Spausdinti

Konkursas LSMU tarybos nario pareigoms eiti


2016 m. rugsėjo 23 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato nutarimo Nr. 78-04 1 priedas

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ KONKURSĄ LAISVOMS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO TARYBOS NARIO PAREIGOMS EITI

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 24–26 punktų nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senatas skelbia viešąjį konkursą laisvoms Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos nario pareigoms eiti.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

a) turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse;

b) turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti LSMU tikslų ir įgyvendinti LSMU misiją;

c) nedirbantys pedagoginio, mokslinio arba kitokio darbo sutartiniu pagrindu aukštosiose mokyklose ir neinantys pareigų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose, nevadovaujantys aukštųjų mokyklų padaliniams;

d) turintys ne žemesnę nei trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383);

e) esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta 1999 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme Nr. VIII-1316 (Žin. 2011, Nr. 57-2705; 2012, Nr. 69-3523; 2013, Nr. 75-3762).

Tarybos nariai negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2016 m. spalio 27 d. 14.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS PAREIGAS DOKUMENTAI, NEATPLĖŠTI IKI KVALIFIKACIJOS VERTINIMO POSĖDŽIO“, asmeniškai arba registruotu laišku Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybai (A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas) privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto dokumento, įrodančio trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma), kopiją;

4. užpildytą „Kandidato į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą“ anketą (forma patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 78-04, viešai skelbiama www.lsmuni.lt);

5. privačių interesų deklaraciją (užpildytą,pateiktą ir atspausdintą, naudojant VMI EDS sistemą);

6. taip pat kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui Tarybos nario pareigoms eiti.

Pastabos:

1. 1–2 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro (arba išdavusios institucijos įgalioto darbuotojo, arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus).

2. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą.

3. Užsienio valstybių išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477; 2013, Nr. 112-5592), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis telefonais +370 37 32 72 01; +370 37 32 72 70; +370 37 32 72 06 ar elektroniniu paštu Valerija.Kieteliene@lsmuni.lt  arba rektoratas@lsmuni.lt

 

Kandidato anketa.doc

Dėl LSMU Senato 2016 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 78-04 „Dėl LSMU Tarybos narių, nepriklausančių universiteto personalui ir studentams, rinkimų“ pakeitimo