Spausdinti

Informacija neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1187 įsigaliojo nauja finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo redakcija, kuri 2011. 07.13 d. buvo pakoreguota  (Žin., 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380). Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380),). Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372; 2013, Nr. 57-2886). Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V1-29 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2012, Nr. 46-2274)  nauja 2013 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-26 redakcija.

Finansinės pagalbos priemonių teikimas LSMU fakultetų neįgaliems studentams.

Vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo 3 punktu, finansinė pagalba  teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 1. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
 2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus šio aprašo 10.3 punkte numatytą atvejį) studijuoja:
  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 3. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Neįgaliesiems, atitinkantiems šio aprašo 3 punkto reikalavimus, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiai dienai 52,50 eurai).
 2. studijuojantiems valstybinėse aukštosiose mokyklose iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,60 eurų dydžio).

Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Primename, kad LSMU neįgalūs studentai, norintys gauti finansinę pagalbą, reikiamus dokumentus turi pristatyti į LSMU Studijų skyrių Renatai Žemaitienei.

 • 2010/2011 mokslo metais  LSMU sėkmingai  studijavo  23  neįgalūs studentai, turintys 45 ir žemesnį darbingumo lygį, atitinkamai : medicinos fak. -5, odontologijos fak.-1, farmacijos fak.-2, slaugos fak. -4, visuomenės sveikatos fakultete – 1 bei veterinarijos akademijoje 10 studentų.
 •  2011/12 m. m. tikslinės išmokos skirtos 22 studentams, atitinkamai:  Medicinos fak. -6,Odontologijos fak.-1, Farmacijos fak.-2, Slaugos fak. -5, Visuomenės sveikatos fakultete – 2  bei  Veterinarijos akademijoje 6 studentams .
 • 2012/2013 m. m.  LSMU sėkmingai  studijavo  22  neįgalūs studentai tikslinės išmokos skirtos 22 studentams, atitinkamai: Medicinos fak. -6, Odontologijos fak.-1, Farmacijos fak.-2, Slaugos fak. -5, Visuomenės sveikatos fakultete – 2 bei  Veterinarijos akademijoje 6 studentams.
 • 2013/2014 m. m. LSMU sėkmingai  studijavo  24 neįgalūs studentai tikslinės išmokos specialiems poreikiams tenkinti skirtos 24 studentams, atitinkamai: Medicinos fak.-6, Odontologijos fak.-2, Farmacijos fak.-2, Slaugos fak. -3, Visuomenės sveikatos fak.– 2 bei  Veterinarijos akademijoje 9 studentams.        
 • 2014/2015 m. m.  LSMU sėkmingai  studijuoja  27 neįgalūs studentai tikslinės išmokos specialiems poreikiams tenkinti skirtos 28 studentams, atitinkamai:  Medicinos fak.-8, Odontologijos fak.-1, Farmacijos fak.-2, Slaugos fak. -3, Visuomenės sveikatos fak.– 2 bei  Veterinarijos akademijoje 12 studentų.

Priemonių įsigijimas studijų prieinamumui užtikrinti specialiųjų poreikių turintiems LSMU studentams.

2011 m.  įgyvendinant projektą  „STUDIJŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS“ pasirašyta  partnerystės sutartis tarp  Valstybinio studijų fondo (toliau - Projekto vykdytojas), atstovaujamo direktoriaus Sigito Renčio, veikiančio pagal Fondo nuostatus, ir LSMU, atstovaujamo rektoriaus Remigijaus Žaliūno  (toliau - Projekto partneris).

   Šios sutarties objektas yra Projekto vykdytojo ir Projekto partnerio bendra veikla ir įsipareigojimai, įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, iš dalies pakeistos Europos Komisijos 2010 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. K(2010)3471, projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams" (toliau - Projektas). Projektas skirtas įgyvendinti 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VP1-2.3-ŠMM-07-V priemonę „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams".

   Pagal projektą vykdomi švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programą “Lygių galimybių principo samprata, bendravimo heterogeniškoje grupėje psichologiniai ir etiniai pagrindai“, kuriuose dalyvavo ir LSMU neįgaliųjų studentų reikalų koordinatorės doc. J. Samėnienė ir R. Žemaitienė bei prof. A. Aniulienė.

   Projekto vykdyme materialiai atsakinga   Bibliotekos ir informacijos centro direktoriaus pavaduotoja bendriesiems ir ūkio reikalams Lijana Lunskutė.

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas),  A. Goštauto 12-407, Vilnius, įm. k. 191722967, atstovaujamas Valstybinio studijų fondo projekto Studijų prieinamumo užtikrinimas  specialiųjų poreikių turintiems studentams vadovo asistentės, materialiai atsakingos Mildos Žilėnaitės (2012 m. rugsėjo 10 d. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis Nr.P5-4) perdavė, o Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – turto gavėjas), A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, įm. k. 302536989, atstovaujamas direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriems klausimams, materialiai atsakingos Lijanos Lunskutės (2012 m. gruodžio 3 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto raštas Nr. DVT2-1532 „Dėl atsakingo darbuotojo paskyrimo“) priėmė, vadovaudamiesi 2012 m. balandžio 30 d. Partnerystės sutartimi įgyvendinant projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Nr. ESFA3-25 ir 2013 m. liepos 8 d. UAB „Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė“ PVM sąskaita faktūra VNV Nr.2013/07/005, šį Fondui priklausantį turtą:

Programinė įranga, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tektą garsu – JAWS 14 for Windows, 1 (vienas) vnt., kaina su PVM 3 430,00 Lt (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt litų).

Programa, kompiuterio ekrane esančią informaciją vartotojui perduodanti garsu lietuvių kalba – Win Taker Voice 1.6, 1 (vienas) vnt., kaina su PVM 600,00 Lt (šeši šimtai litų).

Įsigyta neįgaliesiems pritaikytų baldų.


Kiti dokumentai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (65,9KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Neįgaliųjų teisių konvencija (330KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Valstybinis studijų fondas: "Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas" (1,37MB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Tyrimo "Neįgalieji studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose 2008 - 2009" ataskaita (454KB)