Patvirtintos LSMU 2017–2021 m. strateginės plėtros gairės

Gruodžio 23 d. Tarybos sprendimu patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 2017–2021 strateginės plėtros gairės. Rengiant plėtros gaires dalyvavo – Kauno klinikos, LSMU fakultetai, mokslo institutai, studijų programų komitetai, Universiteto bendruomenės nariai ir studentų organizacijos.

Pagrindinės strateginės plėtros kryptys: tarptautiniu lygiu konkurencingi absolventai, moksliniais tyrimais grįstos sveikatos technologijos inovacijos, tarptautiškas universitetas, sveikas žmogus ir sveikas gyvūnas, vieninga, kūrybinga ir socialiai atsakinga Universiteto bendruomenė.

 „Vertiname, kad rengiant LSMU strategines plėtros gaires dalyvavo bendruomenės nariai, kurie aktyviai sakė savo mintis. Tikimės, kad didžioji dalis šių planų, ką bendruomenė nori pamatyti, bus įgyvendinta per šiuos ketverius metus“, –  teigė LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. habil. dr. Daiva Rastenytė.

 LSMU strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano rengimo darbo grupės sudėtį sudarė: MA kanclerė prof. habil. dr.  D. Rastenytė, Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, prorektorius klinikinei medicinai prof. Renaldas Jurkevičius, administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas ir studentų atstovybės prezidentas Laurynas Jarukas.

Gairės rengtos vadovaujantis: LSMU išorinio vertinimo rekomendacijomis, MOSTA atlikto mokslinės veiklos palyginamojo tyrimo rezultatais ir rekomendacijomis, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2014–2020 metų Nacionaline pažangos programa, Valstybine studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) 2013–2020 metų plėtros programa, EK strategija „Europa 2020“, Lietuvos mokslo ir studijų būklės apžvalga, Lietuvos aukštojo mokslo politikos rekomendacijomis, Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programa, EK 2020 m. strategine švietimo ir mokymo programa ir kt.

 

Deimantė Liubinaitė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba