų sveikatos priežiūros lygmenų įstaigose ir institucijose: ligoninėse, poliklinikose, vaikų gydymo ir ugdymo įstaigose, sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose, globos namuose, pensionuose.

                                                                                                                                                                               

 

Sveikatos psichologija

Studijų krypčių grupė - Socialiniai mokslai

Studijų kryptis - Psichologija

Suteikiamas socialinių mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metų

Nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas


Programos tikslas – parengti sveikatos, sveikatos sutrikimų ir sveikatos priežiūros sistemos veiklos ypatumus išmanančius psichologijos profesionalus, gebančius dirbti įvairių specialybių atstovų  komandose, moksliniais argumentais grįsti ir veiksmingai taikyti konkrečios sveikatos psichologijos veiklos sritims tinkamus metodus, vertinti savo veiklos veiksmingumą ir savarankiškai tobulėti.

Nuo kituose universitetuose siūlomų antros pakopos LSMU Sveikatos psichologijos studijų programa skirsis tuo, kad šios programos absolventai, šalia plataus spektro sveikatos psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių galės įgyti ir specialiųjų kompetencijų bei jas patvirtinantį sertifikatą vienoje iš keturių aktualių sveikatos priežiūros sričių. Studijuojantieji galės pasirinkti vieną iš penkių programoje siūlomų specializacijos sveikatos psichologijos srities modulio variantų: onkopsichologija, reabilitacijos psichologija, vaiko ir šeimos psichologija bei sporto psichologija ir atlikti pasirinktoje srityje privalomąją praktiką. Siūlomos specializacijų sritys numatytos atsižvelgiant į aktualiausias Lietuvos visuomenės sveikatos problemas bei didėjantį psichologinių paslaugų poreikį. Aukštą teorinę ir praktinę specialiųjų kompetencijų suteikimo kokybę padės užtikrinti didelę darbo patirtį šiose srityse turinčių LSMU psichologų ir medikų dalyvavimas bei puiki praktinė bazė.  Studentai, kurie nepageidaus specializuotis siauresnėje sveikatos psichologijos srityje, galės rinktis mišrų pasirenkamojo modulio variantą, kuris suteiks žinių iš visų keturių minėtų  sričių ir galimybę įgyti nespecializuotus praktinius gebėjimus.  Tokiais atvejais privaloma praktika galės būti atliekama bet kurioje (arba keliose)  praktikos bazėje.

Šioje studijų programoje studijuoti kviečiami tik psichologo bakalauro laipsnį turintys specialistai.

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/sveikatos-psichologija-magistrantura.html.

                                                                                                                                                                                

 

Visuomenės sveikata

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės sveikata

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)

Galimos specializacijos:

 • sveikatos ekologija,
 • vaikų ir jaunimo sveikata,
 • visuomenės sveikata ir mityba

Į šią studijų programą priimami ir užsienio studentai. Jiems studijos vyksta anglų kalba.

Studijų paskirtis – rengti sveikatos mokslų magistrus, mokančius taikyti naujausius mokslo ir praktikos laimėjimus visuomenės sveikatos srityje, šie specialistai gebės: vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną, kritiškai vertinti visuomenės sveikatos problemas, formuoti visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros politiką ir strategiją, planuoti, rengti ir valdyti sveikatos programas, vertinti socialinį ir ekonominį jų efektyvumą, planuoti, organizuoti ir administruoti įvairių lygių sveikatinimo veiklą ir sveikatos priežiūros institucijų darbą, vertinti sveikatos priežiūros tarnybų darbą, vykdyti sveikatos priežiūros kokybės kontrolę, organizuoti visuomenės sveikatos etikos ir pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą asmens sveikatos įstaigose.

Studijų rezultatai – asmuo, baigęs šią studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti visuomenės sveikatos specialistais aukščiausio lygmens sveikatos priežiūros struktūrose, visuomenės sveikatos centruose, savivaldybių gydytojų tarnybose, visuomenės sveikatos biuruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, dėstyti aukštojoje mokykloje, tęsti studijas doktorantūroje.

                                                                                                                                                                               

 

Veterinarinė maisto sauga

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės sveikata

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai (nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas);

Studijų trukmė – 3 metai (ištęstinės formos studijos, taikomas neakivaizdinis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti kvalifikuotus sveikatos mokslų magistrus, dirbančius vidurinės grandies visuomenės sveikatos specialistais įvairaus lygio valstybinėse ir tarptautinėse institucijose, mokslo ir mokymo įstaigose, laboratorijose, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje bei jai pavaldžiose institucijose, visuomenės sveikatos centruose, maisto gamybos įmonėse, galinčius toliau studijuoti doktorantūroje.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs veterinarinės maisto saugos magistrantūros studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, moka atsirinkti ir pritaikyti naujausius mokslo ir praktikos laimėjimus maisto saugos srityse, atlikti mokslinį tyrimą ir interpretuoti gyvūnų sveikatos, visuomenės sveikatos, gyvūninės ir negyvūninės produkcijos plėtros ekonominio valdymo organizavimą, bei garantuoti, kad laikantis profilaktikos reikalavimų zoonozės ar užkrečiamosios  gyvūnų ligos, nekokybiška produkcija, nepasieks vartotojo visose maisto produktų tiekimo grandyse. Specialistai moka numatyti ir šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos profilaktikos priemones, moksliškai analizuoti neužkrečiamųjų ir užkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje, kurti sveikatos stiprinimo programas, parinkti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą.

                                                                                                                                                                                

 

Visuomenės sveikatos vadyba

Studijų krypčių grupė - sveiaktos mokslai

Studijų kryptis – visuomenės sveikata

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)

Studijų trukmė – 3 metai (ištęstinės formos studijos, neakivaizdinis mokymosi būdas)


Studijų paskirtis – rengti sveikatos mokslų magistrus mokančius taikyti naujausius mokslo ir praktikos pasiekimus visuomenės sveikatos srityje, specialistai gebės: vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną, kritiškai vertinti visuomenės sveikatos problemas, formuoti visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros politiką ir strategiją, planuoti, rengti ir valdyti sveikatos programas, vertinti socialinį ir ekonominį jų efektyvumą, planuoti, organizuoti ir administruoti įvairių lygių sveikatinimo veiklą ir sveikatos priežiūros institucijų darbą, vertinti sveikatos priežiūros tarnybų darbą, vykdyti sveikatos priežiūros kokybės kontrolę, organizuoti visuomenės sveikatos etikos ir pacientų teisių įgyvendinimo priežiūrą asmens sveikatos įstaigose.

Studijų rezultatai – asmuo, baigęs šią studijų programą ir įgijęs sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti visuomenės sveikatos specialistais aukščiausio lygmens sveikatos priežiūros struktūrose, visuomenės sveikatos centruose, savivaldybių gydytojų tarnybose, visuomenės sveikatos biuruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, dėstyti aukštojoje mokykloje, tęsti studijas doktorantūroje.

                                                                                                                                                                               

 

Laboratorinės medicinos biologija

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – medicina

Suteikiamas sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai

Nuolatinės formos studijos, taikomas dieninis mokymosi būdas


Studijų paskirtis − parengti kvalifikuotus, imlius mokslo naujovėms, kritiškai mąstančius, gebančius savarankiškai dirbti ir organizuoti laboratorijos darbą laboratorinės medicinos biologijos (LMB) specialistus, kurie atitiktų:

- Europos Sąjungos aukštojo mokslo sistemos reikalavimus;

- Pasaulio sveikatos organizacijos medicinos mokslo ir praktikos reikalavimus;

- Lietuvos medicinos normos MN 68:2008 „Medicinos biologas. Teisės, pareigos ir atsakomybė“ reikalavimus.

Studijų rezultatas – asmuo, baigęs  Laboratorinės medicinos biologijos magistrantūros studijų programą, įgis:

 • profesinės veiklos galimybes: verstis medicinos biologo praktika asmens sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas ir atlikti, vertinti bei interpretuoti klinikinės chemijos, hematologijos, bendrosios citologijos, imunologijos, mikrobiologijos, genetikos bei kitus klinikinius laboratorinius tyrimus, taip pat dirbti mokslo, mokymo ir taikomąją veiklą vykdančių institucijų laboratorijose;
 • tolesnių studijų galimybę: galės tęsti studijas biomedicinos mokslų srities doktorantūros studijų programose.
                                                                                                                                                                                   

 

Dailės terapija

Jungtinė antrosios pakopos studijų programa

Studijų krypčių grupė - sveikatos mokslai

Studijų kryptis – reabilitacija

Suteikiamas –  sveikatos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – 2 metai (nuolatinės formos studijos, dieninis mokymosi būdas)

Studijų trukmė – 3 metai (ištęstinės formos studijos, neakivaizdinis mokymosi būdas
)


 

Stoti gali: dailės, reabilitacijos, slaugos, psichologijos bakalaurai, medicinos magistrai, dailės pedagogai.
Stojantysis turi pateikti vizualinio meno asmeninių darbų rinkinį.


Dailės terapijos specializacija leidžia vykdyti sveikatinimo, reabilitacijos ir profilaktikos programas dailės terapijos priemonėmis, tobulinti dailės terapijos metodus bei kurti naujus. Baigę šią magistrantūros studijų programą ir įgyję sveikatos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas doktorantūroje, dėstyti aukštosiose mokyklose, taip pat taikyti savo žinias dirbdami: reabilitacijos, sanatorinio gydymo įstaigose, psichikos sveikatos centruose, kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose; krizių pagalbos centruose, socialinių paslaugų įstaigose, specialaus ugdymo įstaigose, savanoriško darbo ir privačiame sektoriuose.

 

VIZUALINIO MENO ASMENINIŲ DARBŲ RINKINIO KRITERIJAI

Daugiau skaitykite čia: http://www.lsmuni.lt/lt/stojantiesiems/lsmu-studiju-programos/studijuok-lsmu/dailes-terapija-magistrantura.html.

                                                                                                                                                                            

Maisto mokslas

Studijų krypčių grupė - žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis – Maisto studijos

Suteikiamas žemės ūkio mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis

Studijų trukmė – nuolatinės studijos 2 metai; ištęstinės studijos 3 metai


Studijų paskirtis – parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius diegti mokslo naujoves maisto tvarkymo įmonėse, kurti naujus maisto produktus, kurie atitiktų šiuolaikinių vartotojų poreikius ir sveikos mitybos principus, gebančius valdyti žmogiškuosius išteklius dirbant kolektyve, organizuoti gamybą ir prisitaikyti prie sparčiai kintančios rinkos sąlygų.

Studijų rezultatai – parengti specialistai turės būtinas žinias ir gebėjimus apie inovatyvų žaliavų perdirbimą, naujų maisto technologijų kūrimą, modeliavimą ir diegimą, naujų technologijų privalumus ir trūkumus, cheminius ir mikrobiologinius pokyčius, vykstančius maiste gamybos technologinio proceso metu, biotechnologinių schemų modeliavimą, siekiant užtikrinti maisto saugą bei tvarumą ir padidintą vertę kuriamiems naujiems, atitinkantiems šiuolaikinės visuomenės poreikius, maisto produktams ir žaliavoms, išskirtinį dėmesį kreipiant į įmonės veiklos organizavimą ir valdymą. Absolventai turės išsamių žinių apie maisto parinkimą vartotojams, prevencinę bei individualizuotą mitybą. Baigęs Maisto mokslo magistrantūros studijas absolventas gebės dirbti kolektyve ir individualiai maisto tvarkymo įmonėse (vadovais, technologais, kokybės specialistais, laboratorijose organizuoti ir vykdyti tyrimus ir kt.), kurti, steigti ir valdyti maisto tvarkymo subjektus, organizuoti jų veiklą. Absolventai gebės pritaikyti mitybos žinias, kuriant naujas technologijas ir produktus bei galės tęsti studijas doktorantūroje.